Οικοδομώντας μια ανταγωνιστική Ευρώπη, προσανατολισμένη στο μέλλον

Η ομάδα εργασίας μας για τον Προϋπολογισμό και τις Διαρθρωτικές Πολιτικές ασχολείται με έναν προϋπολογισμό χάρη στον οποίο η Ευρώπη θα γίνει πιο ανταγωνιστική και προσανατολισμένη στο μέλλον, προωθώντας την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα κονδύλια της ΕΕ. Η Ομάδα του ΕΛΚ επιδίωξε με επιτυχία απλούστερους οικονομικούς και διοικητικούς κανόνες, για να διευκολύνει τους γεωργούς, τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και όσους ωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Υποστηρίξαμε συστηματικά τις ΜΜΕ σε κάθε νομοθεσία που τις αφορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επιπλέον, χάρη σε αλλαγή των κανόνων, οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα μπορούν ευκολότερα να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι βουλευτές μας υποστήριξαν μέτρα για την καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού και ταχθήκαμε υπέρ ενός πλαισίου κανόνων που δίνει τη δυνατότητα για βιώσιμη αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα.

Πρόεδρος

Our position

Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι ιδιοτροπία

Η κοινωνική οικονομία της αγοράς χρειάζεται ισχυρά δημόσια οικονομικά. Εάν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει  καλού επιπέδου κοινωνική προστασία, χρειαζόμαστε επειγόντος δημοσιονομική εξυγίανση. Η μείωση των περιττών δημόσιων δαπανών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων. Οι απλουστεύσεις που προτείνουν τα αριστερά  πολιτικά κόμματα, δεν θέτουν παρά σε μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομία μας για μεγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση. Οι νέοι και οι επόμενες γενεές αξίζουν, εξάλλου, να ζουν χωρίς να τους επιβαρύνει το παρελθόν.

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει λιγότερο από 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ  για 500 εκατομμύρια κατοίκους. Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να είναι ευέλικτος, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να χρηματοδοτεί τις πολιτικές της.

Διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας

Για να διασφαλίσει η Ε.Ε. μία υγιεινή διατροφή, πρέπει να εξασφαλίσει έναν κοινωνικά βιώσιμο, ανταγωνιστικό και φιλικό προς το περιβάλλον γεωργικό και αλιευτικό τομέα, καθώς και ένα καλό και δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες και τους αλιείς.

Η Ευρώπη πρέπει, επίσης, να αγωνιστεί όσον αφορά τα τρόφιμα για την ασφάλεια και καταπολέμηση της απάτης, ενώ παράλληλα να επιτρέπει στον ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο  να είναι ανταγωνιστικός και να παρέχει επισιτιστική ασφάλεια σε 500 εκατομμύρια πολίτες. Πιστεύουμε ότι η Ε.Ε., αναφορικά με τις πληρωμές, πρέπει να εστιάσει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των αγροτικών μας περιοχών.

Υπεύθυνη περιφερειακή χρηματοδότηση

Ένα νέο σύστημα από ίδιους μας τους πόρους θα πρέπει να καταστήσει πιο διαφανή την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για την καλή διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Περίπου 80% των πόρων διατίθενται σε  εθνικό επίπεδο και υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.