Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Οικοδομώντας μια ανταγωνιστική Ευρώπη, προσανατολισμένη στο μέλλον

Η ομάδα εργασίας μας για τον Προϋπολογισμό και τις Διαρθρωτικές Πολιτικές ασχολείται με έναν προϋπολογισμό χάρη στον οποίο η Ευρώπη θα γίνει πιο ανταγωνιστική και προσανατολισμένη στο μέλλον, προωθώντας την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα κονδύλια της ΕΕ. Η Ομάδα του ΕΛΚ επιδίωξε με επιτυχία απλούστερους οικονομικούς και διοικητικούς κανόνες, για να διευκολύνει τους γεωργούς, τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και όσους ωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Υποστηρίξαμε συστηματικά τις ΜΜΕ σε κάθε νομοθεσία που τις αφορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επιπλέον, χάρη σε αλλαγή των κανόνων, οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα μπορούν ευκολότερα να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι βουλευτές μας υποστήριξαν μέτρα για την καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού και ταχθήκαμε υπέρ ενός πλαισίου κανόνων που δίνει τη δυνατότητα για βιώσιμη αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα.

Πρόεδρος

Siegfried MUREŞAN

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Αλιεία

Απλοποιημένη και βιώσιμη &...

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Προώθηση της συνοχής &...

Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμός που &...

Σχετική θέση

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Related Position Papers

No result

Επικοινωνία

  • Fani ZARIFOPOULOU
  • Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τον προϋπολογισμό και τις διαρθρωτικές πολιτικές
  • +32 2 2831360