Време за действие по отношение на миграцията

18.05.2015

Време за действие по отношение на миграцията

Публикация picture

Всеки подход към миграцията трябва да бъде цялостен. Всеки аспект трябва да се разглежда като част от всеобхватна стратегия, в чийто център стои принципът на конкретна солидарност.

 • През 2014 г. в ЕС пристигнаха над 276 000 незаконни мигранти, което представлява увеличение от 155% в сравнение с предишната година. През изминалата година 3 200 души загинаха в опитите си да прекосят Средиземно море, а от началото на тази година – над 1 500 души, като 700 от тях загинаха в най-лошия единичен инцидент край бреговете на Либия.
 • Броят на търсещите убежище лица в 28-те държави – членки на ЕС, нарасна до почти 650 000 души през 2014 г., което представлява увеличение от 40% в сравнение с 2013 г.
 • През същата година броят на кандидатите за убежище от Сирия в 28-те държави – членки на ЕС нарасна до 124 000, което представлява почти 20% от общия брой кандидати за убежище от всички държави извън ЕС. Натискът от (Източна) Украйна не следва да се пренебрегва.
 • Пет държави-членки (Швеция, Германия, Франция, Италия и Унгария) приемат и обработват молбите на 70% от всички търсещи убежище лица, докато държавите – членки, разположени по външните граници на ЕС (Италия, Малта, Гърция и България), са подложени на несъразмерен натиск вследствие на търсенето на убежище и миграцията.
 • През 2013 г. броят на решенията за връщане, издадени от държавите – членки на ЕС, достигна 425 875, докато броят на действително върнатите лица беше 166 975, т.е. по-малко от 40%.

Реакция на кризата в системата за предоставяне на убежище

 • Държавите-членки трябва да транспонират напълно новия пакет от мерки в областта на убежището до юли 2015 г. и да го приложат в пълна степен.
 • По-справедливото разпределение и споделянето на отговорността между държавите-членки трябва да бъде нещо повече от лозунг: Групата на ЕНП призовава Европейската комисия да коригира съществуващата система, като я допълни с обвързващ механизъм за разпределянето на търсещите убежище лица след като в дадена държава-членка бъде надвишен определен праг. Прилагането на подобен механизъм би могло да се основава на критерии, като например размера и населението на страната, икономическото ѝ положение и броя на мигрантите, които вече се намират в съответната държава-членка. 
 • Като допълнителна мярка трябва да бъде разработена обновена схема за преместване на бежанци в рамките на ЕС.
 • В политиките на ЕС следва да се прави ясно разграничение между търсещите убежище лица и незаконните мигранти.
 • Споразуменията с трети държави следва да бъдат насърчавани, за да се контролират и намалят миграционните потоци преди мигрантите да пристигнат на границите на ЕС.
 • Би трябвало да се въведе понятието за „несигурни трети държави“ (зони на военни конфликти), за да се ускори обработването на заявленията от тези държави.
 • Понятието за „сигурни трети държави“ (най-вече Западните Балкани) следва да бъде доуточнено, за да се ускорят процедурите и да се насърчат връщанията при подаване на неоснователни молби.
 • Принципът на „хуманитарната виза“ следва да се взема предвид, особено в случая с непридружени малолетни и непълнолетни лица.
 • В трети държави следва да бъдат създадени информационни центрове, които да бъдат финансирани в сътрудничество със съответното правителство и ВКБООН.
 • Чрез финансиране от бюджета на ЕС ние следва да допринесем за способността на държавите-членки да подобрят условията си за прием от гледна точка на качеството и количеството.
 • Подкрепяме строгите практики за връщане на отхвърлените кандидати за убежище, за да могат да се установят справедливи и бързи процедури, които водят или до ефективна интеграция, или до незабавно връщане.
 • Би трябвало да се обмисли възможността за първоначален преглед на молбите за предоставяне на убежище извън ЕС.
 • Следва да извършим оценка на ситуацията от гледна точка на ранната готовност и плановете за действие при извънредни ситуации за държавите-членки в рамките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ), за която трябва да бъдат осигурени допълнителни човешки и финансови ресурси.
 • Следва да създадем компютърна платформа в ЕСПОУ с цел да се улесни споделянето на най-добри практики и информация и да се засили капацитетът за координация в подкрепа на действията на държавите-членки в областта на презаселването, преместването, информацията и възможностите за обучение.

Проучване на възможностите за законна миграция с цел незаконната миграция да стане по-малко привлекателна

 • Законната миграция следва да се основава на нуждите на пазара на труда на държавите-членки както от нискоквалифицирани, така и от висококвалифицирани работници, и на капацитета на държавите-членки за интеграция на мигрантите, като същевременно се отчитат демографските предизвикателства и икономическата криза в нашите държави.
 • Би трябвало да се прави ясно разграничение между инструментите за законна миграция с хуманитарни цели и инструментите за законна миграция за нуждите на пазара на труда на държавите-членки.
 • По отношение на законната миграция с хуманитарни цели: Групата на ЕНП призовава за по-интегриран подход на равнище ЕС, като приканва 28-те държави – членки на ЕС, да използват по-добре програмите за презаселване и временната закрила (хуманитарна виза).
 • По отношение на законната миграция за нуждите на пазара на труда: Групата на ЕНП призовава за: пълното прилагане на съществуващото законодателство на ЕС в тази област, като например Директивите за единното разрешително, сезонните работници и вътрешнокорпоративния трансфер; бързото финализиране на Директивата за студентите и научните изследователи и преразглеждането на Директивата за синята карта.
 • Държавите-членки трябва да гарантират, че приемането на нови мигранти е придружено от стабилна политика за интеграция (задължителни езикови курсове, обучение в ценностите на ЕС, социално приобщаване и др.).
 • Използването на средства на ЕС, предназначени за политиките за интеграция, трябва да бъде по-добре координирано.

Нулева толерантност спрямо трафикантите на хора, контрабандистите и лицата, подпомагащи незаконната миграция; насърчаване на контрола по външните граници

 • Трафикът на хора представлява съвременна форма на робство и транснационалните престъпни мрежи трябва да бъдат преследвани и премахвани в местата им на действие. Държавите-членки и съответните агенции трябва да прилагат стратегия на нулева толерантност.
 • Миграцията не може да бъде доходоносен бизнес за трафикантите и контрабандистите, които използват нови пътища към ЕС и прилагат нови методи (призрачни кораби) за експлоатация на мигрантите. ЕС и държавите-членки трябва да попречат на престъпните и терористичните организации да използват печалбите си за укрепване на дейностите и структурите си.
 • Групата на ЕНП призовава за провеждане на военноморска операция на ЕС-ООН край бреговете на Либия, за да се прекрати трафикът на хора, да се унищожат мрежите за незаконно превеждане през граница и да се стартира системното залавяне и унищожаване на всички плавателни съдове, използвани от трафикантите.
 • EUROPOL, Frontex и EUROSUR, в качеството им на агенции, които оглавяват европейските действия в областта на миграцията, трябва да получат адекватни ресурси (персонал и оборудване) от всички държави-членки, за да изпълнят задълженията си, както и правни средства за обмен на ценни данни.
 • Документните измами, злоупотребите с чужда самоличност и трафикът трябва да се откриват и да се води ефективна борба с тях.
 • Капацитетът на държавите-членки и EUROPOL за сътрудничество с правоприлагащите органи на трети държави трябва да се подобри, включително чрез съвместни операции за унищожаване на мрежите на трафикантите и организираната престъпност.
 • Правомощията за контрол по външните граници трябва да бъдат засилени: когато Frontex отговаря за дадена операция, командването следва да бъде поверено на агенцията, а не на държавата-членка, която е отправила искането.
 • Сътрудничеството с Турция, Мали и Нигер (текущи операции по линия на ОВППС) трябва да се засили и да играе основна роля в борбата с незаконната миграция, организираната престъпност и трафика на хора.
 • Особено внимание следва да се отдели на непридружените малолетни и непълнолетни лица, които стават жертва на трафик на хора.

Как да се справим с вълните от незаконни мигранти

 • Като незабавна и приоритетна ответна мярка ЕС и държавите-членки трябва да отпуснат повече ресурси за операциите по издирване и спасяване и да увеличат мисиите за спасяване на човешки живот.
 • Качването на опасни плавателни средства като самоубийствен акт ще бъде осуетено, единствено ако първопричините за миграцията бъдат преодолени по ефективен начин и в сътрудничество с трети държави, вместо да се ограничаваме до справянето с техните последици.
 • Изключително важно е да се постигне съгласие за една по-целенасочена помощ за развитие, включително по отношение на граничната политика и капацитета за правоприлагане.
 • Трябва да се развие капацитетът за прием и закрила в държавите на транзитно преминаване (в ЕС и трети държави).
 • Трябва да се прилагат строги условия, които обвързват развитието и политическите цели (добро управление) с финансовата помощ от ЕС.
 • Трябва да помогнем на третите държави на транзитно преминаване и произход да предотвратят заминаванията.
 • Трябва да се прилагат строги политики за връщане на незаконните мигранти, включително чрез програма на ЕС за съвместни връщания под координацията на Frontex.
 • Трябва да гарантираме, че приетите политики и действия не пораждат притегателен ефект.
 • Трябва да засилим сигурността и надзора по външните ни граници, включително като използваме новите технологии, като гарантираме по-добро прилагане и координиране на вече съществуващите компютърни системи, като например ВИС и ШИС II, като използваме бъдещите инструменти, определени в пакета „Интелигентни граници“ и като прилагаме строго механизма за оценка по Шенген. Всички държави-членки трябва да използват в пълна степен съществуващите бази данни и да ги актуализират.
 • Държавите-членки трябва да изпълняват задължението си за снемане на пръстови отпечатъци от всяко новопристигнало лице (Евродак).
 • Вноските за бюджета на Frontex следва да бъдат увеличени, съвместните операции на агенцията следва да бъдат засилени, а европейските екипи за гранична охрана трябва да бъдат разположени, както е определено в новия Регламент за Frontex.
 • Трябва да се насърчават и подкрепят дипломатическите и ръководените от ООН усилия за стабилизиране на съседните райони на конфликт (Либия, Сирия, Украйна...), където войните и нефункциониращите държави благоприятстват всички видове трафик. Бързото развитие на „Ислямска държава“ и по-нататъшната ескалация на военния конфликт между Русия и Украйна в крайна сметка ще окажат въздействие върху масовия приток на мигранти и потоците разселени лица.

Преработване на стратегията за сътрудничество с трети държави

 • За да имат успех, външните отношения, политиката на развитие и хуманитарната помощ трябва да бъдат взаимосвързани и координирани с вътрешните политики и вътрешната сигурност.
 • Трябва да се направи оценка на ефективността на настоящите инструменти (партньорства за мобилност, споразумения за връщане и обратно приемане и мрежи за регионално сътрудничество).
 • Хуманитарната помощ и системите за подпомагане трябва да бъдат подобрени, за да се намали тежестта върху страните, които граничат със зони на военни конфликти (например Йордания, Тунис и Ливан в случая със Сирия). Програмите за презаселване трябва да бъдат засилени.
 • Трябва да помогнем за развитието на устойчиви държави, които осигуряват на гражданите си условия на живот, които им позволяват да останат в държавите си на произход.
 • Трябва да се намери решение за огромното предизвикателство, породено от милионите бежанци в Близкия изток и африканския континент, особено на юг от Сахара. ЕС трябва да създаде повече програми, които насърчават регионалното презаселване и подкрепят регионалното развитие и мрежите за сътрудничество. Ние подчертаваме важността на съществуващите операции по линия на ОВППС в Мали и Нигер за тази цел.
 • Свързаният със сигурността и борбата с тероризма аспект на дипломацията в областта на правосъдието и вътрешните работи следва да бъде поощряван и интегриран в по-голяма степен, като се има предвид въздействието на еволюцията на „Ислямска държава“ върху масовия приток на мигранти и/или лица, търсещи убежище.