Документ за позицията на групата на ЕНП относно Африка

10.02.2022

Документ за позицията на групата на ЕНП относно Африка

Публикация picture
Превод
Изберете друг език:

Аргументи за едно взаимноизгодно партньорство

Африка е и ще продължи да бъде ключов партньор на ЕС. Като континентални съседи ние сме обвързани от обща история, култура и география. Освен това ЕС и неговите държави членки представляват най-големият партньор на Африка във всяко едно отношение в търговията, инвестициите, официалната помощ за развитие (ОПР), хуманитарната помощ и сигурността; Докато излизаме от пандемията от COVID-19 и световната икономическа рецесия, както ЕС, така и Африка са изправени пред нарастващ брой предизвикателства, които изискват координиран отговор. По-специално тези предизвикателства се отнасят до: търговията, инвестициите и създаването на работни места; образованието; изменението на климата, здравеопазването, включително достъпът до ваксини; селското стопанство и продоволствената сигурност; устойчивото и ефикасно сътрудничество за развитие; институционалното изграждане и доброто управление на мира и сигурността; нарастващата геополитическа конкуренция; както и миграцията. С нарастващите предизвикателства обаче се появяват и широк спектър от споделени възможности. ЕС и Африка трябва да се възползват заедно от този момент на възможности, за да се възстановят по-добре след COVID-19 и действително да постигнат целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Това ще изисква по-голяма ангажираност и от двете страни за създаване на по-тясно и по-ефективно партньорство, основано на взаимен интерес, стратегически приоритети, структурирано и ефективно сътрудничество и ясни дългосрочни цели. Следователно като ръководен принцип Групата на Европейската народна партия (Групата на ЕНП) се застъпва за партньорство между ЕС и Африка, което се основава на реципрочност, споделена отговорност, солидарност, взаимно уважение и равенство.

ЕС започна да преминава от все по-остарялото мислене донор-получател към партньорство на равни начала, като се започне със съобщението на Комисията Юнкер относно нов алианс между Африка и Европа, последвано от съвместното съобщение на Комисията Фон дер Лайен от 2020 г. „Към всеобхватна стратегия с Африка“ и потвърдено от Парламента в стратегията от 2021 г. за ново партньорство между ЕС и Африка. Групата на ЕНП се застъпи за тази промяна, тъй като тя позволява на двете страни да преследват собствените си интереси, но и да определят общи области на сътрудничество, в които могат да работят заедно. Тя отразява нашите основни ценности като десноцентристка християндемократическа политическа група: солидарност, субсидиарност и изготвяне на политики с цел общото благо. Групата на ЕНП счита, че посочените по-горе предизвикателства ще изискват от ЕС и Африка:

  • да интензифицират търговията, инвестициите и създаването на работни места;
  • да подкрепят равноправния достъп до качествено образование;
  • да смекчат и да се адаптират към изменението на климата и предизвикателствата, свързани с околната среда;
  • да укрепят здравните системи, подготвеността за пандемии и местното производство на ваксини;
  • да преобразуват селското стопанство с цел гарантиране на продоволствената сигурност;
  • да гарантират ефективността на развитието и ефикасността на помощта;
  • да благоприятстват институционалното изграждане и доброто управление
  • да благоприятстват трайния мир и сигурността;
  • да предприемат действия по отношение на геополитическата конкуренция на африканския континент;
  • да се справят с първопричините за миграцията;

Търговия, инвестиции и създаване на работни места

Групата на ЕНП приветства търговската стратегия на ЕС от 2021 г., която поставя специален акцент върху Африка, като предлага няколко направления на действие за укрепване на търговските и икономическите връзки между нашите два континента и засилва ангажимента на ЕС към африканските държави. По-специално, с внос от Африка на обща стойност 124 милиарда евро, ЕС вече е най-отвореният пазар за африкански износ, а Европа е най-големият експортен пазар на Африка и нейният основен клиент. През 2020 г. общият обем на търговията със стоки между 27-те държави — членки на ЕС, и Африка възлизаше на 225 милиарда евро, в сравнение с 115 милиарда евро за Китай и 38 милиарда евро за САЩ. Необходимо е обаче значително да намалим нетарифните бариери пред търговията със стоки и услуги между ЕС и Африка. Това изисква диалог относно новите изисквания по отношение на продуктите и стандартите за качество, въведени със законодателството за Зеления пакт, както и нови задължения за отговорност за дружествата, които се отнасят до екологични и социални стандарти.

Европейските дружества все още не се възползват в пълна степен от възможностите за инвестиции и бизнес в Африка. Ние – Групата на ЕНП - сме решени да променим тази тенденция: чрез извличане на най-добри практики от африканските водещи държави в рамките на Глобалния пакт за Африка на Г-20, чрез предоставяне на техническа подкрепа за промяна на законодателните рамки и подобряване на инвестиционния климат, както и чрез премахване на пречките, каквато е настояването за споразумения за двойно данъчно облагане. Необходимо е също така да се адаптираме. Необходимо е също така да адаптираме работата и инструментите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) към нуждите от инвестиции в Африка, по-специално чрез предоставяне на повече рисков капитал и гаранции, за да се улеснят големите инвестиции, като същевременно се запази подкрепата на ЕС за по-малки местни проекти. Освен това от решаващо значение е европейските инвестиции да бъдат придружени от видимо присъствие на ЕС и непрекъснат политически диалог.

Дейността на чуждестранните инвеститори, както и навлизането на африкански предприятия са възпрепятствани от фрагментирани пазари, неефективни транзитни режими и процедури за преминаване на границите за стоки, услуги и хора, както и от лошото изпълнение на ангажиментите за регионална интеграция. Групата на ЕНП призовава ЕС, със своя опит в развитието на единния европейски пазар, да подкрепи решително регионалната, икономическата и политическата интеграция в Африка. По-специално от първостепенно значение е навременното, ефективно и всеобхватно прилагане на Африканската зона за свободна търговия (AfCFTA), водещият проект на Първия десетгодишен план за изпълнение (2014—2023 г.) в рамките на Програмата до 2063 г. на Африканския съюз, която влезе в сила на 30 май 2019 г. Считаме, че е абсолютно необходимо ЕС и Африка да засилят трансрегионалната търговия; например чрез засилен политически диалог и сътрудничество с Африканския съюз и неговите държави членки. Отправяме искане съществуващите споразумения за икономическо партньорство да бъдат проучени, така че да се види дали те отговарят и подкрепят регионалната интеграция и дали са в съответствие с настоящите политики на ЕС, като целите за намаляване на емисиите на CO2 или новата обща селскостопанска политика.

Групата на ЕНП се придържа към дългосрочната визия за споразумение за свободна търговия между двата континента. За тази цел тесните взаимоотношения между ЕС и южното съседство биха могли да послужат като модел, тъй като показват, че търговската политика може да бъде инструмент за насърчаване на регионалната интеграция и стабилност, както и за създаване на печеливша за всички ситуация за Африка и ЕС. Поради това групата на ЕНП счита, че сключването на споразумение за свободна търговия, обхващащо не само стоки, но и услуги, би подобрило икономическото развитие в южното съседство и би улеснило европейските инвестиции.

В допълнение към търговията и инвестициите създаването на работни места е значително предизвикателство за Африка, тъй като се очаква населението в трудоспособна възраст да нарасне с 450 милиона души за период от 20 години, от (2015 г. до 2035 г.). Този прираст на населението, както и демографските тенденции ще окажат значително влияние върху различни развития, като например борбата с изменението на климата, миграцията, както и мира и сигурността. За да справя с предизвикателствата, предизвикани от бързо нарастващото население, всяка година в Африка са необходими милиони нови работни места. Чрез търговията и инвестициите ще бъдат открити нови възможности за африканските държави да създават работни места. В този контекст групата на ЕНП счита, че е още по-важно ЕС да подкрепя прилагането на AfCFTA и да продължи да работи с африканските държави за улесняване и насърчаване на частните инвестиции на континента. По-специално цифровата икономика в Африка предлага перспективи за създаване на повече работни места. Нашите африкански партньори активно търсят помощ от ЕС за подобряване на цифровата инфраструктура на Африка и за осигуряване на подходяща свързаност и достъп до интернет на целия континент. Поради това Групата на ЕНП отправя искане към Европейската комисия да постави специален акцент върху цифровизацията в рамките на инициативата „Глобален портал“ по отношение на Африка.

Приветстваме реформата на Общата схема от преференции (ОСП) и ще работим активно за реформа, която ще направи ОСП подходяща за целите за следващото десетилетие, за да продължи да помага на африканските държави бенефициери да изградят устойчивост чрез диверсифициране на своите икономики, увеличаване на възможностите за износ и създаване на работни места и растеж. Освен това заемите и капиталовото финансиране могат да бъдат отпуснати на европейските финансови институции чрез достъп до микрофинансиране, което може да даде тласък на предприемачите, включително жените предприемачи.

На многостранно равнище ръководената от Световната търговска организация (СТО) инициатива „Помощ за търговията“ има за цел да помогне на развиващите се страни, по-специално на най-слабо развитите страни, да изградят капацитет от страна на предлагането и свързаната с търговията инфраструктура, от които се нуждаят, за да прилагат и да се възползват от споразуменията на СТО, и в по-широк план да разширят търговията помежду си. Тази инициатива е ключов елемент в търговските отношения с Африка, особено след кризата с COVID-19. Поради това Групата на ЕНП потвърждава отново подкрепата си във връзка с ръководените от СТО мерки за подпомагане на търговията между ЕС и африканските държави. Освен това Групата на ЕНП подчертава реформата и модернизацията на СТО и правилника на СТО като важна област за сътрудничеството между ЕС и АС и очаква, че подкрепяният от ЕС Директор на СТО д-р Нгози Оконджо-Ивеала представя резултати в това отношение.

Подкрепа за достъпа до качествено образование

Както бе посочено по-горе, населението на Африка ще се удвои до 2050 г., а по-голямата част от сегашното население е на възраст под 25 години. Поради това младите хора са най-ценни за Африка в насърчаването на икономическото развитие. Образованието е инструментът, който позволява на континента да използва този ресурс. Ако му бъдат предоставени подходящите възможности, всеки човек може да окаже въздействие върху напредъка, устойчивото развитие и растежа. Ето защо групата на ЕНП счита, че трябва да се гарантира достъп до качествено образование за всички, независимо от пола, социално-икономическия статус, културния произход и религията. Образованието, включително професионалното обучение, е хоризонтален и цялостен въпрос, който засяга всяко измерение на ЦУР и е от съществено значение за изпълнението на Програмата до 2030 г., както и за насърчаването на африканското икономическо развитие и привличането на чуждестранни инвестиции. Достъпът до достойни условия на труд може да бъде постигнат само ако работната сила в Африка притежава знанията и уменията, необходими на бързо променящия се пазар на труда.

Състоянието на образованието се влоши в световен мащаб поради пандемията от COVID-19, но тя оказа особено отрицателно въздействие върху образованието в Африка, като неотдавна УНИЦЕФ изчисли, че 40% от всички деца в училищна възраст в Източна и Южна Африка не могат да посещават училище поради затварянето на училище вследствие на COVID-19. Световната банка изрази тревога, че въздействието на COVID-19 върху образованието може да се усети през следващите десетилетия. Въпреки факта, че равнището на инвестиции на африканските правителства в образованието беше 5% от БВП през 2020 г., което е второто най-високо равнище сред всички региони, образованието все още страда. По-специално съществува загриженост по отношение на достъпа, участието и завършването на образованието на момичетата и младите жени, което подчертава ясната неравнопоставеност между половете по отношение на образователните постижения в Африка. За справяне с тези предизвикателства групата на ЕНП счита, че са необходими конкретни стъпки в областта на образованието; например да се определят критерии и показатели за намаляване на неграмотността и за подобряване на качеството на образованието, както и за насърчаване и постигане на напредък в областта на равенството между половете в образованието в Африка. Групата на ЕНП очаква Европейската комисия да извърши съществена промяна в областта на достъпа до качествено образование в Африка. Това изисква ЕС да се ангажира не само с правителствата, но и с други местни организации, включително църкви и верски организации, предоставящи образование. Освен това са необходими значителни инвестиции в инфраструктура, електрификация и цифровизация, за да се интегрират всички деца и младежи в училищата.

Групата на ЕНП разбира, че липсата на съгласувано регулиране на национално равнище възпрепятства качественото образование; поради това са необходими повече усилия за предоставяне на техническа помощ на нашите партньори. Същевременно подчертаваме значението на стипендиите и академичния обмен между младите хора в Африка и ЕС чрез „Еразъм+ „и „Еразъм за млади предприемачи“, свързани с обучението на учителите, за да се укрепят образователните структури. Важно е също така да се създадат по-силни връзки между образованието, развитието на умения и заетостта, за да се даде възможност за пълноценно участие на младите хора на пазара на труда. Поради това групата на ЕНП подкрепя и желае да продължи да развива професионалното обучение в Африка. За да гарантираме, че тези усилия в областта на образованието и професионалното обучение съответстват на възможностите за заетост, възнамеряваме да продължим да насърчаваме инвестициите на европейските предприятия, за да генерираме необходимото търсене на работна ръка. За да се подпомогне интегрирането на учениците в бързо развиващия се пазар на труда, цифровите умения трябва да бъдат преподавани в училище. В същото време възрастните следва да имат възможност да придобият нови умения. Ето защо Групата на ЕНП поставя акцент върху концепцията за учене през целия живот.

Смекчаване и адаптиране към изменението на климата и отговор на предизвикателствата, свързани с околната среда

Африка е един от регионите, които страдат най-много от последиците от изменението на климата, като същевременно носи най-малка отговорност за глобалното затопляне. Природните бедствия оказват неблагоприятно въздействие върху живота, поминъка, домовете и екосистемите, както и върху икономиката. Освен това въздействието на изменението на климата ще има последици за мира и сигурността, както и за миграцията.

Групата на ЕНП счита, че това е не само задължение съгласно Парижкото споразумение и други международни споразумения, но и морално задължение да се помогне на африканските държави да се адаптират, да установят кризисни мерки и да противодействат на изменението на климата. Това следва да включва например подкрепа за природосъобразни и местни решения като инициативите, свързани с проекта „Великата зелена стена“, опазване на системните гори и биологичното разнообразие — като например Инициативата за басейна на Конго, спазването на норми за недопускане на обезлесяването в производството на продуктите и въвеждане на устойчиво на изменението на климата селско стопанство.

Достъпът до енергия и бъдещото търсене на енергия са ключови въпроси, които ЕС и Африка следва да разгледат заедно. Съществува огромен потенциал по отношение на технологичното сътрудничество, проектите за енергия от възобновяеми източници и износа на чиста енергия под формата на водород. Често са необходими технически съвети относно законодателството в областта на енергийния пазар, които следва да се предоставят чрез сътрудничеството между ЕС и Африка, както и разработването на общи стандарти. Групата на ЕНП посочва, че сътрудничеството в областта на устойчивата енергия следва да бъде една от основните характеристики на инициативата „Глобален портал“ по отношение на Африка.

Групата на ЕНП е убедена, че ЕС следва да продължи да работи заедно с африканските държави, регионалните организации и Африканския съюз за насърчаване на инвестициите в благоприятни за климата инфраструктури и инициативи, устойчиво селско стопанство, управление на отпадъците и проекти, свързани с кръговата икономика. Партньорството между ЕС и Африка следва да включва силен акцент върху устойчивото управление на природните ресурси и екосистемите; по-специално чрез укрепване на правните рамки и чрез насърчаване на иновативно, интелигентно и устойчиво на изменението на климата селско стопанство, както и устойчиви световни вериги за създаване на стойност, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция за дружествата — особено за малките и средните предприятия (МСП) — в съответствие с основните ценности на Групата на ЕНП.

Освен това в резултат на изменението на климата съществува опасност водата да се превърне в оскъден ресурс; поради това Групата на ЕНП отправя искане да се отдаде по-голямо значение на дипломацията в областта на водните ресурси. ЕС и Африка следва да разработят заедно устойчиви решения за управление на водите, като например резервоари и пречистване на отпадъчните води. Дипломацията в областта на климата следва да бъде по-ефективна с цел насърчаване на връзките между местната, външната и международната политика в областта на климата; във връзка с това отново изтъкваме искането си за създаване на пост пратеник на ЕС по въпросите на климата на равнище кабинет. И накрая, инициативите за опазване на околната среда и климата в Африка трябва да бъдат в съответствие с международно договорените съвместни цели, като се използват подходящи инструменти като схемата за търговия с емисии.

Укрепване на здравните системи, подготвеността за пандемии и местното производство на ваксини

Глобалната пандемия от COVID-19 не отстъпва и са необходими непрекъснати усилия за увеличаване на равнищата на ваксинация и смекчаване на последиците от пандемията. Усилията на ЕС за борба с болестта доведоха до осезаеми резултати, но борбата не спира на нашите граници. Африка, като нововъзникващ фактор и развиващ се континент, ще играе решаваща роля в бъдещето на световната борба срещу пандемиите и предизвикателствата пред общественото здраве. ЕС, като „Екип Европа“, показа безпрецедентна международна солидарност по време на пандемията от COVID-19, като до края на 2021 г. в световен мащаб бяха споделени над 300 милиона дози. Групата на ЕНП приветства факта, че ЕС и неговите държави членки мобилизираха 8 милиарда евро, за да помогнат на Африка да се справи с отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19; че стартираха инициатива в подкрепа на възстановяването на Африка, т.е. предоставяне на финансов и технически експертен опит, по-специално по отношение на младите предприемачи и малките предприятия; и поеха твърд ангажимент за сътрудничество за насърчаване на африканското производство на основни медицински стоки, местното производство на ваксини и устойчивите здравни системи. Въпреки това все още считаме, че са необходими повече усилия за благоприятстване на лесния и финансово приемлив достъп до ваксини и до здравеопазване в Африка. Те трябва да включват активна подкрепа за среда, която позволява създаването на капацитет за местно производство на ваксини, повишаване на готовността, обучение на местни здравни специалисти и увеличаване на капацитета за реагиране, както и достъп до медицинско оборудване и доставки за държави с нестабилни здравни системи. Освен това считаме, че църквите и религиозните общности следва да бъдат подкрепяни, тъй като те могат да играят ключова роля в сътрудничеството с местните общности по време на пандемията. За да преодолеем световната пандемия, трябва да гарантираме, че нашите африкански партньори развиват капацитет за преодоляване на болестта.

Преобразуване на селското стопанство с цел гарантиране на продоволствената сигурност

Според групата на ЕНП обща цел както за ЕС, така и за Африка следва да бъде трансформирането на начина, по който произвеждаме, разпространяваме и потребяваме. Това е особено очевидно по отношение на храните. Далеч сме от постигането на целта за ЦУР 2, т.е. нулев глад до 2030 г., като гладът непрекъснато нараства от 2014 г. насам. Освен това равнищата на недохранване са много тревожни. Всъщност и двете явления бяха изострени от пандемията от COVID-19. Двама на всеки десет души в Африка страдат от недохранване. Това предизвикателство ще се задълбочи поради прираста на населението, като според редица прогнози населението на Африка ще се удвои на 2.5 милиарда души — 20% от световното население — до 2050 г. Групата на ЕНП счита, че е от решаващо значение ЕС и Африка да се справят заедно с това предизвикателство. Сътрудничеството между ЕС и неговите африкански партньори трябва да се съсредоточи върху основния въпрос за доставките на храни; така например чрез целенасочени инвестиции в устойчива селскостопанска революция, която предоставя на африканските земеделски стопани средства да направят селското стопанство устойчиво на свързаните с климата предизвикателства, като същевременно се подобрява производителността и се увеличават доходите на дребните земеделски стопани, които са гръбнакът на африканското селско стопанство; В този контекст ние също така подчертаваме големия потенциал на публично-частните партньорства и микрофинансирането за допълнително овластяване на местните земеделски стопани. Друго предизвикателство в контекста на продоволствената несигурност е липсата на подходящи транспортни мрежи. Поради това земеделските стопани често са ограничавани при доставките на селскостопански продукти над определени разстояния. Следователно Групата на ЕНП насърчава по-нататъшния ангажимент на ЕС за улесняване на достъпа до пазара за земеделските стопани. Търговията при спазване на справедливи условия следва да бъде базата за европейския износ и внос, включително на храни и други селскостопански продукти. Същевременно е необходимо да гарантираме, че износът на селскостопански продукти не противоречи на целта за създаване на по-устойчив хранително-вкусов сектор в Африка.

Освен това, за да се намали значително настоящата зависимост на Африка от вноса на храни, семена, торове и пестициди, ЕС може да допринесе чрез финансова и техническа подкрепа, политически диалог, обмен на знания, нови технологии, както и чрез насърчаване на иновациите в Африка. Усилията следва да се съсредоточат например върху достъпа до вода, който е в основата на селското стопанство и продоволствената сигурност. По-специално ние подкрепяме изграждането на напоителни системи и банки за семена с цел запазване на генетичното разнообразие. Това са ключови действия, които са от първостепенно значение за по-нататъшното развитие на африканския селскостопански сектор, който е един от най-важните източници на заетост на континента и предлага перспективи за хората в местните общности, особено за жените. По този начин, разполагайки с необходимите знания и технологии, Групата на ЕНП призовава Европа и Африка да проявят политическа воля за премахване на глада на африканския континент.

Гарантиране на увеличаване на ефективността и ефикасността на помощта

Групата на ЕНП е убедена, че ЕС взе правилното решение за промяна на подхода към Африка, като се започне с преминаването от манталитет на донор към партньорство на равна основа, като и двете страни преследват собствените си интереси, но определят общи области на сътрудничество, в които работят заедно. Необходимостта от определяне на общи области на сътрудничество е особено важна в сътрудничеството за развитие, за да се гарантира ефективността на развитието и ефикасността на помощта. За съжаление сътрудничеството за развитие на ЕС с Африка все още не е приведено в достатъчна степен в съответствие със собствените усилия на държавите партньори и местните нужди, нито е достатъчно координирано с усилията на други партньори. Освен това установихме, че сътрудничеството за развитие трябва да се осъществява по-добре чрез институциите и системите на партньорите на ЕС, както и чрез местните участници и гражданското общество; например организации на гражданското общество и неправителствени организации, църкви и конфесионални организации, които гарантират демократичната ангажираност на държавите и приобщаването на всички заинтересовани страни. Поради това твърдо подкрепяме подхода „Екип Европа“, чиято цел е да се съчетаят ресурси от ЕС, неговите държави членки и финансови институции и който трябва да се превърне в обща норма. Гъвкавият подход към сътрудничеството за развитие, който дава възможност за иновативни инструменти и методи за сътрудничество за развитие, може да спомогне за максимално увеличаване на ефективността и резултатите на развитието. От друга страна, африканските правителства трябва да изпълнят своите отговорности и да създадат среда, в която сътрудничеството за развитие може да окаже реално въздействие.

Следователно, за да се възстанови след пандемията от COVID-19 и за да посрещне големите предизвикателства в Африка в ерата след COVID-19, ЕС следва да използва своя мощен набор от инструменти и условия за предоставяне на помощ по координиран начин, за да даде възможност за споделяне на задачите и да избегне фрагментирането на помощта, както и да определи приоритетите там, където тя може ефективно да осигури най-голяма добавена стойност. ЕС следва да обмисли възможни нови начини за постигане на по-добра ефективност на помощта; например да обвърже помощта за развитие със сътрудничеството с ЕС по въпроси като правата на човека, демокрацията, доброто управление, борбата с трафика на хора, незаконната търговия с оръжия и управлението на миграцията, както и да засили съвместното планиране на сътрудничеството за развитие между държавите — членки на ЕС. Групата на ЕНП се застъпва за редовен преглед с държавите партньори на съвместно договорените цели за развитие с цел преодоляване на недостатъците; ние също така се застъпваме за прекратяване на сътрудничеството, ако договорените цели се нарушават за по-дълъг период от време.


Във връзка с това групата на ЕНП подчертава, че посочените ценности на правата на човека, демокрацията и доброто управление са от взаимна полза. Освен това ЕС следва да използва експертния опит на по-малките участници от ЕС и Африка, като гражданското общество, неправителствените организации и МСП, в рамките на програмата ЕС-Африка. Разнообразяването на партньорствата между утвърдени традиционни участници и квалифицирани нови участници с ценен експертен опит ще окаже положително въздействие върху ефективността на сътрудничеството за развитие и ангажираността с програмата сред държавите — членки на ЕС, и сред африканските държави.

Насърчаване на институционалното изграждане и доброто управление

Слабото управление, нестабилните държавни структури, липсата на достъп до обществени услуги и сериозните недостатъци по отношение на демокрацията и принципите на правовата държава, по-специално корупцията, са остри проблеми в някои африкански държави, които възпрепятстват устойчивото развитие. Тези недостатъци оказват въздействие върху недостига и неефективността на основните обществени услуги, като например образованието, здравеопазването, публичната администрация, правосъдието и сигурността, наред с другото. Поради това ЕС трябва да допринесе за укрепването на институциите и управлението, както и за борбата с корупцията и незаконните финансови потоци в африканските държави. Чрез насърчаване на институционалното изграждане африканските граждани ще получат достъп до по-качествени обществени услуги.

Групата на ЕНП счита, че не става въпрос за изнасяне или налагане на институции, а по-скоро за принос за правилното функциониране на вече съществуващите публични администрации. Важно е да се гарантира създаването на държавни структури на цялата територия на африканските държави, особено в най-периферните региони, където гражданите могат да се чувстват най-изоставени. Институционалното изграждане и произтичащият от това достъп на гражданите до обществени услуги ще допринесат не само за по-голямо зачитане на правата на човека, но и за повишаване на доверието на гражданите в държавата. Това доверие е от съществено значение за повишаване на публичните приходи.

Улесняване на трайния мир и сигурност

От основно значение и за двата континента е постигането и поддържането на траен мир и сигурност в Африка. Мирът и сигурността са от съществено значение не само за постигането на дългосрочно устойчиво развитие в Африка, като дават възможност за междурегионална и вътрешноафриканска търговия, инвестиции и широкомащабно създаване на работни места, гарантиране на продоволствената сигурност, осигуряване на образование, но и за гарантиране на сигурността на Европа и предотвратяване на нередовната миграция. Групата на ЕНП вижда няколко пречки пред мира и сигурността на африканския континент; по-специално положението в региона на Големите африкански езера, продължаващият конфликт в Тигре, Етиопия, както и в северната провинция Кабо Делгадо в Мозамбик.

Регионът Сахел, който се простира от Мавритания до Судан и в който живеят 150 милиона души, буди особена загриженост по отношение на мира и сигурността и играе важна роля от стратегическа гледна точка и от гледна точка на сигурността, но също така и от гледна точка на управлението на границите на ЕС, тъй като е основна транзитна зона към външните граници на ЕС. Нарастващата държавна нестабилност в този регион, както се вижда от превратите в Мали, Судан и Буркина Фасо, представлява особена заплаха за стабилността. Освен това засилващите се дейности на въоръжени групировки, свързани с т.нар. Ислямска държава в региона на Сахел, но също и на целия африкански континент, и тяхната цел за изграждане на нов, т.нар. халифат в райони с нефункционираща или отсъстваща държавност, както това понастоящем се случва в басейна на езерото Чад, застрашават както африканската, така и европейската сигурност. За съжаление обаче, въпреки значителните усилия на ЕС и неговите държави членки за осигуряване на стабилност, положението със сигурността се влошава и регионът, който вече е белязан от ендемична бедност, неравенство и социално и политическо изключване, продължава да страда от влошаващото се положение. Освен региона на Сахел, други области от стратегическо значение за ЕС са Африканският рог и Гвинейският залив, където пиратството нараства през последните години. В този контекст групата на ЕНП подчертава и изразява силната си подкрепа за специалния представител на ЕС за Сахел и специалния представител на ЕС за Африканския рог по отношение на насърчаването на мира и сигурността, както и на стабилността и развитието в Африка.

Групата на ЕНП също така счита, че ислямисткият тероризъм, както и преследването на християни и други религиозни групи продължават да представляват сериозно предизвикателство за сигурността на континента. Освен това радикализацията, която засяга най-вече младите хора, следва да бъде преодоляна чрез подобряване на управлението и осигуряване на достъп до образование. Ние също така вземаме под внимание факта, че конкуренцията за оскъдни ресурси се увеличава, което се утежнява от изменението на климата. Това би могло да засили съществуващите междуетнически конфликти и да увеличи военните конфликти във връзка с ресурси като земя или вода, които биха могли допълнително да дестабилизират засегнатите държави. Освен това незаконните свързващи военни операции, свързваща организирана престъпност, лошото управление, етническите конфликти и нарушенията на правата на човека представляват заплаха за нестабилните и развиващите се държави, които се борят да осигурят необходимата сигурност за своите граждани. Поради това е важно да се изградят и укрепят демократичните структури в Африка.

Европейската и международна помощ е от жизненоважно значение, за да се даде възможност на африканските държави да гарантират собствената си сигурност. В рамките на своята обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) ЕС към момента участва в 11 военни операции и граждански мисии в Африка. Необходими са обаче допълнителни действия за по-нататъшното развитие на Африканската архитектура за мир и сигурност (APSA). Въпреки че ЕС със своята ОПСО вече допринася значително за предотвратяването на конфликти и изграждането на мира в целия африкански континент, от африканските държави също така се изисква да създадат необходимите условия, за да се гарантира успехът на съвместните усилия. По-специално по отношение на APSA е важно да се укрепи капацитетът в областта на предотвратяването на конфликти, трансформацията на конфликти и изграждането на мира, както и да се укрепи капацитетът на регионалните икономически общности и техните регионални механизми в тези области. В този контекст горещо приветстваме непрекъснатите усилия на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) за защита и отбрана на демокрацията и стабилността. Освен това подчертаваме необходимостта от пълноценно участие на заинтересованите лица в разрешаването на конфликти, за да може мирът да бъде устойчив. Във връзка с това Групата на ЕНП отново изразява подкрепата си за Резолюции 1325 и 2250 на Съвета за сигурност на ООН и за пълноценното участие както на жените, така и на младите хора в мирните процеси на африканския континент. Освен това църквите и религиозните лидери играят решаваща роля, по-специално в посредничеството при конфликти, изграждането на мира и помирението, по-специално чрез улесняване на междурелигиозния диалог.

Реформите в сектора на сигурността следва да поставят специален акцент върху борбата с корупцията в рамките на въоръжените сили, както и да гарантират спазването от тяхна страна на международното хуманитарно право. Освен това Групата на ЕНП насърчава Африканския съюз да подобри съгласуваността на Комитета по политика и сигурност с насоките на Съвета за сигурност на ООН, за да се осигури на африканските държави по-силно присъствие в Съвета за сигурност на ООН. Групата на ЕНП остава привързана към силния европейски ангажимент в областта на сигурността в Африка, основан на интегриран, правилно координиран подход, ръководен от принципа на Африка да се даде възможност да поеме отговорност за собствената си сигурност. Групата на ЕНП счита, че е необходимо редовно да се оценяват операциите и мисиите по линия на ОПСО във връзка със съответните им цели и техния принос към цялостния интегриран подход на ЕС. Освен това насърчаваме разгръщането на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ), който обхваща разходите за военни и отбранителни цели чрез националните бюджети на държавите — членки на ЕС, за подкрепа на военни мироопазващи операции в африканските партньорски държави и региони, като същевременно се гарантират правата на човека. Справянето с конфликтите и нестабилността е от ключово значение за изпълнението на ангажиментите по отношение на Програмата до 2030 г. и за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен. Ето защо се застъпваме за по-интегриран подход между хуманитарната помощ, сътрудничеството за развитие и изграждането на мира чрез разработване на широка политическа рамка — „тройна връзка“.

Освен това, що се отнася до сигурността, индивидуалната сигурност и безопасност са също толкова важни, колкото сигурността на нациите и континентите. Групата на ЕНП е ангажирана с борбата с насилието срещу жени и момичета на африканския континент чрез двустранни и многостранни форуми, включително инициативата Spotlight на ЕС и ООН. Наложително е да се води борба със сексуалното и основаното на пола насилие, включително трафика на хора, гениталното осакатяване на жени и детските, ранните и принудителните бракове.

Справяне с геополитическото съревнование на африканския континент

Групата на ЕНП отбелязва нарастващата геополитическа конкуренция и нарастващото присъствие на други участници в Африка, най-вече Китай и Русия, но в много отношения разглежда тяхното икономическо и военно присъствие и дейности без „нормативни ограничения“ като нежизнеспособен принос към дългосрочното устойчиво икономическо и социално развитие. Групата на ЕНП счита всяка едностранна икономическа, финансова и техническа зависимост, в която липсва акцент върху принципите на правовата държава и борбата с корупцията, за контрапродуктивен подход за подобряване на общите условия на живот на африканските граждани. Освен това Китай използва своето влияние и зависимостите на африканските държави, за да постигне напредък в политическата си програма, като осигури африканска подкрепа на равнището на Организацията на обединените нации за политиките си по отношение на своите съседи. В действителност тази тенденция беше по-явна в рамките на пандемията от COVID-19, по време на която държавите разчитаха на бързи заеми и медицински материали от Китай за смекчаване на отрицателните социално-икономически последици.

Подобно на Китай, Русия увеличава дейността си на континента, особено в областта на отбраната и сигурността, в това число търговията с оръжие. Това беше ясно изразено на първата среща на високо равнище между Русия и Африка, проведена през октомври 2019 г., на която руският президент Владимир Путин постигна съгласие по споразумения за военно-техническо сътрудничество с повече от 30 африкански държави, както и при неотдавнашното подписване на споразумения за военно сътрудничество с Нигерия и Етиопия. Освен това Русия използва частни и нелегални участници, т.нар. група „Вагнер“, в Африка, за да постигне напредък по собствените си геополитически цели, без обаче да разполага с положителна програма за африканския континент. Военното сътрудничество на африканските правителства с Русия е несъвместимо с едновременното сътрудничество с ЕС в областта на сигурността и отбраната, тъй като то заплашва да задълбочи нестабилността и да подкопае европейските усилия за сигурност в Африка. Поради това считаме, че е наложително тези дейности да се наблюдават отблизо и да се направи преоценка на сътрудничеството на ЕС със съответните държави. Освен това такова нарастващо присъствие на външни участници, което следва предимно икономически и геополитически цели, изисква стратегия на ЕС за противодействие, за да се запази постигнатото чрез усилията на ЕС в Африка, да се защитят неговите интереси, както и да се повиши неговата видимост.

За Групата на ЕНП подобна стратегия би подчертала в много по-голяма степен сътрудничеството на африканското гражданско общество и неговите европейски партньори чрез послание, което ясно очертава постиженията и трайните ползи от тясното сътрудничество с европейските участници. Въз основа на пълното зачитане на правата на човека, свободата и отчетността на медиите, прозрачното и отговорно управление и борбата с корупцията, които са ключови елементи за осигуряване на стабилна и приобщаваща политическа, социална и икономическа среда в Африка, ЕС трябва да се координира с държавите, които са действително заинтересовани от проспериращо и положително дългосрочно развитие на африканския континент. ЕС трябва да предложи устойчиви алтернативи за държавите партньори, както е посочено например в стратегията „Глобален портал“, която има за цел да стимулира инвестициите в инфраструктура и да намали зависимостта от чужбина. Освен това ЕС трябва да укрепи политическия си профил и видимост.

Справяне с първопричините за миграцията

Миграцията от Африка е предизвикателство и възможност за Европа. Основните тенденции в икономическото развитие, демографските промени, глобализацията, транспорта и комуникациите, както и политическата нестабилност сочат, че африканците ще продължат да се опитват да влизат в ЕС по всякакъв начин, за да търсят убежище, да откриват по-добър живот; т.е. икономическа миграция или обединяване със семействата им. Въпреки това по-голямата част от африканската миграция се осъществява в рамките на континента. За да се избегне ситуация, при която африканците на първо място биват принудени да напуснат домовете си, Групата на ЕНП счита, че е наложително ЕС и Африка да се справят заедно с първопричините за миграцията. Ако посочените по-горе предизвикателства — търговия, инвестиции и създаване на работни места; достъп до качествено образование; адаптиране към изменението на климата и предизвикателствата, свързани с околната среда; укрепване на системите за здравеопазване; трансформация на селското стопанство; увеличаване на ефективността и ефикасността на помощта; институционално изграждане и добро управление мир и сигурност, геополитическо съревнование на африканския континент – се преодоляват по подходящ начин, африканската миграция към Европа може да бъде овладяна в значителна степен. И двата континента следва да засилят сътрудничеството си въз основа на зачитането на правата на човека и международното право, принципите на сътрудничество, солидарност и споделена отговорност. Следователно, що се отнася до конкретните действия, ЕС следва да работи в тясно сътрудничество с африканските органи за справяне с първопричините за миграцията; постигане на ефективна политика в областта на законната миграция; да вземе предвид миграционната политика при разработването на сътрудничеството на ЕС за развитие; засилване на сътрудничеството в областта на управлението на границите; борба срещу трафикантите и контрабандистите на хора, участващи в незаконна миграция; както и да сключи споразумения за връщане и обратно приемане между ЕС и Африка, които евентуално да включват неформални споразумения.

Изпълнение на стратегическите приоритети и постигане на осезаеми резултати

Сигурността и стабилността в Африка са от решаващо значение за Европейския съюз. Нуждаем се от нов подход за по-нататъшно развитие на демократичното многостранно сътрудничество, за да се справим с общите предизвикателства и да си сътрудничим тясно с африканските държави, които са важни международни партньори и участници. В настоящия документ са набелязани десет области на предизвикателства и възможности за ЕС и Африка, като също така са посочени приоритетни действия за оползотворяване на тези възможности и справяне с общите предизвикателства. За да се гарантира, че ЕС и Африка ще изпълнят стратегическите приоритети, посочени по-горе, и ще постигнат осезаеми резултати, Групата на ЕНП счита, че както ЕС, така и Африка трябва да изпълнят определени предварителни условия. На първо място, ЕС и Африка трябва да се ангажират изцяло със стратегическо партньорство, което следва да проправи пътя към истинско равнопоставено партньорство, в рамките на които нараства тенденцията двете страни да преодолеят отношенията донор – получател, основавайки отношенията си на ръководните принципи на реципрочност, взаимна изгода, споделена отговорност и солидарност. На второ място, институциите на ЕС и държавите членки трябва да действат по-съгласувано и единно в отношенията си с африканския континент, като работят заедно в тясно сътрудничество по общите приоритети. На трето и последно място, ЕС и Африка трябва да се стремят да координират по-добре сближаването на интересите и съвместно да определят конкретни дългосрочни цели, да структурират сътрудничеството и да увеличат честотата на диалога на всички равнища на управление, включително като задълбочат парламентарното измерение на сътрудничеството. Групата на ЕНП е убедена, че комбинация от този подход и стратегическите приоритети, очертани по-горе, ще даде възможност на ЕС и Африка да се възстановяват по-добре след пандемията от COVID-19 и да постигнат осезаеми резултати в полза на двата континента и на тяхното население.