Document de poziție al Grupului PPE privind Africa

10.02.2022

Document de poziție al Grupului PPE privind Africa

Publicaţie picture

Argumente în favoarea unui parteneriat reciproc avantajos

Africa este și va rămâne un partener-cheie al UE. În calitate de vecini continentali, suntem uniți de o istorie, o cultură și o geografie comune. Pe lângă aceasta, UE și statele sale membre constituie cel mai mare partener al Africii sub toate aspectele în ceea ce privește comerțul, investițiile, asistența oficială pentru dezvoltare (AOD), asistența umanitară și securitatea. Pe măsură ce ieșim din pandemia de COVID-19 și din recesiunea economică mondială, atât UE, cât și Africa se confruntă cu un număr tot mai mare de probleme care necesită un răspuns coordonat. Aceste probleme au legătură mai ales cu: comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă; educația; schimbările climatice; sănătatea, inclusiv accesul la vaccinuri; agricultura și securitatea alimentară; cooperarea pentru dezvoltare durabilă și eficientă; consolidarea instituțiilor și buna guvernare; pacea și securitatea; creșterea concurenței geopolitice; precum și cu migrația. Însă odată cu problemele tot mai mari își fac apariția și multe posibilități comune. Împreună, UE și Africa trebuie să profite de această ocazie pentru o mai solidă reconstruire după pandemia de COVID-19 și pentru a realiza cu adevărat obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. Aceasta va necesita un angajament mai hotărât din partea ambelor părți pentru a forma un parteneriat mai strâns și mai eficient, bazat pe interese reciproce, priorități strategice, cooperare structurată și eficientă și obiective clare pe termen lung. În consecință, ca principiu director, Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) pledează pentru un parteneriat UE-Africa bazat pe reciprocitate, responsabilitate comună, solidaritate, respect reciproc și egalitate.

UE a început să treacă de la mentalitatea tot mai depășită „donator-beneficiar” la un parteneriat pe picior de egalitate, începând cu Comunicarea Comisiei Juncker privind o nouă alianță Africa-Europa, urmată de Comunicarea comună din 2020 a Comisiei von der Leyen intitulată „Către o strategie cuprinzătoare cu Africa” și reafirmată de Parlament în Strategia pentru un nou parteneriat UE-Africa din 2021. Grupul PPE a pledat pentru această schimbare, deoarece permite ambelor părți să își urmărească interesele, dar și să identifice domenii comune de cooperare în care să poată colabora. Aceasta reflectă valorile noastre fundamentale ca grup politic creștin-democrat de centru-dreapta: solidaritate, subsidiaritate și elaborarea de politici pentru binele comun. Grupul PPE consideră că problemele prezentate mai sus impun ca UE și Africa:

  • să impulsioneze comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă
  • să sprijine accesul la o educație de calitate;
  • să ia măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și să reacționeze la problemele de mediu;
  • să întărească sistemele de sănătate, pregătirea pentru pandemii și producerea de vaccinuri pe plan local
  • să transforme agricultura pentru a asigura securitatea alimentară
  • să garanteze eficacitatea și eficiența ajutorului pentru dezvoltare
  • să promoveze consolidarea instituțiilor și a bunei guvernări
  • să faciliteze pacea și securitatea durabilă
  • să își orienteze atenția către competiția geopolitică pe continentul african
  • să trateze cauzele profunde ale migrației

Comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă

Grupul PPE salută Strategia comercială a UE din 2021, care pune un accent deosebit pe Africa, propunând mai multe direcții de acțiune pentru întărirea legăturilor comerciale și economice dintre cele două continente și consolidând angajamentul UE față de țările africane. Cu importuri totale în valoare totală de 124 de miliarde EUR din Africa, UE este deja cea mai deschisă piață pentru exporturile africane – iar Europa este de departe cea mai mare piață de export a Africii și principalul său client. În 2020 valoarea totală a comerțului cu mărfuri între cele 27 de state membre ale UE și Africa a fost de 225 de miliarde EUR, față de 115 miliarde EUR pentru China și 38 de miliarde EUR pentru Statele Unite. Cu toate acestea, trebuie să reducem semnificativ barierele netarifare din calea comerțului UE-Africa cu bunuri și servicii. Aceasta necesită un dialog în legătură cu noile cerințe privind produsele și standardele de calitate introduse de legislația privind Pactul verde, precum și noi obligații în materie de răspundere pentru întreprinderi, care vizează standardele de mediu și sociale.

Firmele europene nu utilizează încă pe deplin posibilitățile de investiții și de afaceri din Africa. În calitate de grup al PPE, ne angajăm să modificăm această tendință: prin valorificarea celor mai bune practici din țările africane fruntașe în cadrul Pactului mondial pentru Africa al G20, prin oferirea de sprijin tehnic pentru modificarea cadrelor legislative și pentru îmbunătățirea climatului de investiții și prin eliminarea obstacolelor prin măsuri cum ar fi promovarea acordurilor privind dubla impunere. De asemenea, trebuie să ne adaptăm. Trebuie să adaptăm activitatea și instrumentele Băncii Europene de Investiții (BEI) și ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la nevoile de investiții din Africa, în special prin furnizarea unei mai mari cantități de capital de risc și mai multor garanții pentru a facilita investițiile mari, menținând, în același timp, sprijinul UE pentru proiectele locale la scară mai mică. În plus, este esențial ca investițiile europene să fie însoțite de o prezență vizibilă a UE și de un dialog politic continuu.

Activitatea investitorilor străini, precum și lansarea întreprinderilor africane sunt îngreunate de fragmentarea piețelor, de regimuri ineficiente de tranzit și proceduri de trecere a frontierei pentru bunuri, servicii și persoane, precum și de aplicarea deficitară a angajamentelor de integrare regională. Grupul PPE solicită UE, cu experiența sa în dezvoltarea pieței unice europene, să sprijine ferm integrarea regională, economică și politică în Africa. Crearea la timp, efectivă și cuprinzătoare a zonei africane de liber schimb (AfCFTA), proiectul-fanion al primului plan decenal de implementare pentru perioada 2014-2023 al Agendei 2063 a Uniunii Africane, care a intrat în vigoare la 30 mai 2019, este extrem de importantă. Considerăm că este indispensabil ca UE și Africa să stimuleze comerțul transregional, de exemplu, prin intensificarea dialogului politic și a cooperării cu Uniunea Africană și cu statele sale membre. Solicităm să se analizeze dacă acordurile de parteneriat economic existente sunt adecvate și sprijină integrarea regională și dacă sunt în conformitate cu politicile actuale ale UE, cum ar fi obiectivele de reducere a emisiilor de CO2, sau cu noua politică agricolă comună.

Grupul PPE aderă la viziunea pe termen lung a unui acord de liber schimb intercontinental. În acest scop, relația strânsă dintre UE și vecinătatea sudică ar putea sluji drept model, deoarece este un exemplu că politica comercială poate fi un instrument de promovare a integrării și stabilității regionale, precum și un exemplu de creare a unei situații reciproc avantajoase pentru Africa și UE. Ca urmare, Grupul PPE consideră că încheierea unui acord de liber schimb, care să acopere nu numai bunurile, ci și serviciile, ar accelera dezvoltarea economică în vecinătatea sudică și ar facilita investițiile europene.

Pe lângă comerț și investiții, crearea de locuri de muncă reprezintă o problemă importantă pentru Africa, deoarece se preconizează că populația activă va crește cu 450 de milioane de persoane pe o perioadă de 20 ani (de la 2015 la 2035). Această creștere a populației, precum și tendințele demografice vor influența în mod semnificativ o diversitate de evoluții, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice, migrația, precum și pacea și securitatea. Pentru a ține pasul cu creșterea rapidă a populației, Africa are nevoie de milioane de noi locuri de muncă în fiecare an. Prin comerț și investiții, țările africane vor putea deschide noi perspective pentru crearea de locuri de muncă. În acest context, Grupul PPE consideră că este și mai important ca UE să sprijine aplicarea AfCFTA și să continue să colaboreze cu țările africane în vederea facilitării și promovării investițiilor private pe continent. În special economia digitală din Africa oferă perspective de creștere a creării de locuri de muncă. Partenerii noștri africani solicită activ asistența UE pentru consolidarea infrastructurii digitale a Africii și asigurarea conectivității adecvate și a accesului la internet pe întregul continent. Ca urmare, Grupul PPE solicită Comisiei Europene să pună un accent deosebit pe digitalizare în cadrul inițiativei „Global Gateway” în ceea ce privește Africa.

Salutăm reforma sistemului generalizat de preferințe (SGP) și vom acționa în direcția unei reforme care va face SGP un instrument adecvat pentru următorul deceniu, pentru a ajuta în continuare țările africane beneficiare să devină mai reziliente prin diversificarea economiilor lor, prin creșterea posibilităților de export și prin generarea de locuri de muncă și de creștere economică. În plus, împrumuturile și finanțarea prin capitaluri proprii pot fi promovate împreună cu instituțiile financiare europene prin accesul la microfinanțare, care poate oferi un impuls antreprenorilor, inclusiv femeilor.

La nivel multilateral, inițiativa de ajutor pentru comerț condusă de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) urmărește să ajute țările în curs de dezvoltare, în special țările cel mai puțin dezvoltate, să își consolideze capacitatea de aprovizionare și infrastructura comercială de care au nevoie pentru a pune în aplicare acordurile OMC și pentru a beneficia de acestea, precum și pentru a-și extinde, în sens mai larg, schimburile comerciale. Această inițiativă este o componentă-cheie a relațiilor comerciale cu Africa, mai ales în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Prin urmare, Grupul PPE își reafirmă sprijinul pentru măsurile de ajutor pentru comerț conduse de OMC între UE și țările africane. În plus, Grupul PPE subliniază că reforma și modernizarea OMC și a cadrului de reglementare al OMC reprezintă  un  domeniu important pentru cooperarea UE-UA și așteaptă ca directorul OMC, sprijinit de UE, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, să prezinte rezultate în această privință.

Sprijinirea accesului la o educație de calitate

După cum s-a menționat deja, populația Africii se va dubla până în 2050, iar majoritatea populației actuale are sub 25 de ani. Tinerii sunt așadar cel mai valoros atu al Africii în stimularea dezvoltării economice. Educația este instrumentul care permite continentului să utilizeze această resursă. Dacă i se oferă șansele de care are nevoie, fiecare persoană poate avea un impact asupra progresului, dezvoltării durabile și creșterii economice. Din acest motiv, Grupul PPE consideră că trebuie asigurat accesul tuturor la o educație de calitate, indiferent de gen, statut socioeconomic, context cultural și religie. Educația, inclusiv formarea profesională, este o chestiune orizontală și globală care afectează toate dimensiunile ODD și este esențială pentru realizarea Agendei 2030, precum și pentru stimularea dezvoltării economice africane și atragerea investițiilor străine. Accesul la locuri de muncă decente poate fi obținut numai dacă forța de muncă din Africa va dispune de cunoștințele și competențele necesare pentru piața forței de muncă aflată în schimbare rapidă.

Starea educației s-a înrăutățit la nivel mondial din cauza pandemiei de COVID-19, însă aceasta a avut un efect deosebit de negativ asupra educației în Africa, UNICEF estimând recent că 40 % din toți copiii de vârstă școlară din Africa de Est și de Sud nu pot să frecventeze școala din cauza închiderii școlilor provocată de pandemia de COVID-19. În mod alarmant, Banca Mondială a afirmat că efectul pandemiei de COVID-19 asupra educației ar putea fi resimțit în următoarele decenii. În ciuda faptului că nivelul investițiilor guvernelor africane în educație a fost de 5 % din PIB în 2020, acesta fiind al doilea cel mai mare nivel din toate regiunile, educația a continuat să sufere. Există preocupări mai ales în ceea ce privește accesul și participarea la educație a fetelor și tinerelor și încheierea studiilor de către acestea, ceea ce pune în relief o disparitate clară de gen în privința nivelului de educație în Africa. Pentru a soluționa aceste probleme, Grupul PPE consideră că sunt necesare măsuri concrete în domeniul educației, de exemplu definirea de criterii de referință și indicatori pentru a reduce analfabetismul și creșterea calității educației, precum și promovarea egalității de gen în educație în Africa și contribuirea la aceasta. Grupul PPE așteaptă din partea Comisiei Europene să aducă schimbări substanțiale în domeniul accesului la o educație de calitate în Africa. Pentru aceasta, UE trebuie să colaboreze nu numai cu guvernele, ci și cu alte organizații locale, inclusiv biserici și organizații cu profil religios care oferă educație. În plus, sunt necesare investiții semnificative în infrastructură, electrificare și digitalizare pentru a-i integra în școli pe toți copiii și tinerii.

Grupul PPE înțelege că lipsa unei reglementări coerente la nivel național împiedică o educație de calitate; așadar, sunt necesare mai multe eforturi pentru a oferi asistență tehnică partenerilor noștri. În același timp, subliniem importanța pe care o au bursele și schimburile academice între tinerii din Africa și UE, prin intermediul programelor Erasmus + și Erasmus pentru tineri antreprenori legate de formarea cadrelor didactice pentru consolidarea structurilor educaționale. De asemenea, este important să se creeze legături mai puternice între educație, dezvoltarea competențelor și ocuparea forței de muncă pentru a permite participarea deplină a tinerilor pe piața muncii. Ca urmare, Grupul PPE sprijină și dorește să dezvolte în continuare formarea profesională în Africa. Pentru a ne asigura că aceste eforturi în domeniul educației și formării profesionale corespund posibilităților de angajare, dorim să încurajăm în continuare investițiile întreprinderilor europene pentru a genera cererea de forță de muncă necesară. Pentru a contribui la integrarea elevilor pe piața muncii aflată în evoluție rapidă, competențele digitale trebuie să fie predate la școală. În același timp, adulții ar trebui să aibă posibilitatea de a dobândi noi competențe. În consecință, Grupul PPE pune accentul pe conceptul de învățare pe tot parcursul vieții.

Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea și reacția la problemele de mediu

Africa este una dintre regiunile care suferă cel mai mult de pe urma consecințelor schimbărilor climatice, dar poartă cea mai mică responsabilitate pentru încălzirea globală. Dezastrele naturale au un impact negativ asupra vieților, mijloacelor de subzistență, locuințelor și ecosistemelor, precum și asupra economiei. Pe lângă aceasta, impactul schimbărilor climatice va avea implicații pentru pace și securitate, precum și pentru migrație.

Grupul PPE consideră că există nu numai o obligație în temeiul Acordului de la Paris și al altor acorduri internaționale, ci și o obligație morală de a ajuta țările africane să se adapteze, să ia măsuri de criză și să contracareze schimbările climatice. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, sprijinirea soluțiilor bazate pe natură și locale, cum ar fi inițiativele din jurul proiectului „Marele zid verde”, protecția pădurilor cu importanță sistemică și a biodiversității – cum ar fi inițiativa din bazinul fluviului Congo, dezvoltarea de produse care nu presupun despăduriri și introducerea unei agriculturi rezistente la schimbările climatice. Accesul la energie și cererea de energie în viitor sunt aspecte esențiale pe care UE și Africa ar trebui să le abordeze împreună. Există un potențial enorm în ceea ce privește cooperarea tehnologică, proiectele privind energia din surse regenerabile și exporturile de energie curată sub formă de hidrogen. Este adesea nevoie de consiliere tehnică cu privire la legislația privind piața energiei, care ar trebui furnizată prin cooperarea UE-Africa, precum și prin elaborarea de standarde comune. Grupul PPE subliniază că cooperarea în domeniul energiei durabile ar trebui să fie una dintre caracteristicile principale ale inițiativei „Global Gateway” în ceea ce privește Africa.

Grupul PPE este convins că UE ar trebui să colaboreze în continuare cu țările africane, cu organizațiile regionale și cu Uniunea Africană pentru a stimula investițiile în infrastructuri și inițiative favorabile climei, în proiecte privind agricultura durabilă, gestionarea deșeurilor și economia circulară. Parteneriatul UE-Africa ar trebui să pună un accent puternic pe gestionarea durabilă a resurselor naturale și a ecosistemelor, mai ales prin consolidarea cadrelor juridice și prin promovarea unei agriculturi inovatoare, inteligente din punct de vedere climatic și reziliente la schimbările climatice, precum și a durabilității lanțurilor valorice globale, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi – în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) – în conformitate cu valorile fundamentale ale Grupului PPE.

În plus, ca urmare a schimbărilor climatice, apa riscă să devină o resursă limitată; ca urmare, Grupul PPE solicită să se acorde o importanță mai mare diplomației în domeniul apei. UE și Africa ar trebui să dezvolte împreună soluții durabile pentru gestionarea apei, cum ar fi lacurile de acumulare și tratarea apelor reziduale. Diplomația climatică în ansamblu trebuie să fie mai eficace pentru a promova legăturile dintre politica privind schimbările climatice de la nivel intern, extern și internațional; în acest sens, reiterăm solicitarea noastră de a institui un reprezentant  UE pentru climă la nivel de cabinet. În sfârșit, inițiativele de protecție a mediului și a climei din Africa trebuie să fie în concordanță cu obiectivele comune convenite la nivel internațional, utilizând instrumente adecvate, cum ar fi mecanismul de comercializare a certificatelor de emisii.

Întărirea sistemelor de sănătate, pregătirea pentru pandemii și producerea de vaccinuri pe plan local

Pandemia mondială de COVID-19 continuă și sunt necesare eforturi continue pentru a crește ratele de vaccinare și a atenua consecințele pandemiei. Eforturile UE de combatere a bolii au dat rezultate concrete, dar lupta nu se oprește la frontierele noastre. Africa, ca continent emergent și în curs de dezvoltare, va juca un rol crucial în viitorul luptei globale împotriva pandemiilor și a provocărilor în materie de sănătate publică. Acționând ca „Echipa Europa”, UE a dat dovadă de o solidaritate internațională fără precedent în timpul pandemiei de COVID-19, distribuind peste 300 de milioane de doze la nivel mondial până la sfârșitul anului 2021. Grupul PPE consideră îmbucurător că UE și statele sale membre au mobilizat 8 miliarde EUR pentru a ajuta Africa să contracareze impactul negativ al pandemiei de COVID-19; au lansat o inițiativă pentru a sprijini redresarea Africii, oferind consiliere financiară și tehnică, în special tinerilor antreprenori și întreprinderilor mici; și s-au angajat ferm să coopereze pentru a stimula producția africană de bunuri medicale esențiale, producția locală de vaccinuri și soliditatea sistemelor de sănătate. Continuăm însă să considerăm că sunt necesare mai multe eforturi pentru a facilita accesul ușor și la prețuri accesibile la vaccinuri și la asistență medicală în Africa. Acestea trebuie să includă sprijinirea activă a unui mediu care să permită crearea de capacități pentru producția locală de vaccinuri și consolidarea pregătirii, formarea de personal medical local și creșterea capacităților de răspuns, precum și accesul la echipamente și materiale medicale în țările cu sisteme de sănătate fragile. În plus, considerăm că bisericile și comunitățile religioase ar trebui sprijinite, deoarece acestea pot juca un rol esențial în cooperarea cu comunitățile locale în timpul pandemiei. Pentru a depăși pandemia mondială, trebuie să ne asigurăm că partenerii noștri africani își dezvoltă capacități de combatere a bolii.

Transformarea agriculturii pentru asigurarea securității alimentare

Pentru Grupul PPE, un obiectiv comun atât pentru UE, cât și pentru Africa ar trebui să fie transformarea modului în care producem, distribuim și consumăm. Acest lucru este evident în special în ceea ce privește alimentele. Suntem departe de a atinge obiectivul ODD 2, și anume eradicarea insuficienței alimentare până în 2030, aceasta crescând continuu din 2014. Pe lângă aceasta, ratele malnutriției sunt foarte îngrijorătoare. Ambele au fost accentuate de pandemia de COVID-19. Două din zece persoane din Africa sunt subnutrite. Această problemă va deveni mai acută din cauza creșterii populației, o serie de previziuni estimând că populația Africii se va dubla, ajungând la 2,5 miliarde – 20 % din populația lumii – până în 2050. Grupul PPE consideră că este esențial ca UE și Africa să abordeze împreună această problemă. Cooperarea dintre UE și partenerii săi africani trebuie să se concentreze asupra problemei centrale a aprovizionării cu alimente; de exemplu prin investiții speciale într-o revoluție agricolă durabilă, care să le ofere fermierilor africani mijloacele necesare pentru a face agricultura rezistentă la provocările climatice, ridicând în același timp productivitatea și veniturile micilor agricultori, care constituie coloana vertebrală a agriculturii africane. În acest context, subliniem și potențialul ridicat al parteneriatului public-privat și al microfinanțării de a conferi și mai multă capacitate de acțiune fermierilor locali. O altă problemă în contextul insecurității alimentare este lipsa unor rețele de transport adecvate. Din această cauză, fermierii sunt adesea împiedicați să livreze produse agricole pe anumite distanțe. De aceea Grupul PPE încurajează implicarea pe mai departe a UE pentru a facilita accesul pe piață al fermierilor. Comerțul în condiții echitabile este principiul de bază al exporturilor și importurilor europene, ceea ce este valabil și pentru produsele alimentare și pentru alte produse agricole. În același timp, trebuie să veghem ca exporturile agricole să nu intre în contradicție cu obiectivul de a crea un sector alimentar mai rezilient în Africa.

Pe lângă aceasta, pentru a reduce semnificativ dependența actuală a Africii de importurile de alimente, semințe, îngrășăminte și pesticide, UE poate contribui prin sprijin financiar și tehnic, dialog politic, schimb de cunoștințe, noi tehnologii, precum și prin promovarea inovării africane. De exemplu, eforturile ar trebui să se concentreze asupra accesului la apă, care stă la baza agriculturii și a securității alimentare. Ne pronunțăm mai ales în favoarea construirii unor sisteme de irigații și a unor bănci de semințe pentru a conserva diversitatea genetică. Acestea sunt acțiuni cruciale care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea în continuare a sectorului agricol african, care este una dintre cele mai importante surse de locuri de muncă de pe continent și oferă perspective pentru persoanele din comunitățile locale, în special pentru femei. Astfel, cu cunoștințele și tehnologia necesare la dispoziția noastră, Grupul PPE invită Europa și Africa să dea dovadă de voința politică de a pune capăt insuficienței alimentare pe continentul african.

Garantarea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului

Grupul PPE este convins că decizia UE de a-și schimba modul în care se raportează la Africa este corectă, iar această schimbare a început prin înlocuirea mentalității de donator cu un parteneriat pe picior de egalitate, în care ambele părți își urmăresc interesele, dar identifică domeniile comune de cooperare în care colaborează. Necesitatea de a identifica domenii comune de colaborare este deosebit de importantă în cadrul cooperării pentru dezvoltare, pentru a asigura eficacitatea dezvoltării și eficiența ajutorului. Din păcate, cooperarea pentru dezvoltare a UE cu Africa nu este încă suficient aliniată la eforturile depuse de țările partenere și la nevoile lor locale și nici nu este suficient coordonată cu eforturile altor parteneri. În plus, am observat că cooperarea pentru dezvoltare trebuie să se realizeze mai mult prin intermediul instituțiilor și sistemelor partenerilor UE, precum și al actorilor locali și al societății civile; de exemplu, societatea civilă și organizațiile neguvernamentale, bisericile și organizațiile cu profil religios, asigurând asumarea democratică a responsabilității la nivel de țară și includerea tuturor părților interesate. Prin urmare, sprijinim cu fermitate abordarea „Echipa Europa”, al cărei obiectiv este să combine resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare și care trebuie să devină norma generală. O abordare flexibilă a cooperării pentru dezvoltare, care să permită utilizarea unor instrumente și metode inovatoare de cooperare pentru dezvoltare, poate contribui la maximizarea eficienței și a rezultatelor în domeniul dezvoltării. Pe de altă parte, guvernele africane trebuie să își îndeplinească responsabilitățile și să creeze un mediu în care cooperarea pentru dezvoltare poate avea un impact real.

Astfel, pentru o reconstrucție mai bună după pandemia de COVID-19 și pentru soluționarea principalelor probleme în Africa post-COVID, UE ar trebui să-și folosească în mod coordonat setul puternic de instrumente și modalități de ajutor pentru a permite partajarea sarcinilor și a evita fragmentarea ajutoarelor, precum și să identifice prioritățile în cazul în care poate furniza efectiv cel mai mare impact cu valoare adăugată. UE ar trebui să ia în considerare posibile noi căi pentru un ajutor mai eficient; de exemplu, să condiționeze ajutorul pentru dezvoltare de cooperarea cu UE în chestiuni precum drepturile omului, democrația, buna guvernanță, lupta împotriva traficului de persoane, comerțul ilicit cu arme și gestionarea migrației, precum și să intensifice programarea în comun a cooperării pentru dezvoltare între statele membre ale UE. Grupul PPE pledează pentru o revizuire periodică, împreună cu țările partenere, a obiectivelor de dezvoltare convenite de comun acord, pentru a remedia deficiențele; mai susținem încetarea cooperării dacă obiectivele convenite sunt încălcate pe o perioadă mai lungă de timp.
Grupul PPE subliniază, în acest sens, că valorile menționate anterior, precum drepturile omului, democrația și buna guvernanță sunt reciproc avantajoase. În plus, UE ar trebui să utilizeze expertiza actorilor mai mici din UE și din Africa, precum societatea civilă, organizațiile neguvernamentale și IMM-urile, în cadrul agendei UE-Africa. Diversificarea parteneriatelor dintre actorii tradiționali consacrați și nou-veniți calificați cu o expertiză de nișă valoroasă ar influența pozitiv eficiența cooperării pentru dezvoltare și asumarea agendei în rândul statelor membre ale UE și al țărilor africane.

Promovarea consolidării instituțiilor și a bunei guvernanțe

În unele țări africane, guvernanța deficitară, structurile statale fragile, lipsa accesului la serviciile publice și deficiențele grave în ceea ce privește democrația și statul de drept – în special corupția – reprezintă probleme acute ce împiedică dezvoltarea durabilă. Aceste deficiențe sunt factori ce determină penuria și ineficiența serviciilor publice de bază, cum ar fi educația, sănătatea, administrația publică, justiția și securitatea, printre altele. Prin urmare, UE trebuie să contribuie la întărirea instituțiilor și a guvernanței, precum și la combaterea corupției și a fluxurilor financiare ilicite în statele africane. Prin promovarea consolidării instituțiilor, cetățenii africani vor avea acces la servicii publice de mai bună calitate.

Grupul PPE consideră că nu este vorba de a exporta sau de a impune instituții, ci mai degrabă de a contribui la buna funcționare a administrațiilor publice deja existente. Este important să se instituie structuri statale pe întreg teritoriul statelor africane, în special în regiunile periferice, unde cetățenii se pot simți profund abandonați. Consolidarea instituțiilor și, în consecință, accesul cetățenilor la serviciile publice vor contribui nu numai la o mai mare respectare a drepturilor omului, ci și la creșterea încrederii cetățenilor în stat. Această încredere este esențială pentru creșterea veniturilor publice.

Facilitarea păcii și securității durabile

Pentru ambele continente este fundamental ca pacea și securitatea durabile să fie realizate și menținute în Africa. Pacea și securitatea sunt esențiale nu numai pentru realizarea unei dezvoltări durabile pe termen lung în Africa, permițând comerțul transregional și intraafrican, investițiile și crearea de locuri de muncă pe scară largă, asigurând securitatea alimentară, furnizarea de educație, ci și pentru a asigura securitatea Europei și a preveni migrația ilegală. Grupul PPE vede mai multe obstacole în calea păcii și securității pe continentul african; în special, situația din regiunea Marilor Lacuri, conflictul în curs din Tigray, Etiopia, precum și din provincia Cabo Delgado din nordul Mozambicului.

Situația păcii și a securității din regiunea Sahel, care se întinde de la Mauritania la Sudan și unde trăiesc 150 de milioane de persoane, este deosebit de îngrijorătoare, întrucât această regiune are un rol important din punct de vedere strategic și al securității, dar și în gestionarea frontierelor UE, deoarece este o zonă de tranzit majoră către frontierele externe ale UE. Fragilitatea statală tot mai accentuată în această regiune, după cum o demonstrează loviturile de stat din Mali, Sudan și Burkina Faso, reprezintă o amenințare deosebită la adresa stabilității. În plus, intensificarea activităților grupărilor armate afiliate așa-numitului Stat Islamic în regiunea Sahel, dar și pe întreg continentul african, precum și obiectivul lor de a construi un nou califat în zone în care statalitatea este eșuată sau absentă, așa cum se întâmplă în prezent în bazinul lacului Ciad, amenință securitatea africană și europeană deopotrivă. Cu toate acestea, din păcate, în ciuda eforturilor considerabile depuse de UE și de statele sale membre pentru a asigura stabilitatea, situația în materie de securitate se înrăutățește, iar regiunea, deja afectată de sărăcie endemică, inegalitate și excluziune socială și politică, continuă să sufere de pe urma deteriorării situației. Pe lângă regiunea Sahel, alte zone de importanță strategică pentru UE sunt Cornul Africii și Golful Guineei, unde în ultimii ani a crescut fenomenul pirateriei. În acest context, Grupul PPE subliniază și își exprimă sprijinul ferm față de reprezentantul special al UE pentru Sahel și reprezentantul special al UE pentru Cornul Africii în promovarea păcii și a securității, precum și a stabilității și dezvoltării în Africa.

Grupul PPE consideră totodată că terorismul islamist precum și persecutarea creștinilor și a altor grupuri religioase de pe continent continuă să reprezinte o problemă de securitate gravă. În plus, radicalizarea, care afectează în principal tinerii, ar trebui abordată prin îmbunătățirea guvernanței și asigurarea accesului la educație. De asemenea, luăm act de faptul că competiția pentru resurse limitate este în creștere, fapt agravat de schimbările climatice. Acest lucru ar putea intensifica conflictele interetnice existente și amplifica conflictele militare motivate de resurse precum terenurile sau apa, ceea ce ar putea destabiliza și mai mult țările afectate. În plus, tranzițiile către regimuri militare ilegale, crima organizată tranzitorie, guvernanța proastă, conflictele etnice și încălcările drepturilor omului reprezintă o amenințare pentru țările fragile și în curs de dezvoltare care încearcă să ofere securitatea necesară cetățenilor lor. Prin urmare, este important să se construiască și să se consolideze structurile democratice în Africa.

Asistența europeană și internațională este vitală pentru a permite țărilor africane să își garanteze propria securitate. În cadrul politicii sale de securitate și apărare comune (PSAC), UE este în prezent implicată în 11 operațiuni militare și misiuni civile în Africa. Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni suplimentare pentru dezvoltarea Arhitecturii africane pentru pace și securitate (APSA). Deși UE, prin PSAC, contribuie deja în mod substanțial la prevenirea conflictelor și la consolidarea păcii pe întregul continent african, li se cere și țărilor africane să stabilească condițiile necesare pentru a asigura succesul eforturilor comune. În special, în ceea ce privește APSA, întărirea capacităților în domeniul prevenirii și transformării conflictelor și al consolidării păcii, precum și promovarea capacităților comunităților economice regionale și a mecanismelor regionale în aceste domenii sunt importante. În acest context, salutăm cu fermitate eforturile continue ale Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) de a proteja și apăra democrația și stabilitatea. Subliniem, de asemenea, necesitatea implicării depline a părților interesate în soluționarea conflictelor, pentru o pace durabilă. În această privință, Grupul PPE își reafirmă sprijinul față de Rezoluțiile 1325 și 2250 ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) și pentru implicarea deplină atât a femeilor, cât și a tinerilor în procesele de pace de pe continentul african. În plus, bisericile și liderii religioși joacă un rol esențial, în special în medierea conflictelor, consolidarea păcii și reconciliere, în primul rând prin facilitarea dialogului interreligios.

Reformele din sectorul securității ar trebui să pună un accent deosebit pe combaterea corupției în cadrul forțelor armate, precum și pe asigurarea respectării de către acestea a dreptului internațional umanitar. În plus, Grupul PPE încurajează, de asemenea, Uniunea Africană să îmbunătățească coerența Comitetului său de securitate politică prin orientările Consiliului de Securitate al ONU, astfel încât țările africane să fie mai prezente în CSONU. Grupul PPE continuă să susțină o implicare europeană puternică în securitatea africană, pe baza unei abordări integrate și coordonate corespunzător, respectând principiul conform căruia Africa își va putea asuma responsabilitatea pentru propria sa securitate. Ca atare, Grupul PPE consideră că este necesar să se evalueze periodic obiectivele și contribuția operațiunilor și a misiunilor PSAC la abordarea integrată globală a UE. În plus, încurajăm desfășurarea Instrumentului european pentru pace (IEP), care acoperă cheltuielile militare și de apărare din bugetele naționale ale statelor membre ale UE pentru a susține operațiunile militare de sprijinire a păcii în țările și regiunile partenere din Africa, garantând totodată apărarea drepturilor omului. Soluționarea conflictelor și a fragilității este esențială în îndeplinirea angajamentelor prevăzute de Agenda 2030 și pentru a garanta că nimeni nu va fi lăsat în urmă. Prin urmare, susținem o abordare mai integrată între asistența umanitară, cooperarea pentru dezvoltare și consolidarea păcii, prin dezvoltarea unui cadru amplu de politică – a unei „legături triple”.

Mai mult, in ceea ce  privește securitatea, securitatea și siguranța individuală sunt la fel de importante ca și securizarea națiunilor și a continentelor. Grupul PPE s-a angajat să combată violența împotriva femeilor și a fetelor pe continentul african prin forurile bilaterale și multilaterale, inclusiv prin inițiativa Spotlight UE-ONU. Este imperativ să se depună eforturi pentru a combate violența sexuală și de gen, inclusiv traficul, mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate.

Abordarea concurenței geopolitice pe continentul african

Grupul PPE ia act de concurența geopolitică crescută și de prezența tot mai mare a altor actori în Africa, în special China și Rusia, dar consideră că prezența economică și militară și activitățile acestora fără „constrângeri normative”, în multe privințe, reprezintă o contribuție neviabilă la o dezvoltare economică și socială durabilă pe termen lung. Grupul PPE consideră că orice dependență economică, financiară și tehnică unilaterală care nu pune accentul pe statul de drept și pe lupta împotriva corupției este o abordare contraproductivă pentru îmbunătățirea condițiilor generale de viață ale cetățenilor africani. În plus, China își utilizează influența și dependența statelor africane în promovarea propriei agende politice, asigurându-și astfel sprijinul țărilor africane față de politicile sale de vecinătate la nivelul Organizației Națiunilor Unite. De altfel, această tendință a fost mai evidentă în timpul pandemiei de COVID-19, în cursul căreia țările au recurs la împrumuturi rapide și materiale medicale din China pentru a atenua consecințele socioeconomice negative.

Pe lângă China, Rusia este din ce în ce mai implicată pe continent, în special în domeniul apărării și securității, inclusiv în comerțul cu arme. Acest lucru este demonstrat clar de faptul că la primul Summit Rusia-Africa din octombrie 2019, președintele rus Vladimir Putin a încheiat acorduri de cooperare tehnică militară cu peste 30 de state africane și a semnat recent acorduri de cooperare militară cu Nigeria și Etiopia. În plus, Rusia folosește în Africa actori privați și clandestini, așa-numitul „Grup Wagner”, pentru a-și promova obiectivele geopolitice, agenda sa nefiind una pozitivă pentru continentul african. Cooperarea militară a guvernelor africane cu Rusia este incompatibilă cu o cooperare simultana în materie de securitate și apărare cu UE, deoarece amenință să agraveze instabilitatea și să submineze eforturile europene în materie de securitate în Africa. Prin urmare, considerăm că este imperios necesar să se monitorizeze îndeaproape aceste activități și să se reevalueze cooperarea UE cu țările respective. În plus, prezența tot mai mare a actorilor externi care urmăresc în principal obiective economice și geopolitice necesită o strategie de contracarare a UE pentru a menține rezultatele eforturilor UE în Africa, pentru a-și apăra interesele și a-și spori vizibilitatea.

Pentru Grupul PPE, o astfel de strategie ar trebui să scoată mai mult în evidență cooperarea societății civile africane și a partenerilor săi europeni printr-un discurs ce pune în lumină realizările și beneficiile de durată ale cooperării strânse cu actorii europeni. Pe baza respectării depline a drepturilor omului, a libertății și responsabilității mass-mediei, a guvernanței transparente și reactive și a luptei împotriva corupției - elemente esențiale pentru asigurarea unui mediu politic, social și economic stabil și favorabil incluziunii în Africa -, UE trebuie să se coordoneze cu țările cu adevărat interesate de o dezvoltare prosperă și pozitivă pe termen lung a continentului african. UE trebuie să ofere alternative durabile pentru țările partenere, după cum prevede, de exemplu, Strategia „Global Gateway”, care vizează stimularea investițiilor în infrastructură și reducerea dependențelor externe. În plus, UE trebuie să își întărească profilul politic și vizibilitatea.

Abordarea cauzelor profunde ale migrației

Migrația din Africa este o provocare și o oportunitate pentru Europa. Din cauza tendințelor majore în dezvoltarea economică, schimbările demografice, globalizare, transporturi și comunicații, precum și a instabilității politice, africanii vor încerca în continuare să intre în UE în orice mod posibil pentru a găsi refugiu și o viață mai bună; este vorba despre migrație economică sau unirea cu familiile. Cu toate acestea, cea mai mare parte a migrației africane are loc pe continent. Grupul PPE consideră că este esențial ca UE și Africa să colaboreze pentru a aborda cauzele fundamentale ale migrației, deoarece doar astfel se poate împiedica migrația forțată a africanilor. Dacă provocările menționate mai sus – comerț, investiții și crearea de locuri de muncă; accesul la educație de calitate; adaptarea la schimbările climatice și provocările legate de mediu; întărirea sistemelor de sănătate; transformarea agriculturii; eficacitatea dezvoltării și eficiența ajutorului; consolidarea instituțiilor și buna guvernanță; pacea și securitatea; concurența geopolitică de pe continentul african – sunt abordate corespunzător, migrația africană către Europa poate fi oprită în mare măsură. Ambele continente ar trebui să își întărească cooperarea pe baza respectării drepturilor omului și a dreptului internațional, a principiilor cooperării, solidarității și responsabilității comune. Astfel, în ceea ce privește acțiunile concrete, UE ar trebui să colaboreze strâns cu autoritățile africane pentru a aborda cauzele profunde ale migrației; a pune în aplicare o politică eficace în domeniul migrației legale; a ține seama de politica în domeniul migrației în cooperarea pentru dezvoltare a UE; a întări cooperarea în materie de gestionare a frontierelor; a lupta împotriva traficanților și a persoanelor implicate în migrația ilegală; precum și a încheia acorduri de returnare și readmisie între UE și Africa – eventual acorduri informale.

Realizarea priorităților strategice și obținerea de rezultate concrete

Securitatea și stabilitatea africană sunt esențiale pentru Uniunea Europeană. Avem nevoie de o nouă abordare pentru a dezvolta și mai mult multilateralismul democratic astfel încât să rezolvăm provocările comune și să cooperăm îndeaproape cu țările africane, care sunt parteneri și actori internaționali importanți. Acest document a identificat zece domenii în care UE și Africa se confruntă cu provocări și oportunități, subliniind totodată acțiunile prioritare menite să valorifice aceste oportunități și să abordeze provocările comune. Pentru a se asigura că UE și Africa vor îndeplini prioritățile strategice prezentate mai sus și vor obține rezultate tangibile, Grupul PPE consideră că atât UE, cât și Africa trebuie să îndeplinească anumite condiții prealabile. În primul rând, UE și Africa trebuie să se angajeze pe deplin în favoarea unui parteneriat strategic care ar trebui să deschidă calea către un parteneriat cu adevărat egal, în care ambele părți să depășească relația donator-beneficiar, bazându-se pe principiile directoare ale reciprocității, avantajului reciproc, responsabilității comune și solidarității. În al doilea rând, instituțiile UE și statele membre trebuie să acționeze într-un mod mai coerent și mai unitar în relațiile lor cu continentul african, cooperând cât mai strâns la prioritățile comune. În al treilea și ultimul rând, UE și Africa trebuie să depună eforturi pentru o mai bună coordonare în ceea ce privește interesele convergente și să identifice împreună obiective concrete pe termen lung, să structureze cooperarea și să sporească frecvența dialogului la toate nivelurile de guvernare, inclusiv o dimensiune parlamentară aprofundată a cooperării. Grupul PPE este convins că o combinație între această abordare și prioritățile strategice prezentate mai sus va permite UE și Africii să se reconstruiască mai bine în urma pandemiei de COVID-19 și să obțină rezultate concrete în beneficiul ambelor continente și al populațiilor lor.