ETP grupas nostājas dokuments attiecībā uz nodokļu sistēmu

Šis saturs ir pieejams

ETP grupas prioritātes nodokļu jomā

 • Nodokļi ir jāmaksā tajās valstīs, kurās tiek veikta attiecīgā saimnieciskā darbība un radīta vērtība, vai netiešo nodokļu gadījumā — patēriņa valstīs.
 • Mēs atzinīgi vērtējam galamērķa valsts principa piemērošanu ES noteikumiem PVN jomā un uzsveram nepieciešamību palielināt PVN sistēmu efektivitāti un atbilstību PVN noteikumiem ES mērogā.
 • Mēs atbalstām stingru suverenitāti nodokļu jomā un tāpēc nesaskatām nepieciešamību pārskatīt Līgumu, lai atceltu vienprātības noteikumu attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Tomēr ir jāpastiprina koordinēšana un sadarbība starp dalībvalstīm, lai novērstu jebkāda veida nodokļu dubultu uzlikšanu, nodokļu dubultu neuzlikšanu un spēkā esošo pret BEPS (nodokļu bāzes samazināšana un peļņas novirzīšana) vērsto noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Ņemot vērā to, ka ir jāturpina veicināt izaugsmi un darbvietu radīšanu, mēs uzsveram nepieciešamību nodokļu slogu novirzīt no darbaspēka uz nodokļu sistēmu ar plašāku bāzi. Vairāk uzmanības būtu jāpievērš uzsvara pārlikšanai no tiešajiem uz netiešajiem nodokļiem.
 • Mēs atbalstām nodokļu bāzes un nodokļu administrēšanas procedūru saskaņošanu ES, vienlaikus iebilstot pret nodokļu likmju saskaņošanu. Dalībvalstis pašas vislabāk spēj noteikt nodokļu likmes, tādējādi radot dabisku attiecīgo nodokļu likmju intervālu Eiropas Savienībā. Nodokļu bāzes saskaņošanai būtu arī jānodrošina nediskriminējoša attieksme pret dažādajām uzņēmumu parāda un pamatkapitāla finansēšanas struktūrām nodokļu noteikumu jomā.
 • Efektīvai, pārredzamai un godīgai nodokļu konkurencei ir jābūt vienam no galvenajiem principiem tādu valsts nodokļu sistēmu izveidē, kuras atspoguļo ar globalizāciju saistītos sarežģītos uzdevumus un ES dalībvalstu ekonomikas konkurētspēju. Visu ES iedzīvotāju interesēs nodokļu politika un konkurences politika būtu jāuztver kā vienas monētas divas puses. Mēs uzskatām, ka Eiropas līmenī veikta valsts atbalsta kontrole ir svarīgs instruments tādas nodokļu prakses apkarošanai, kas izkropļo vienoto tirgu.
 • Mēs uzskatām, ka nodokļu nolēmumi ir svarīgs instruments juridiskās noteiktības nodrošināšanai uzņēmumiem, vienlaikus uzsverot, ka nav pieņemams, ka tie kalpo nevis tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanai, bet tiek ļaunprātīgi izmantoti komerciālās sarunās. Nodokļu nolēmumu ļaunprātīgas izmantošanas jautājums būtu jārisina ES un pasaules mērogā.
 • Mēs atzīstam, ka ES nodokļu politika būtu jāskata globālā kontekstā, ņemot vērā ESAO un citu starptautisku institūciju darbību tādas saskaņotas globālas nodokļu sistēmas noteikšanā, ar kuras palīdzību tiktu apkarota izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.
 • Mēs atzinīgi vērtējam nesen panākto progresu nodokļu informācijas automātiskās apmaiņas jomā un esam gatavi atbalstīt šajā jomā noteiktā ESAO standarta izmantošanas veicināšanu, kurai vajadzētu būt savstarpējai globālā mērogā.
 • Nodokļu politikas pārskatīšana dalībvalstīs būtu jāuzskata par strukturālo reformu neatņemamu daļu. Nodokļu politika ir jāpārskata, ņemot vērā dalībvalstu konkurētspēju, parāda atmaksāšanas un izdevumu politiku.
 • Mēs uzstājam, ka visām dalībvalstīm un it īpaši tām, kas saņem finansiālu palīdzību, ir pienākums īstenot strukturālas reformas, tostarp palielinot nodokļu iekasēšanas spēju un efektivitāti, apkarojot krāpšanu nodokļu jomā un īstenojot pasākumus pret agresīvu nodokļu plānošanu.
 • Mēs vēlamies atbalstīt noturīgu un dažādotu Eiropas uzņēmējdarbības ainavu un atzīstam, ka juridiskajai noteiktībai un nodokļu noteikumu vienkāršībai ir būtiska loma uzņēmējdarbību veicinošas vides radīšanā.
 • Reformējot nodokļu politiku, būtu rūpīgi jāizskata arī administratīvais slogs un atbilstības izmaksas. Mēs stingri atbalstām tādu nodokļu modeļu un vienkāršotu nodokļu atbilstības procedūru izstrādi, ar kuriem tiek atbalstīti MVU, mikrouzņēmumi un jaunizveidotie uzņēmumi.

ETP grupas pieprasījums pēc specifiskiem tiesību aktiem un neleģislatīviem pasākumiem

 • Mēs atzinīgi vērtējam pašreizējo prasību ziņot par katru valsti atsevišķi, kura noteikta Grāmatvedības direktīvā, kas Komisijai ir jāizvērtē līdz 2018. gadam, un IV Kapitāla prasību direktīvā. Mēs prasām Komisijai veikt pamatīgu ex ante izvērtējumu, pirms tiek apsvērts jebkāds priekšlikums par šo prasību iespējamu paplašināšanu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurences noteikumu saglabāšanu, ESAO BEPS iniciatīvā ir jāņem vērā norises ziņošanā par katru valsti atsevišķi. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi MVU un uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu atbrīvot no papildu ziņošanas sloga.
 • Mēs aicinām Komisiju ierosināt jaunu likumdošanas aktu — vai citus pasākumus, lai izvairītos no BEPS, — kuram būtu jāatspoguļo ESAO rīcības plāna saturs. Mēs prasām Komisijai veicināt labāko praksi transfertcenu noteikšanā, kā arī aizdevumu cenas un finansēšanas maksas noteikšanā grupas iekšējos darījumos, lai tās saskaņotu ar tirgus cenām. Mēs uzsveram, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa pieeja pārrobežu hibrīdpasākumu jautājuma risināšanai un kopēju noteikumu izstrādei „patentlodziņa“ nodokļu režīma jomā.
 • Mēs aicinām Komisiju nākt klajā ar uzlabotu ES iniciatīvu par obligātu uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, kuru īstenojot, būtu jāpanāk būtiska administratīvā vienkāršošana un kurai būtu jāparedz vienmērīgs pārejas režīms.
 • Mēs aicinām Komisiju konsekventi izmantot pašreizējos izmeklēšanas instrumentus un valsts atbalsta noteikumus, lai nodrošinātu taisnīgu nodokļu un konkurences politiku. Šajā nolūkā attiecīgajos Komisijas direktorātos būtu atbilstoši jāpalielina līdzekļi un personāls.
 • Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas jaunāko priekšlikumu ieviest obligātu un regulāru automātisku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par nodokļu nolēmumiem un prasām ātri pabeigt attiecīgo tiesību aktu izstrādi un to, lai dalībvalstis un Komisija efektīvi izmantotu šo informāciju. Mēs uzskatām, ka automātiskajā informācijas apmaiņā būtu jāiekļauj pārrobežu un attiecīgie valsts līmeņa nodokļu nolēmumi.
 • PVN jomā mēs aicinām Komisiju turpināt atvieglot galamērķa valsts principa izmantošanu, it īpaši attiecībā uz MVU.
 • Mēs aicinām Komisiju palielināt PVN sistēmu efektivitāti un uzlabot atbilstību PVN noteikumiem.
 • Mēs aicinām Komisiju turpināt pētīt iespējas paplašināt PVN apgrieztās maksāšanas sistēmas izmantošanu, to attiecinot arī uz precēm, kuras uzņēmumi piegādā uzņēmumiem, kā tas jau notiek digitālo produktu un pakalpojumu jomā.
 • Mēs aicinām Komisiju noteikt atskaites punktus digitālā satura un pakalpojumu aplikšanai ar nodokļiem saskaņā ar ES digitālā vienotā tirgus stratēģiju.
 • Lai nodrošinātu PVN noteikumu tehnoloģiski neitrālu piemērošanu, mēs aicinām Komisiju ierosināt tādus grozījumus PVN direktīvā, kuri nodrošinātu, ka konkrētā produkta fiziskajai un digitālajai versijai tiek piemērots viens režīms.
 • Atbildīgas nodokļu politikas veicināšanai būtu jāizmanto Eiropas pusgads. Lai ieteiktu pasākumus valstu nodokļu sistēmu efektivitātes palielināšanai un labākās prakses izplatīšanai efektīvas nodokļu iekasēšanas jomā, varētu izmantot arī gada izaugsmes pētījumu un konkrētām valstīm adresētos ieteikumus.
 • Mēs aicinām dalībvalstis pastiprināt sadarbību, lai apkarotu krāpšanu PVN jomā.
 • Mēs aicinām Komisiju nākt klajā ar paziņojumu par nodokļu oāzes (jurisdikcijas, kas nesadarbojas) ES līmeņa definīcijas izstrādi, pamatojoties uz attiecīgajiem ESAO kritērijiem. Šī politika būtu jākombinē ar skaidru skatījumu par attiecīgā saraksta izmantošanu.
 • Mēs aicinām dalībvalstis nodrošināt, ka ar to pieņemtajiem nodokļu noteikumiem tiek atbalstīti MVU un ģimenes uzņēmumi, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls.
 • Lai nodrošinātu to, ka autoratlīdzības maksājumi uz tām valstīm ārpus ES, ar kurām nav noslēgti attiecīgie divpusējie nolīgumi, tiek aplikti ar nodokli, mēs aicinām dalībvalstis ieviest autoratlīdzībai piemērojamu standarta nodokli, ko ietur ienākumu izcelsmes vietā.
 • Mēs prasām reformēt un uzlabot Rīcības kodeksa darba grupas darbību. Šī darba grupa būtu jāstiprina politiskajā līmenī, lai tā veicinātu ES līmeņa nodokļu koordinēšanu un ES līmeņa darbību, kas vērst pret BEPS.
 • pozīcijas dokuments

Par ko mēs iestājamies

Ekonomika, darbi& vide

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS