EPP-ryhmän visio maataloudesta Euroopassa

06.03.2024 9:38

EPP-ryhmän visio maataloudesta Euroopassa

Tärkeä huomio
Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä
Tractor

EPP on Euroopan maataloustuottajien ja maaseutuyhteisöjen puolue. Me olemme teidän puolellanne ja puolustamme teidän etujanne. Te tuotatte korkealaatuista ja ravitsevaa ruokaa pöytiimme. Te noudatatte tuotannossanne maailman korkeimpia standardeja. Te pidätte huolta luonnosta, säilytätte maaseutuyhteisöt elinvoimaisina ja teette maaseudusta houkuttelevan asuin- ja työympäristön. Me kaikki hyödymme näistä julkisista hyödykkeistä. Teidän asiantuntemuksellanne ja vuosisatojen kuluessa hiotun osaamisenne pohjalta tuottamanne tuotteet edustavat paljon muutakin kuin pelkkää ruokaa. Ne ovat tärkeä osa yhteistä kulttuuriperintöämme ja eurooppalaisen identiteettimme kulmakiviä. Meitä ihaillaan niiden erinomaisuuden vuoksi ympäri maailmaa. Te olette taanneet ruokaturvan EU:ssa ja sen ulkopuolella kaikkein kiperimmissäkin tilanteissa.  Te olette ponnistelleet valtavasti kestävän tuotannon eteen ja sitoutuneet tulevaisuudessa vieläkin kestävämpään tuotantoon.  Te jatkoitte tuotantoanne koko pandemian ajan ja toimitte erittäin vaikeassa tilanteessa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Olemme tästä kiitollisia. Kuuntelemme huolenaiheitanne, koska olemme sitoutuneet säilyttämään vahvan ja selviytymiskykyisen maatalousalan EU:ssa. Tuomitsemme ne, jotka ideologisin perustein syyttävät teitä ympäristön tuhoamisesta. Tämä ei kannusta etenkään nuoria jäämään maatalousalalle ja uhkaa ruokaturvaamme. Emme voi luottaa siihen, että muut huolehtivat välttämättömien tarvikkeiden ja etenkään elintarvikkeiden toimituksista. EPP:lle maatalous on strategisesti merkittävä ala. Olemme sitoutuneet yhteistyöhön teidän kanssanne, jotta voimme varmistaa eurooppalaisen maataloustuotannon mallin, joka takaa tuottajille kohtuullisen elintason. Samalla tavoittelemme parannuksia ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja eläinten hyvinvoinnin suhteen ja pidämme aina mielessä alueellisen ja paikallisen näkökulman. Jokainen voittaa, silloin kun maatalous on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Me keskitymme kaikkiin näihin kolmeen ulottuvuuteen.

 

Ei ruokaa ilman maataloustuottajia: EU:n maataloustuottajien taloudellisten ja sosiaalisten näkymien takaaminen

EU:ssa on nykyään noin 9 miljoonaa maatilaa, joilla työskentelee noin 17 miljoonaa ihmistä. Elintarvikeala, jonka keskiössä maatalous on, työllistää noin kahdeksan prosenttia Euroopan kokonaistyövoimasta. Useimmissa jäsenvaltioissa maataloustuottajien tulot laahaavat kuitenkin merkittävästi keskiansioiden perässä. Lisäksi EU on vuodesta 2005 alkaen menettänyt noin kolmanneksen maatiloistaan. Maataloudessa työskentelevien osuus EU:n kokonaistyövoimasta laski 6,4 prosentista 4,2 prosenttiin vuodesta 2005 vuoteen 2020. EPP on sitoutunut pysäyttämään tämän laskusuuntauksen.

EPP kannattaa perheisiin ja maatalousammattilaisiin perustuvaa eurooppalaista maatalousmallia, jonka keskiössä ovat elinvoimaiset maaseutuyhteisöt kaikkialla EU:ssa. Tunnistamme sen, että maaseutualueilla on tärkeää tukea monimuotoista taloudellista toimintaa, joka edistää alueiden selviytymiskykyä. Ymmärrämme, että maaseutuyhteisöissä ihmisillä on samanlainen tarve terveydenhuoltopalveluihin, liikenneyhteyksiin ja hoivapalveluihin kuin kaupunkikeskuksissa asuvilla. Kiinnitämme erityistä huomiota maataloustuottajien tarpeisiin alueilla, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita, kuten vuoristoalueilla, saaristoalueilla sekä syrjäisillä ja väestökatoalueilla. Maanviljely on usein tärkein talouskehityksen edistäjä näillä Euroopan alueilla. Kiinnitämme myös erityistä huomiota niiden maataloustuottajien tarpeisiin, jotka asuvat tiheään asutuilla alueilla, joiden kaupungistumisaste on korkea ja joissa luonto, talous, asuinalueet ja maataloustoiminta ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Uskomme, että EU:ssa voi olla rinnakkain erilaisia maatalousmalleja, siksi puolustamme valinnanvapautta. Maatalousmallien ja sovellettavissa olevien agroekologisten periaatteiden välillä on valtavia eroja. Maataloustuottajien pitää voida tehdä markkinoiden, yritystoiminnan, agronomisten haasteiden, maatalousperinteiden sekä kannattavuuden ja kustannusten mukaisia valintoja.

Olemme jatkuvasti puolustaneet vahvaa ja hyvin rahoitettua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) ja kun huomioidaan maataloustuottajiin kohdistuvat haasteet, niin vaadimme YMP:lle enemmän varoja, Seuraamme tiiviisti vuosien 2023–2027 yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamista sen varmistamiseksi, että kansallisilla strategiasuunnitelmilla päästään asettamiimme tavoitteisiin. Olemme valmiita asettamaan komission ja jäsenvaltiot vastuuseen, jos havaitsemme, että uusi järjestelmä ei vähennä vaan lisää monimutkaisuutta ja byrokratiaa, jos tuen jakautuminen on epäoikeudenmukaisempaa ja jos uusi ehdollisuusjärjestelmä ja muut ympäristötoimenpiteet vaarantavat maataloustuottajien mahdollisuudet taata ruokaturva. Olemme valppaina ja pyrimme varmistamaan, että maatalouspolitiikassa suojellaan EU:n alueiden perustuslaillisia oikeuksia ja että maataloustuottajia kohdellaan tasa-arvoisesti eri jäsenvaltioissa. Uskomme, että YMP:stä pitää jakaa tukea oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioissa. Vuonna 2024 valittavat parlamentin jäsenet päättävät tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta, jota sovelletaan vuoden 2027 jälkeen. Olemme sitoutuneet tekemään tarvittavia parannuksia, jotka hyödyttävät maataloustuottajia ja joilla voidaan varmistaa vahva taloudellinen pilari. Tämä mahdollistaa siirtymän kestävämpiin maatalouskäytäntöihin, tukee sukupolvenvaihdoksia ja suojelee tuottajia paremmin erittäin epävakailla maailmanmarkkinoilla. Uskomme, että maataloustuottajien pitäisi pystyä korjaamaan vilpittömässä mielessä tekemänsä virheet ennen kuin heihin kohdistetaan taloudellisia seuraamuksia. Samalla vaadimme säilyttämään tämän oikeuden, jonka takasimme maataloustuottajille YMP:ssä.

Vaadimme tehostamaan toimia, joilla puututaan sukupolvenvaihdosten riittämättömään määrään. Etenkin on lisättävä maaseutualueiden houkuttelevuutta nuoremman sukupolven silmissä. Jos nuoret eivät halua ryhtyä maataloustuottajiksi, alkutuotanto kuihtuu pois ja maaseutualueiden talouselämä romahtaa. Vuonna 2020 vain 11,9 prosenttia EU:n maataloustuottajista oli alle 40-vuotiaita. Tämä tilanne on kestämätön. Tuemme kaikkia toimia, joilla nuoret saadaan turvaamaan alan tulevaisuus. Puutumme viljelysmaan sekä rahoituksen saantiin liittyviin vaikeuksiin, tuemme neuvontapalveluja ja koulutusta sekä varmistamme myös sukupolvenvaihdosta kokevien strategioiden avulla., että nuoria maanviljelijöitä koskevat paikalliset, kansalliset ja EU:n toimenpiteet ovat keskenään johdonmukaisia. Tuemme oppisopimuskoulutusta maatalousalalla, investointeja korkea-asteen koulutusohjelmiin ja helpotamme rakenteellisesti nuorten siirtymistä maatalouteen. Katsomme, että YMP:n talousarviosta pitäisi antaa enemmän varoja innovatiivisille nuorille maataloustuottajille. Tuemme alueellisia toimenpiteitä, joilla maaseutualueista tehdään houkuttelevampia asuinalueita sekä nuorille että vanhoille ihmisille. Olemme tyytyväisiä siitä, että naisten osuus maataloudessa on kasvanut ja oli 31,6 prosenttia vuonna 2020. Meidän on kuitenkin pyrittävä vielä lisäämään tätä osuutta YMP:n ja muiden välineiden avulla. Tunnustamme naisten elintärkeän roolin maataloudessa. Tuemme toimenpiteitä, joilla maatalousurasta tehdään naisille houkuttelevampi, ja kehitämme asianmukaisia liiketoiminta‑aloitteita, joilla nuoria naisia kannustetaan maatalousalalle. Vaadimme jäsenvaltioita takaamaan kaikkien maataloustuottajien ja alalla työskentelevien sosiaaliset oikeudet. Pidämme tärkeänä tukea paremmin maataloustuottajien henkistä hyvinvointia kaikkien heihin kohdistuvien monimutkaisten haasteiden edessä. Näitä ovat muun muassa taloudellinen epävarmuus, ammatin vaarat ja maataloustuottajien yhteiskunnallisen panoksen riittämätön arvostus.

Ymmärrämme, että markkinaperusteinen maatalouspolitiikka voi jättää maataloustuottajat äärimmäisten hintaheilahtelujen armoille. Viljan nopea virtaus EU:hun Venäjän hyökättyä Ukrainaan osoittaa, kuinka äkillisesti markkinat voivat joutua epätasapainoon, etenkin Ukrainan naapurimaissa. Vaadimmekin päättäväisiä toimia markkinoiden vakauden palauttamiseksi ja korvauksia tilanteesta kärsineille maanviljelijöille. Lupaamme tehdä enemmän suojellaksemme maataloustuottajia hintaheilahtelujen tuhoisilta seurauksilta ja jatkaa YMP:n hintavakausvälineiden kehittämistä. Taistelimme ankarasti terävöittääksemme YMP:n välineitä ja lisätäksemme taloudellisia resursseja, joilla puututaan kriiseihin ja jotka tarjoavat parempia mahdollisuuksia riskinhallintaan, lujittavat tuottajajärjestöjen roolia ja parantavat elintarvikeketjun rakennetta. EPP:n ansiota oli kaikkien aikojen ensimmäinen direktiivi, jolla pyritään kitkemään elintarvikeketjusta epäreilut kauppatavat. Aiomme varmistaa, että direktiivi hyödyttää maataloustuottajia. Maataloustuottajat eivät saa arvoketjussa oikeudenmukaista hintaa tuotteistaan, ja tämä on mielestämme pöyristyttävää. Vaadimme, että asia tutkitaan perinpohjaisesti. Maataloustuottajat ansaitsevat kohtuullisen tulotason, ja jatkamme pyrkimyksiämme tämän varmistamiseksi. Tuemme tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikille EU:n maataloustuottajille sisämarkkinoilla. Vastustamme kaikkia suurten maatalousyritysten pyrkimyksiä käyttää hyväksi YMP:tä taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Nämä rahat kuuluvat kaikille teille aktiivisille maataloustuottajille!

Metsät ja koko metsään perustuva arvoketju ovat ratkaisevan tärkeitä maaseutualueille. Metsät tarjoavat töitä, varmistavat taloudellisen hyvinvoinnin, varastoivat hiiltä, tuottavat terveyshyötyjä ja torjuvat aavikoitumista. EPP uskoo, että jäsenvaltioilla on kestävän metsänhoidon paras osaaminen. Tästä syystä kunnioitamme jäsenvaltioiden toimivaltuuksia metsiin liittyvän lainsäädännön alalla. Tuemme voimakkaasti EU:n maataloustuottajia ja metsänhoitajia, jotka toimivat kiertotalouden keskiössä. He tuottavat kipeästi tarvittavaa uusiutuvaa energiaa ja biopohjaisia materiaaleja. Alleviivaamme myös sitä, että puun käytön lisääminen rakentamisessa voi muuttaa rakennukset hiilinieluiksi. Maaseutumatkailun kehittäminen, johon kuuluu älykkäiden maaseutukohteiden käsite, tarjoaa mahdollisuuksia maatilojen tulojen monipuolistamiseen ja maaseutualueiden tukemiseen. Edistämme tätä aktiivisesti.

Puolustamme perinteistä laidunnukseen perustuvaa maataloutta sekä muuta ulkolaiduntamista ja tunnustamme tämän aseman luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja maataloustoiminnan säilyttämisessä eri puolilla Eurooppaa. Tästä syystä vaadimme varmistamaan kiireellisesti, että maatalous ja matkailu ovat edelleen mahdollisia näillä alueilla suurpetokantojen kasvu huomioiden. . Suurpetoihin liittyvä ongelma on ratkaistava viipymättä. On aika löytää tasapainoinen lähestymistapa luonnonvaraisten eläinten hoitoon, mikä mahdollistaa joustavuuden alueellisella tasolla. Susien ja karhujen suojeluaseman uudelleen ei saa enää olla tabu. Meidän on ryhdyttävä laaja-alaisiin toimiin kaupunki- ja maaseutualueiden välisen kuilun kuromiseksi umpeen tukemalla parempaa keskinäistä ymmärrystä kaupunkilaisten ja maaseutuasukkaiden kohtaamista haasteista. Urbaanin maatalouden ja maataloustuottajien markkinoiden tukeminen voi tehokkaasti edesauttaa tätä yhdentymistä. Meidän on investoitava erilaisiin toimenpiteisiin, kuten viestintästrategioihin, joilla kuluttajat saadaan jo nuoresta pitäen ymmärtämään ja arvostamaan maataloustuottajien ponnisteluja, joilla he pyrkivät varmistamaan pöytiimme korkealaatuiset elintarvikkeet. Panemme tyytyväisinä merkille komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ilmoituksen siitä, että maataloustuottajien kanssa on aloitettu strateginen vuoropuhelu. Varmistamme, että heidän ääntään kuullaan.

EPP tukee avointa ja sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa. Vaatimuksemme on selkeä: tuontituotteiden on täytettävä samat ympäristöä, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, joita EU:n omien tuottajien on noudatettava. Tuemme kaikkia pyrkimyksiä hankkia laatuvaatimuksillemme kansainvälistä tunnustusta ja varmistaaksemme vastavuoroisuuden, jotta maataloustuottajia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ei ole mitään järkeä laskea tuottavuuttamme ja siirtää tuotantoa ja siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kuten hiilivuotoa ja veden niukkuutta, kolmansiin maihin. Meidän on lisäksi suojeltava tuotantoamme muiden alojen kauppakiistoista johtuvilta vastatulleilta. EU:n kauppasopimuksiin on sisällyttävä määräyksiä, joilla suojellaan herkkiä tuotteita. Suojalausekkeet on otettava käyttöön, kun kauppamäärien kasvu uhkaa markkinoidemme vakautta. Kaikissa kauppasopimuksissa on suojeltava erinomaisia maantieteellisiä merkintöjämme.

 

Innovointi ja investoinnit, ei ideologia, toimivat vihreämmän maatalouden edistäjänä EU:ssa

Investointi huipputeknologiaan ja siihen pääsy ovat olennaisia, jotta Euroopan maatalous voi säilyttää kilpailukykynsä maailmanmarkkinoilla ja jotta voimme ylläpitää korkeita standardejamme ja varmistaa kestävät tuotantomenetelmät yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Olipa kyse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, eläinten hyvinvoinnin parantamisesta tai tuotantopanosten pienemmästä käytöstä, uskomme, että tutkimus ja innovointi tuottavat parempia tuloksia kuin pelkät ylhäältä asetetut tavoitteet.  Vaadimme, että kaikissa jäsenvaltioissa keskitytään uudelleen maatalouden tutkimukseen ja innovointiin, jonka taustalla ovat unionin painopisteet, ja otetaan huomioon alueelliset ulottuvuudet. Meidän on vähennettävä ympäristövaikutuksia hyödyntämällä huipputeknologiaa, jolloin meidän ei tarvitse välttämättä vähentää maataloustuotantoamme. Täsmäviljelyn ja ympäristöystävällisten keksintöjen tukeminen ei pelkästään lisää tuottavuutta vaan pienentää myös ympäristöjalanjälkeä. Vaadimme uusien tekniikoiden ja vaihtoehtojen parempia ja nopeampia hyväksymismenettelyjä. Tarvitsemme enemmän investointeja teknologiaan ja infrastruktuuriin, energian hallintajärjestelmiin sekä saavutettavaan, luotettavaan ja nopeaan internetiin maaseutualueilla. Meidän on myös lisättävä yhteentoimivuutta, digitaalisia taitoja, digitaali-innovaatiokeskittymiä ja kehitettävä uusia liiketoiminta- ja hallintomalleja. Taistelemme lisätäksemme maatalouteen, elintarvikkeisiin ja biotalouteen osoitettuja Horisontti-tutkimusohjelman määrärahoja ja painotamme tarvetta parantaa pienten ja uusien innovoijien pääsyä markkinoille. Meidän on toimittava tehokkaammin varmistaaksemme, että osaamista siirretään nopeasti maatilojen tasolle paremman maatilojen neuvontajärjestelmän avulla. Jatkamme päättäväisesti tekoälyn ja massadatan käytön ja digitalisaation käytön edistämistä sekä Euroopan avaruusteknologian käyttöä maankäytön optimointiin. Jatkamme lupaavien aloitteiden, kuten älykkäitä kyliä koskevan aloitteen, kehittämistä.

Uskomme, että tieteeseen perustuva päätöksenteko, joka mahdollistaa uuden teknologian käytön, tarjoaa paljon parempia reittejä kestävämpään maatalouteen kuin puhtaasti ”ideologiset” lähestymistavat. Esimerkiksi uusien jalostustekniikoiden käytön salliminen EU:ssa ei auta pelkästään tuottamaan satoa käyttäen vähemmän esimerkiksi vettä, lannoitteita ja torjunta-aineita, vaan mahdollistaa myös investoinnin tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin ja työpaikkojen luomisen eri puolilla Eurooppaa. Vaadimme kuitenkin, että uusien jalostustekniikoiden on oltava yhteensopivia nykyisten kasvinjalostusoikeuksien ja patenttilainsäädännön kanssa. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia maataloutuottajien tulojen monipuolistamiseen ja merkittävien ympäristöhyötyjen takaamiseen siten, että otetaan käyttöön vapaaehtoisia, markkinaperusteisia hiiliviljelyaloitteita. Sitoudumme varmistamaan, että tällaiset järjestelmät perustetaan mahdollisimman epäbyrokraattisesti. Meidän on lisättävä Euroopassa proteiinien tuotantoa, sekä elintarvikkeiden että rehun tuotannossa. Uskomme innovointiin ja välttämättömään infrastruktuuriin, joilla voidaan tehostaa kiertotaloutta, kuten jätevirtojen ja lannan käyttöä uusiutuvan energian tuottamiseen maatilalla tai kalliiden kemiallisten torjunta-aineiden korvikkeena. Tämä on parempaa maaperälle ja vähentää torjunta-aineiden tuotantoon liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Näemme yhteisen maatalouspolitiikan innovatiivisemman, kilpailukykyisemmän ja kestävämmän maatalouden edistäjänä Euroopassa. Olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa valmiita heittämään romukoppaan harkitsemattomat lainsäädäntöehdotukset, joilla yritetään syrjäyttää YMP, käyttää sen varoja epätarkoituksenmukaisesti ja asettaa uusia rasitteita maataloustuottajille tarjoamatta käyttökelpoisia vaihtoehtoja ja korvauksia. Tällä viittaamme luonnon ennallistamista, torjunta‑aineita ja teollisuuden päästöjä koskeviin esityksiin. Nyt ei todellakaan ole aika riskeerata ruokaturvaamme. Päinvastoin, haluamme kestävällä tavalla tehostaa tuotantoamme, jotta elintarvikkeiden saatavuus voidaan taata EU:ssa ja sen ulkopuolella. Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun Venäjä uhkaa viljan vientiä Afrikan mantereelle ja muille haavoittuville seuduille. Hylkäämme ehdotukset, jotka vaarantavat maataloustuottajien omistusoikeudet ja joissa ei ole tehty kattavaa vaikutustenarviointia etenkään maatilojen elinvoimaisuuden ja sukupolvenvaihdosten osalta. Maataloustuottajia ei saa jättää yksin maksamaan kestävyyden parantamisesta aiheutuvaa laskua!

EPP puolustaa maataloustuottajia ja heidän valtavia ponnistelujaan vesitehokkuuden lisäämiseksi. Meidän on tarjottava lisätukea, jotta vettä voidaan käyttää entistä kestävämmin. Katsomme, että uudet investoinnit vesi-infrastruktuuriin ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeviin teknologioihin ovat oleellisia maatalousalan tulevaisuuden kannalta niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat alttiimpia veden niukkuudesta ja kuivuudesta johtuville vaikutuksille.

Ymmärrämme, että teihin kohdistuu valtavia vaatimuksia tuottaa enemmän ja paremmin sekä pienemmin ympäristövaikutuksin erittäin kilpailluilla maailmanmarkkinoilla. Samalla te kuitenkin kärsitte suoraan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Emme voi odottaa, että te maataloustuottajat tuotatte paljon enemmän vähemmällä tuella. Tiedämme, etteivät markkinat yleensä palkitse kestävämmistä käytännöistä aiheutuvia korkeampia tuotantokustannuksia. Viime kädessä haluamme edistää uudenlaista yhteisymmärrystä yhteiskunnassa. Haluamme, että kuluttajat todella tukevat kestävämmin tuotettuja elintarvikkeita ja ottavat asian huomioon tehdessään valintoja paikallisessa ruokakaupassa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö