Document de poziție al Grupului PPE privind drepturile copilului

15.03.2021

Document de poziție al Grupului PPE privind drepturile copilului

Child Rights

I. Introducere

„(...) Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor copilului (...)”

Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Drepturile copiilor sunt drepturi ale omului: drepturi pe care UE și țările membre trebuie să le respecte, să le protejeze și să le garanteze. Au trecut 30 de ani de la semnarea la New York, în 1989, a Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (denumită în continuare „convenția”), care a intrat în vigoare în 1990. Deși Convenția cu privire la drepturile copilului a fost ratificată de 194 de state, printre care se numără toate statele membre ale Uniunii Europene, multe aspirații rămân neîmplinite. Îmbrățișăm principiul consacrat în convenția menționată anterior, conform căruia pentru dezvoltarea plenară și armonioasă a personalității sale copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste și înțelegere.

Drepturile copiilor continuă să fie încălcate sau ignorate în multe părți ale lumii, chiar în statele membre ale UE. Copiii sunt în continuare victime ale violenței, abuzurilor, sărăciei și excluziunii sociale. Copiii încă sunt discriminați pe motive ce țin de religie, dizabilități, gen, orientare sexuală, etnie, separare transfrontalieră sau statut juridic și social. Grupul PPE este mândru să fie un campion în promovarea și protecția drepturilor copilului și se străduiește constant să îmbunătățească protecția și implicarea copiilor. Pe baza unei propuneri comune de rezoluție din 2014, la inițiativa Grupului PPE, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să prezinte o strategie privind drepturile copilului și un plan concret de acțiune. În sfârșit, acest moment a sosit.

Viitoarea strategie a UE privind drepturile copilului va oferi cadrul de acțiune prin care UE va promova și apăra mai bine drepturile copiilor. Documentul va conține o serie de măsuri pe care UE va trebui să le aplice, printre care cele referitoare la: drepturile copiilor vulnerabili, drepturile copiilor în era digitală, prevenirea și combaterea violenței și promovarea justiției în interesul copilului. Strategia va conține și recomandări de acțiune din partea altor instituții ale UE, a țărilor membre și a părților interesate. Grupul PPE salută viitoarea strategie a UE privind drepturile copilului, însă subliniază importanța următoarelor domenii de politică și consideră că sunt necesare instrumente inovatoare de protejare a copiilor și a drepturilor acestora, acționând nu numai în numele lor, ci și împreună cu ei. În plus, facem apel la toate statele membre să desemneze o autoritate publică care să evalueze efectele legislației naționale și regionale asupra copiilor, precum și să promoveze, în general, drepturile copiilor în politicile publice.

II. Protecția drepturilor copilului prin legislația UE - protejarea interesului superior al copilului

1. Legislația UE apără interesul copiilor

Înainte de a propune o nouă inițiativă sau o revizuire a celor existente, Comisia Europeană evaluează necesitatea unei acțiuni la nivelul UE și potențialul impact economic, social și de mediu al opțiunilor de politică alternative, prin instrumente de evaluare a impactului.

Credem că un „test al drepturilor copilului” va avea un impact major asupra legislației UE, similar cu așa-numitul test al IMM-urilor. Acest test ar putea fi un instrument folosit în evaluările impactului, care urmărește să raționalizeze și să întărească măsurile ce vin în sprijinul drepturilor copiilor. Testul IMM-urilor a fost elaborat „ca să evalueze în mod riguros impactul viitoarelor inițiative legislative și administrative asupra IMM-urilor și să țină seama de rezultatele acestei evaluări în momentul elaborării propunerilor”; în mod similar, „testul drepturilor copiilor” ar putea cuprinde mai multe etape:

  • consultarea părților interesate, printre care mecanismul de participare a copiilor;
  • identificarea zonelor afectate;
  • măsurarea impactului asupra copiilor;
  • evaluarea mecanismelor alternative.

Întrucât întreaga legislație a UE poate influența în mod direct și indirect viața și bunăstarea celor mai tineri cetățeni, un astfel de test folosit în evaluarea impactului ar putea identifica și oferi măsuri ce vor contribui la promovarea și protejarea drepturilor copilului. Datele recente, comparabile și de înaltă calitate, defalcate pe gen și vârstă ar putea garanta că viitoarea legislație a UE va respecta angajamentele asumate în cadrul Convenției ONU. Mai mult, revizuirea și actualizarea cadrului de indicatori al UE ar putea contribui la includerea unor indicatori axați pe situația copiilor.

2. Pentru un sistem de justiție care apără interesul copiilor

Interesul superior al copilului ar trebui să primeze întotdeauna în cauzele legate de binele personal și social al copilului, precum custodia, destrămarea familiei, litigii privind reședința - chiar și atunci când sunt implicați copii din țări terțe - copii născuți în familii LGBTI+ sau alte aspecte legate de protecția socială a copilului. Deși dreptul familiei rămâne responsabilitatea statelor membre, UE poate legifera dacă există implicații transfrontaliere printr-o procedură legislativă specială în vigoare. Acest lucru este valabil mai ales în perioada post-Brexit și când trebuie garantată continuitatea protecției interesului superior al copiilor aflați în custodie și întreținere, în special atunci când un părinte locuiește în UE și celălalt, într-o țară terță.

Toate litigiile familiale sunt experiențe tensionate și solicitante emoțional, însă cauzele transfrontaliere sunt și mai sensibile și mai dificile din punct de vedere juridic. Din acest motiv, publicul trebuie să fie mai bine informat în legătură cu aspecte complexe, precum cazurile transfrontaliere de custodie, executarea transfrontalieră a drepturilor de acces și a obligațiilor de întreținere sau procedurile privind răpirea transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți, inclusiv clarificarea drepturilor și obligațiilor părintești și a drepturilor copiilor în fiecare țară. O serie de îmbunătățiri ale serviciilor naționale ar putea proteja mai bine interesul superior al copilului, în strânsă cooperare cu UE.

Medierea în astfel de cazuri ar putea preveni tensiunile și conflictele în procesele de lungă durată. Camerele specializate ale instanțelor din sistemele judiciare naționale de dreptul familiei ar putea soluționa mai rapid astfel de litigii familiale transfrontaliere multinaționale, cu ajutorul organismelor de mediere.

Cauzele transfrontaliere sunt problematice și din punct de vedere juridic deoarece statele membre prevăd cerințe diferite legate de vârsta minimă a consimțământului; de aceea, un copil poate fi tratat diferit, în funcție de criterii de vârstă divergente. Din cauza terminologiei naționale diferite, adesea clasificarea infracțiunilor transfrontaliere este foarte dificilă. Așadar, Grupul PPE cere Comisiei Europene să identifice problemele legate de diferențele terminologice.

Dreptul de a fi ascultat (și ca o aplicare a drepturilor de participare a copiilor) este un drept principial, după cum este definit de convenție. În baza articolului 12 din convenție, copiii au dreptul de a-și exprima opiniile în toate aspectele care îi afectează, și trebuie să se țină cont de ele, potrivit cu vârsta și nivelul de maturitate ale copilului. Acest drept se aplică în egală măsură participării copiilor la chestiuni sociale și politice, precum și în procedurile judiciare și administrative. Ca principiu general, dreptul copilului de a fi ascultat reflectă concepția despre copii ca „părți active”: ei nu sunt doar persoane vulnerabile care au nevoie de protecție specială, ci și persoane informate care pot lua decizii, care au drepturi și sunt membri activi ai societății. Ca atare, vocea copilului ar trebui auzită în toate situațiile, atunci când este posibil. Ar trebui să vorbim în numele copiilor, despre copii și împreună cu ei.

Pandemia de COVID-19 a îngreunat accesul părților la justiție, fiind necesar un răspuns proactiv din partea autorităților competente. Pentru a garanta că sunt îndeplinite cerințele procedurale stabilite, trebuie eliminate obstacolele din calea unui proces echitabil și a accesului la justiție.

În 2016, în rezoluția sa referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, Parlamentul European a reamintit că numărul mare de petiții primite ce semnalau diverse cazuri despre copii arată că există o problemă majoră în aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa. PE mai consideră că toate sistemele de protecție a copiilor trebuie să aplice mecanisme transnaționale și transfrontaliere care să țină seama de caracteristicile specifice ale conflictelor transfrontaliere. Parlamentului European îi revine obligația de a garanta că activitățile sale legislative și nelegislative respectă, susțin și protejează drepturile copilului și promovează viața copiilor atât în cadrul UE, cât și în relațiile sale cu restul lumii.

Grupul PPE face apel la statele membre să-și ia angajamentul de a crea un sistem de justiție aflat în slujba copiilor, care să țină seama în cel mai înalt grad de situația și nevoile specifice ale unui copil (care poate fi victimă, martor sau contravenient) în cursul procedurilor. Este foarte important ca audierile să fie adaptate vârstei și realizate de personal specializat, prin care se oferă suport psihologic eficient și ușor accesibil, tocmai pentru a elimina formele potențiale de stres și traume ale copiilor care au devenit victime ale infracționalității. Orice decizie despre situația unui copil trebuie explicată clar, arătând cum afectează direct viața copilului. Grupul PPE solicită statelor membre să prevadă orientări practice, formare adecvată pentru toți cei care intră în contact profesional cu copiii, de exemplu profesori, educatori în creșe, personal juridic și medical, precum și pregătire obligatorie pentru procurorii specializați în cauze cu minori și judecătorii din tribunalele specializate în litigii familiale. Grupul PPE invită Comisia să susțină mai departe pregătirea celor din domeniul juridic pe teme ce țin de dreptul transfrontalier al familiei în UE, în special având în vedere noile norme privind cazurile transfrontaliere de custodie și răpiri de copii de către unul dintre părinți în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa, care va intra în vigoare la jumătatea anului 2022. Încurajăm totodată utilizarea serviciilor de traducere pentru ca toți copiii să se poată exprima cât mai ușor. Este esențial să fim proactivi, oferind tinerilor cetățeni un sistem de justiție care servește interesul copiilor. Grupul PPE cere tuturor statelor membre să garanteze că tinerii lor cetățeni au acces la aceste informații pe înțelesul lor, luând în calcul posibilele dizabilități care ar putea îngreuna accesul la ele.

3. Combaterea violenței - integritatea fizică și dreptul de a crește într-un mediu sănătos

Pentru a mări nivelul de protecție a drepturilor copiilor și de bunăstare a lor, trebuie să avem în vederea dreptul copiilor la integritate fizică în procesul de pregătire și adoptare a unei noi strategii pentru drepturile copilului. În special, aceasta trebuie să cuprindă combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, inclusiv violența fizică, sexuală, economică și psihologică, acordând atenția cuvenită perspectivei de gen. Copiii sunt afectați direct, dar și indirect de violența domestică, care a crescut îngrijorător în timpul pandemiei de COVID-19. Izolarea la domiciliu, munca de la distanță, închiderea școlilor și nesiguranța financiară sunt motivele pentru care relațiile de familie tind să devină din ce în ce mai tensionate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și a femeilor. Grupul PPE pledează pentru centrele de contact de calitate, în situații de violență domestică, unde familiile se pot întâlni într-un mediu controlat, în prezența unui asistent social, dacă este necesar.

Copiii suferă în continuare din cauza maltratării, neglijării și hărțuirii, inclusiv a hărțuirii online. Abuzul sexual asupra copiilor, distribuirea de pornografie infantilă și materiale în scopul prostituției infantile amplifică fenomenul victimizării, cu precădere în rândul fetelor și al tinerelor femei. Este necesar ca adolescenții să își recunoască drepturile în acest domeniu, în special cele legate de consimțământ. Grupul PPE salută comunicarea Comisiei intitulată „Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor”, dar este convins că noua strategie trebuie să examineze cu atenție toate formele de violență împotriva copiilor și să garanteze integrarea drepturilor copiilor prin măsurile legislative și nelegislative existente și viitoare. Strategia trebuie să permită totodată cooperarea strânsă între statele membre ale UE și țările terțe, precum și un răspuns coordonat în cooperarea polițienească și judiciară prin intermediul Europol și Eurojust. Pentru a elimina obstacolele în combaterea traficului de copii, sunt necesare mai multe date. Prin urmare, Grupul PPE solicită o cooperare mai strânsă între autoritățile de stat și societatea civilă, autoritățile locale, entitățile ce activează pe lângă biserici și alți factori similari. Mai mult, este esențial un răspuns coordonat și transnațional în domeniul cooperării polițienești și judiciare. Având mai multe cunoștințe și un răspuns coordonat, este posibilă identificarea timpurie a victimelor, pentru a le oferi asistență juridică și a le garanta drepturile legale. Identificarea din timp este foarte importantă pentru a pune capăt dependenței dintre prădător și victimă. Grupul PPE are toleranță zero față de orice formă de violență împotriva copiilor și promovează participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. Suntem hotărâți să acționăm nu numai în numele copiilor, ci și integrând contribuția și perspectiva lor în a-i proteja pe deplin.

4. Copiii în mediul online

În mai 2012, Comisia Europeană a prezentat Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, cu scopul de a le oferi copiilor competențele și instrumentele digitale de care au nevoie pentru a beneficia din plin de accesul la internet, asigurând în același timp siguranța participanților. Aceasta mai urmărește să deblocheze potențialul pieței de conținut online interactiv, creativ și educațional. Însă, în mediul online care cunoaște o dezvoltare rapidă, opt ani reprezintă o perioadă foarte lungă și este timpul să se elaboreze o nouă strategie, care să țină cont de cele mai recente evoluții tehnologice. Noua strategie a UE privind drepturile copiilor ar trebui așadar să propună o serie de acțiuni și să țină seama de lecțiile învățate din proliferarea învățământului online în timpul pandemiei de COVID-19. Aceste luni au accelerat tendința deja existentă de a transfera activitățile copiilor noștri către realitatea online. Alfabetizarea digitală pentru toți copiii este fundamentală pentru navigarea pe internet în condiții de siguranță.

Potrivit principalelor rezultate ale raportului UNICEF din 2017 despre copiii într-o lume digitală, există tot mai multe dovezi că copiii accesează internetul la vârste din ce în ce mai mici. În unele țări, probabilitatea ca copiii sub 15 ani să folosească internetul este la fel de mare ca în cazul adulților cu vârsta de peste 25 de ani. Conectivitatea poate fi un factor de schimbare pentru unii copii foarte marginalizați ai lumii, ajutându-i să își valorifice potențialul și să pună capăt ciclurilor intergeneraționale ale sărăciei; însă, concomitent, tehnologia digitală poate crește vulnerabilitatea copiilor la vătămarea online și offline. Copiii vulnerabili pot fi deja expuși unui risc mai mare de vătămare din cauza anumitor probleme ale mediului online, cum ar fi pierderea confidențialității. Grupul PPE cere Comisiei să propună garanții mai solide pentru a combate utilizarea abuzivă a rețelelor sociale, în special în cazul copiilor care accesează platforme nesupravegheate. Grupul PPE invită Comisia să propună un cadru mai solid de protecție a consumatorilor copii, cu precădere pentru microachiziții, achiziții integrate în jocuri și publicitatea aferentă, în special în contextul pandemiei actuale și al perioadelor mai lungi de timp petrecute online.

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor este o prioritate pentru Grupul PPE. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au cerut acțiuni concrete suplimentare, elaborate în colaborare cu platformele tehnologice și cu sectorul TIC. Grupul PPE invită companiile din domeniul tehnologiei să garanteze o cultură a protecției utilizatorilor finali. Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor introduce un răspuns mai amplu la amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă abuzul sexual asupra copiilor, atât offline, cât și online, prin ameliorarea prevenției, a investigării, a raportării și a asistenței centrate pe copil și adaptate vârstei victimelor. Grupul PPE invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să incrimineze manipularea și acostarea copiilor pe internet în scopuri sexuale, urmărirea cibernetică, ademenirea copiilor online și difuzarea de imagini intime și explicite fără consimțământ.

Grupul PPE este convins că strategia este doar punctul de plecare și că sunt necesare propuneri legislative concrete pentru a combate în mod eficient abuzul sexual asupra copiilor: de exemplu, o propunere care să solicite furnizorilor importanți de servicii online să depisteze materialele cunoscute care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și să le raporteze autorităților publice. Lacunele legislative trebuie identificate și eliminate, astfel încât protecția datelor să nu devină o protecție a infractorilor.

Grupul PPE salută angajamentul Comisiei de a garanta implementarea completă și respectarea deplină a Directivei privind abuzul sexual asupra copiilor (2011/93/UE) în întreaga UE.

Pentru a se asigura că abuzul sexual online asupra copiilor poate fi investigat și urmărit penal în mod eficient, Grupul PPE consideră că este important ca autoritățile de aplicare a legii să poată accesa în mod legal materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor criptate. Grupul PPE susține posibila creare a unui centru european pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, care să ofere un sprijin global statelor membre. Pandemia de COVID-19 a avut drept efect desfășurarea online a majorității activităților educaționale și de socializare. Folosirea intensă a internetului și, în special, a platformelor de comunicare socială a amplificat riscul de hărțuire online. Trebuie să ne asigurăm că copiii pot beneficia din plin de oportunitățile pe care mediul online le oferă, fără a fi amenințați cu hărțuirea. Strategia trebuie să cuprindă dispoziții care să identifice cauzele profunde ale hărțuirii online și să ofere tinerilor cunoștințele și instrumentele necesare pentru a răspunde în mod eficient dacă sunt supuși hărțuirii online.

Deficiențele existente și transformarea insuficientă a educației digitale au ieșit la lumină în timpul izolării impuse de pandemie, care a obligat milioane de copii, elevi și studenți să stea acasă. Pandemia de COVID-19 a scos și mai mult în evidență inegalitățile existente în întreaga Europă. Grupurile vulnerabile de copii, inclusiv cei cu dizabilități, provenind din grupuri etnice și minoritare, din medii dezavantajate socioeconomic, cum ar fi copiii din zonele rurale și izolate, au avut acces foarte limitat la învățământul la distanță sau online, ori nu au avut deloc. Conform articolului 29 din convenție, educația copilului trebuie să urmărească dezvoltarea plenară a personalității, a vocațiilor și a aptitudinilor psihice și fizice ale copilului la capacitatea lor maximă. Din cauza sărăciei digitale, mulți copii din întreaga UE nu pot participa și nu se pot bucura de drepturi egale la educație. Această realitate nu trebuie să continue și nici nu poate deveni o parte acceptată a „noii normalități” după pandemia de COVID-19.

Un obiectiv important al Grupului PPE este să asigure o educație incluzivă de înaltă calitate pentru toți copiii din Europa. Alfabetizarea digitală a devenit un factor esențial, mai ales în timpul pandemiei de COVID-19. Aceasta include accesul egal garantat la instrumentele digitale necesare învățării la distanță. Niciun copil nu trebuie lăsat în urmă.

Copiii se dezvoltă atunci când părinții prosperă și le pot oferă o viață decentă și educație în sânul familiei. Pentru a înlesni acest proces, trebuie să punem în centrul activității noastre în sfera drepturilor copiilor politici moderne privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, cu formule flexibile de lucru și servicii de îngrijire a copiilor, inclusiv de educație preșcolară de înaltă calitate. Investițiile timpurii sunt fundamentale în formarea capitalului uman. Cele mai eficiente inițiative de politică se axează aproape invariabil pe perioada preșcolară și școlară; prin urmare, educația este un element central al unei strategii sociale ambițioase și eficiente, destinate copiilor. Grupul PPE mai atrage atenția că este important ca 10 % din Fondul de redresare să fie dedicat educației, în acord cu votul Parlamentului European din octombrie 2020.

5. Șanse de succes pentru toți copiii - protecția copiilor vulnerabili

Copiii sunt viitorul nostru și, de aceea, este în interesul UE să asigure tuturor copiilor șansa de a reuși în viață. Sentimentul de apartenență și de incluziune al copiilor în comunitățile lor este esențial pentru binele lor, îi ajută să se dezvolte și să trăiască împliniți. Din acest motiv, Grupul PPE consideră că noua strategie a UE privind drepturile copilului ar trebui să propună o viziune globală asupra nevoilor copiilor, integrată în măsurile legislative și nelegislative existente și viitoare, și să acorde o atenție deosebită nevoilor specifice ale copiilor vulnerabili, ale copiilor cu dizabilități, ale copiilor migranți și ale copiilor expuși sărăciei, cum ar fi copiii romi. Într-adevăr, copiii romi sunt cei mai afectați de sărăcie, fiind cei mai fragili membri ai comunității. Copiii romi care trăiesc în sărăcie extremă sunt adesea prinși într-un ciclu al sărăciei transgeneraționale, potrivit unui sondaj recent realizat în 11 state membre ale UE de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

În pofida progreselor recente, sărăcia în rândul copiilor și ciclurile sărăciei și defavorizării intergeneraționale rămân o problemă în UE, pandemia de COVID-19 agravând situația.

Uniunea Europeană este considerată lideră în combaterea sărăciei în rândul copiilor. Un pas important în acest sens a fost Recomandarea Consiliului privind investiția în copii, adoptată în 2013. La cererea Parlamentului European, Comisia intenționează să meargă mai departe: în 2021 este planificată o propunere de recomandare a Consiliului privind Garanția pentru copii. O astfel de garanție asigură accesul la servicii de îngrijire și educație a copiilor preșcolari de calitate și gratuite, nutriție adecvată, servicii de asistență medicală și locuințe, printr-o abordare coordonată la nivel european, național, regional și/sau local.

Grupul PPE se angajează să continue discuțiile și lucrările pe tema Garanției pentru copii și să adopte o abordare pragmatică, urmărind implementarea eficientă în statele membre și valorificând lecțiile învățate din Garanția pentru tineret. Există dovezi importante că tinerilor din medii socioeconomice defavorizate li se oferă mult prea târziu primul ajutor în tranziția de la școală la muncă. Este absolut necesar ca ei să dobândească cât mai devreme competențele sociale și cognitive necesare dezvoltării pe termen lung și reușitei profesionale. În consecință, alocarea a 5 % din programul FSE+ pentru copiii extrem de defavorizați ar putea completa Recomandarea Consiliului privind garanția pentru copii.

Sistemele de educație și formare ar trebui reformate astfel încât copiii vulnerabili să beneficieze de aceleași șanse la educație ca colegii lor. Este extrem de important să se recunoască dreptul copilului la odihnă și timp liber, la joacă și la activități recreative adaptate vârstei și dreptul de a participa liber și în mod egal cu alți copii la viața culturală și artistică.

De la cea mai fragedă vârstă, apartenența și securitatea juridică sunt esențiale în dezvoltarea și reușita în viață a unui copil. Un copil apatrid va beneficia mai puțin de drepturile sale și de serviciile guvernamentale și va fi supus unui risc mai mare de exploatare, ceea ce îi va afecta capacitatea de a reuși. Grupul PPE insistă ca Comisia Europeană și statele membre să colaboreze pentru a garanta că toți copiii au acces la un certificat de naștere, naționalitate și documente de identitate.

Trebuie să garantăm accesul la un mediu natural curat și la asistență medicală pentru ca toți copiii să poate crește, dezvoltându-și întregul potențial. Grupul PPE se angajează să lupte pentru a asigura celor mai tineri europeni un mediu natural mai sănătos și mai curat. Prin urmare, Grupul PPE este hotărât să abordeze problema poluării aerului și a conservării mediului natural pentru a stopa cât mai rapid schimbările climatice. Aceasta este cea mai importantă investiție pe care o putem face pentru copiii noștri.

Întrucât pandemia de COVID-19 a afectat sistemele de sănătate din întreaga UE, punându-le sub o presiune fără precedent, trebuie să luptăm pentru dreptul fiecărui copil de a avea acces deplin la servicii de sănătate adaptate copiilor, inclusiv la servicii de asistență psihiatrică și psihologică de calitate. Acesta este un aspect esențial deoarece, în urma pandemiei actuale, UE se va confrunta cu o criză de sănătate psihică cu un efect extrem de nociv asupra copiilor noștri. Lipsa de măsuri și de investiții în unitățile și serviciile de sănătate psihică în anii următori va avea un impact devastator pe termen lung asupra copiilor și adolescenților. Niciun copil nu ar trebui lăsat în urmă și neglijat atunci când se confruntă cu boli fizice sau psihice. Grupul PPE susține un calendar european uniform și coerent al vaccinării copiilor și accesul egal la cele mai noi terapii și medicamente în domeniul tratamentului pediatric, în special pentru bolile rare și cancerul la copii.

Grupul PPE consideră că investițiile adecvate făcute în copii și copilăria lor pot conduce la câștiguri de lungă durată pentru indivizi, societate și economie, deoarece beneficiile economice și sociale ale unor astfel de investiții depășesc cu mult costurile de finanțare.

III. Viitoarea strategie europeană privind drepturile copilului

Modul în care adulții și societatea tratează copiii și viziunea despre rolul lor s-a schimbat cu mult timp în urmă. În pofida progreselor considerabile înregistrate în Europa, există în continuare probleme precum violența asupra copiilor, sărăcia, hărțuirea și accesul insuficient la un sistem juridic care apără interesul copiilor. Viitoarea strategie ar trebui să acopere cât mai multe aspecte; să cuprindă în mod coerent toate strategiile importante existente, astfel încât UE să nu multiplice și să nu dubleze eforturile și finanțarea. Copiii reprezintă viitorul Europei; deci trebuie să ne ocupăm de drepturile și nevoile lor. Este imposibil să vorbim despre viitorul Europei dacă nu ținem cont de opiniile și nevoile tinerilor săi cetățeni. Datoria noastră este să acordăm tuturor copiilor șansa de a reuși, astfel încât să fie pregătiți să facă față provocărilor viitoare fără teamă și să aibă o viață împlinită.

Conținut conex