Αλλάζοντας την καθημερινή ζωή των  Ευρωπαίων

Η Ομάδα Εργασίας μας για την Οικονομία, την Απασχόληση και το Περιβάλλον ασχολείται με ορισμένα πολύ ευρέα θέματα: από το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην ΕΕ, το ευρώ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέχρι τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια, την πολιτική για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του αέρα. Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη των ΜΜΕ, ο κοινωνικός πυλώνας της ΕΕ και η ασφάλεια των τροφίμων εμπίπτουν, επίσης, στην αρμοδιότητα αυτής της Ομάδας Εργασίας.

Πάντα υπήρξαμε η κινητήρια δύναμη για αλλαγή, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Καταργήσαμε τα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ. Κινητοποιήσαμε περίπου 200 δις. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και δημιουργήσαμε περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Παράλληλα, προωθήσαμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, εξασφαλίζοντας 500 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για κοινή έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Οι προτεραιότητές μας για το μέλλον είναι εξίσου ευρείες και αξιοσημείωτες: αναδιάρθρωση της ευρωζώνης, αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη στο επικείμενο πρόγραμμα πλαισίου έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe και ενίσχυση του προγράμματος βιομηχανικής άμυνας.

Πρόεδρος

Our position

Κάνοντας την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική

Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, η οποία είναι απαραίτητη για την βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά υπηρεσιών, καθώς και να συνεχίσει να δουλεύει παράλληλα πάνω στην ψηφιακή ατζέντα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα ως παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή αγορά.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε στην αναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τις επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη χρειάζεται επιπλέον μία βιώσιμη κοινή ενεργειακή πολιτική με μια λειτουργική κοινή αγορά ενέργειας, βασισμένη στις αρχές της αγοράς που αποτελούν την αγοραστική μας δύναμη. Αυτό, παράλληλα με επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομέ , θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ασφάλεια, ανεξαρτησία και ποικιλομορφία του ενεργειακού μας εφοδιασμού, οδηγώντας παράλληλα σε ανταγωνιστικές και οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση εργασίας.

Επενδύοντας στο μέλλον

Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχοντας τους καλύτερους οικονομικούς και νομικούς όρους για τις startup επιχειρήσεις. Άλλωστε, οι εταιρείες και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε πιστώσεις με παρόμοια και προσιτά επιτόκια, ακόμη και μέσω άλλων σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το πλήθος και ομόλογα έργων, όσο και - ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες- συμβάσεις χρηματοδότησης,

Ζητούμε επίσης ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στις εταιρείες  να επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), για παράδειγμα, θα πρέπει να  επικεντρωθεί περισσότερο  στην καινοτομία, στις επενδύσεις,  στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις διαρθρωτικές πολιτικές μέχρι το 2020, είναι το κλειδί για την παροχή επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη και  πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στην σημερινή εποχή η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει υπεύθυνα έτσι ώστε να αποφύγει την επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών.

Στηρίζοντας τις μελλοντικές γενεές

Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να εφαρμόζει την αρχή της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς, ένα μοντέλο που συνδυάζει κοινωνική αλληλεπίδραση με δυναμικές αρχές αγοράς, η οποία, τις τελευταίες δεκαετίες εξασφάλισε υψηλά επίπεδα διαβίωσης και κοινωνικά / ιατροφαρμακευτικά οφέλη σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες που έχρηζαν βοήθειας. Οι θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις είναι οι τρεις πυλώνες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών – ιδιαίτερα προωθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής. Οι κοινές αποτελεσματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκαίες για την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων των μη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο καρκίνος.