Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι ιδιοτροπία

Η κοινωνική οικονομία της αγοράς χρειάζεται ισχυρά δημόσια οικονομικά. Εάν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει  καλού επιπέδου κοινωνική προστασία, χρειαζόμαστε επειγόντος δημοσιονομική εξυγίανση. Η μείωση των περιττών δημόσιων δαπανών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων. Οι απλουστεύσεις που προτείνουν τα αριστερά  πολιτικά κόμματα, δεν θέτουν παρά σε μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομία μας για μεγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση. Οι νέοι και οι επόμενες γενεές αξίζουν, εξάλλου, να ζουν χωρίς να τους επιβαρύνει το παρελθόν.

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει λιγότερο από 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ  για 500 εκατομμύρια κατοίκους. Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να είναι ευέλικτος, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να χρηματοδοτεί τις πολιτικές της.

Διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας

Για να διασφαλίσει η Ε.Ε. μία υγιεινή διατροφή, πρέπει να εξασφαλίσει έναν κοινωνικά βιώσιμο, ανταγωνιστικό και φιλικό προς το περιβάλλον γεωργικό και αλιευτικό τομέα, καθώς και ένα καλό και δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες και τους αλιείς.

Η Ευρώπη πρέπει, επίσης, να αγωνιστεί όσον αφορά τα τρόφιμα για την ασφάλεια και καταπολέμηση της απάτης, ενώ παράλληλα να επιτρέπει στον ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο  να είναι ανταγωνιστικός και να παρέχει επισιτιστική ασφάλεια σε 500 εκατομμύρια πολίτες. Πιστεύουμε ότι η Ε.Ε., αναφορικά με τις πληρωμές, πρέπει να εστιάσει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των αγροτικών μας περιοχών.

Υπεύθυνη περιφερειακή χρηματοδότηση

Ένα νέο σύστημα από ίδιους μας τους πόρους θα πρέπει να καταστήσει πιο διαφανή την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για την καλή διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Περίπου 80% των πόρων διατίθενται σε  εθνικό επίπεδο και υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Οι επαφές μου