Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όπως ανεργία, μετανάστευση και σκληρό ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, την στιγμή, που οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους όσον αφορά την ικανότητα της πολιτικής να προσφέρει λύσεις. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θέλει να προσφέρει στην ΕΕ ένα επιτυχημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο θα διασφαλίζει ότι η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι προσπάθειες για ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων, πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος αξιών και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρέπει να υπερασπιστούμε το κοινωνικό μοντέλο μας ενόψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τη δημογραφική πρόκληση.

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς ως τον καλύτερο τρόπο δημιουργίας θέσεων εργασίας και καινοτομιών, διασφαλίζοντας συγχρόνως τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά, να αναπτύξουμε νέους τρόπους για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και να εξασφαλίσουμε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Πώς τα καταφέρνουμε

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλειά μας με καλύτερο έλεγχο των συνόρων μας, ενώ παράλληλα να παρέχουμε άσυλο σε όσους το έχουν ανάγκη και να εξοπλιστούμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα. Το δικαίωμά μας για  ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να προστατευτεί καινα συνεχίσουμε να θεσπίζουμε μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Πώς τα καταφέρνουμε

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε εθνικές συνεισφορές - η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της μακροπρόθεσμα και με πρόσθετους πόρους. Η αγροτική πολιτική μας χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση και νέες μεθόδους για να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Πώς τα καταφέρνουμε

Εξωτερικές Υποθέσεις

Πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να μιλάμε με μια φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιτύχουμε του στόχους μας: ειρήνη και ασφάλεια, ελεύθερο και πολυμερές εμπόριο και μείωση της φτώχειας. Πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Πώς τα καταφέρνουμε

Οι θέσεις μας

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 07.07.2021

Έγγραφο θέσεων της Ομάδας του ΕΛΚ: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την φροντίδα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η παροχή και η λήψη φροντίδας είναι μια σταθερά και αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για πολλούς Ευρωπαίους. Οικογένειες και γείτονες που υποστηρίζουν και παρέχουν φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο σε όσους την χρειάζονται, από παιδιά έως άτομα με αναπηρία και/ή μακροχρόνιες ασθένειες και ηλικιωμένους. Καθένας από εμάς έχει λάβει φροντίδα σε κάποια στιγμή της ζωής μας και, πιθανότατα, θα παράσχει, επίσης, φροντίδα σε κάποιον άλλο. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του κοινωνικού συμβολαίου μας, από γενιά σε γενιά. Η επένδυση στην παροχή φροντίδας δεν αποτελεί απλώς ηθική αναγκαιότητα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αλλά κομίζει σημαντικά κοινωνικά οφέλη, μεταξύ άλλων συμβάλλοντας στη συνοχή και στην αίσθηση της οικογένειας και του ανήκειν, και επιτρέπει τη θετική ανάπτυξη τόσο εκείνων που λαμβάνουν όσο και εκείνων που παρέχουν φροντίδα. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα παροχής φροντίδας στην Ευρώπη, τα οποία εξακολουθούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές πραγματικότητες και τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Η πανδημία COVID-19 έφερε στο προσκήνιο την παροχή φροντίδας και υπηρεσιών υποστήριξης και κατέδειξε την ανεπαρκή χρηματοδότηση και την ελλιπή στελέχωση του τομέα, τόσο σε τυπικό όσο και σε άτυπο πλαίσιο. Οι πιέσεις που συνεπάγεται η παροχή φροντίδας για τους φροντιστές και τις οικογένειες αποκαλύφθηκαν σαφώς και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή ήταν αξιοσημείωτη σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία μας. Σε συνδυασμό με τις μείζονος σημασίας δημογραφικές εξελίξεις και τον συνεχώς εξελισσόμενο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, ο τομέας της φροντίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται τώρα μια συνεχής συζήτηση, η οποία θα δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα οικογενειακής ζωής, να λαμβάνονται υπόψη οι γυναίκες ως πάροχοι φροντίδας και να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας για όλους όσοι την χρειάζονται. Η Ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει στη δυνατότητα του ατόμου και της οικογένειάς του να επιλέγουν τον βέλτιστο τρόπο παροχής φροντίδας για αυτούς, με την υποστήριξη της οικογένειάς τους, των φίλων και των γειτόνων τους, καθώς και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας. Είμαστε αταλάντευτοι όσον αφορά τον σεβασμό μας για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στην αυτονομία εκείνων που χρήζουν φροντίδας ή υποστήριξης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε φροντιστής και κάθε άτομο που χρειάζεται φροντίδα γνωρίζει τι είναι καλύτερο για το ίδιο, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών του, και η υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται στο πλησιέστερο προς το άτομο επίπεδο, είτε αυτό είναι τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε χώρα. Ωστόσο, η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε επιλεγμένους τομείς μπορεί να προσφέρει ένα μοναδικό ευρωπαϊκό όφελος, συμπληρωματικά προς τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αναγνωρίζουμε τα οφέλη των υψηλών προτύπων κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και στον τομέα της φροντίδας, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Η Ομάδα του ΕΛΚ επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την προστιθέμενη αξία, με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, για να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες που διαθέτει, ούτως ώστε να στηρίξει τους φροντιστές και όσους λαμβάνουν φροντίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί την εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την φροντίδα, τόσο για να υποστηρίζονται οι φροντιστές στο έργο τους, όσο και για να διασφαλιστεί η βέλτιστη μέριμνα για εκείνους που λαμβάνουν φροντίδα ή χρειάζονται υποστήριξη.  Ενώ μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την φροντίδα θα προσφέρει μια προσέγγιση-πλαίσιο, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα κοινά σημεία μεταξύ όλων των τύπων φροντίδας, στην πραγματικότητα, απαιτούνται χωριστές και ειδικές δράσεις για κάθε επιμέρους τύπο φροντίδας. Ωστόσο, οι συνέργειες μεταξύ των επιμέρους δράσεων θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οικοδομούν και εδραιώνουν περαιτέρω τη διαγενεακή κατανόηση και μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη γήρανση και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, οι πολιτικές φροντίδας και οι πολιτικές για τη γήρανση θα πρέπει να είναι καλά ευθυγραμμισμένες και να λαμβάνουν υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιούν την αξία της αργυρής οικονομίας. Ειδικότερα, οι άτυποι φροντιστές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου του εν πολλοίς μη αναγνωρισμένου και μη αμειβόμενου ρόλοι τους. Η Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας φροντιστών και τονίζει την ανάγκη προσωπικής και κοινωνικής αναγνώρισης του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν και της ουσιαστικής συμβολής αυτών των γυναικών, των ανδρών και δη, των παιδιών στις κοινωνίες μας. Τι; Ενώ η νομική ευθύνη και αρμοδιότητα για τις κοινωνικές πολιτικές ανήκει κυρίως στα κράτη μέλη και η υλοποίηση κατάλληλων μεταρρυθμίσεων στα συστήματα φροντίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, η διεξαγωγή ευρύτερης συζήτησης σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και να συμπληρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, επιπλέον των πολιτικών των κρατών μελών, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία. Η παροχή φροντίδας είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη και ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, με αποτέλεσμα ένα πλούσιο και πολύμορφο τοπίο: Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα για την παροχή φροντίδας στα διάφορα κράτη μέλη, διαφορές στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας (εντός και μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων συστημάτων, αστικών και αγροτικών περιοχών, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων), κατακερματισμένα και μη συγκρίσιμα δεδομένα, διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το ποιος είναι αρμόδιος για την άσκηση καθηκόντων φροντίδας, καθώς και διαφορές στην αντίληψη όσον αφορά τον ρόλο του κράτους. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες. Τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ θέτουν προκλήσεις για το μέλλον της παροχής φροντίδας, καθώς σε μια γηράσκουσα κοινωνία επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής με σύνθετες ανάγκες υγείας, τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται και, κατά συνέπεια, μειώνεται ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται ο επαγγελματικός βίος. Ως εκ τούτου, ασκείται περαιτέρω πίεση στις δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των γυναικών στην αγορά εργασίας προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, που συνεπάγεται χαμηλότερες δαπάνες ανεργίας για τα κράτη μέλη και μειωμένη εξάρτηση από την κοινωνική πολιτική. Επιπλέον, υπάρχει δυναμικό για έως και 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατά τα επόμενα 10 έτη, που θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεδομένου ότι η εργασία στον τομέα της φροντίδας απαιτεί δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και οι προσωπικές σχέσεις, οι εν λόγω θέσεις εργασίας είναι απίθανο να επηρεαστούν από την αυτοματοποίηση, στοιχείο που διασφαλίζει τη διαχρονικότητα του τομέα. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της παροχής φροντίδας παρέχει δυνατότητες για κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω αντιλήψεων και πολιτισμικών προτύπων, οι γυναίκες επωμίζονται την ευθύνη για την πλειονότητα των καθηκόντων φροντίδας, συχνά για ηλικιωμένους συγγενείς και ταυτόχρονα για τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα «χάσμα φροντίδας» που συμβάλλει σημαντικά στο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση. Η φροντίδα παιδιών ή συγγενών ορίζεται από τις γυναίκες στην ΕΕ ως ο συνηθέστερη αιτία μείωσης του ωραρίου εργασίας ή απόσυρσης από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας επιδεινώνεται, καθώς οι γυναίκες αναλαμβάνουν βραχυπρόθεσμη, μερική ή επισφαλή, ακόμη και άτυπη απασχόληση, που μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα πρόγραμμα παροχής φροντίδας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδοχές τους και συμβάλλει στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Τούτο επιφέρει μείωση του επιπέδου των φόρων που καταβάλλονται στα κράτη μέλη και συνεπάγεται χαμηλότερες εισφορές στα συνταξιοδοτικά ταμεία, σε συνδυασμό με πρόσθετες δαπάνες υπό μορφή κοινωνικών παροχών και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Ιδίως μακροπρόθεσμα, αυτές οι επιλογές σταδιοδρομίας επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανεξαρτησία των φροντιστριών όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία και επιτείνουν το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τον κίνδυνο φτώχειας. Τέλος, η ανεξάρτητη διαβίωση και η ελευθερία των ατόμων να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι τους θα πρέπει να αποτελούν φιλοδοξία και εφικτό στόχο για όλους τους πολίτες. Μέχρι σήμερα, η φροντίδα σε ιδρύματα αποτελεί συνήθως τον κανόνα σε ορισμένα κράτη μέλη και εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η μετατόπιση προς την φροντίδα των ατόμων που τη χρειάζονται στον χώρο τους, με την υποστήριξη των κρατικών υπηρεσιών, όπου χρειάζεται, και των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα και του τομέα της κοινωνικής μέριμνας. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ένωση στο σύνολό της εξετάζουν το μέλλον των υπηρεσιών φροντίδας και τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, πρέπει να εξεταστεί ο καλύτερος τρόπος στήριξης των ατόμων ώστε να παραμείνουν στο σπίτι τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Η πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τα ψηφιακά εργαλεία υγείας μπορεί να συμβάλει διευκολύνοντας την ανεξάρτητη διαβίωση. Με ποιον τρόπο; Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία του έργου των φροντιστών, στην πραγματικότητα όμως οι φροντιστές στηρίζουν και φροντίζουν τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους γείτονές τους διαχρονικά. Η καθημερινή τους πραγματικότητα και οι ευθύνες που έχουν επωμιστεί αποτελούν παράδειγμα για ό,τι καλύτερο αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Όλοι οι τυπικοί και άτυποι φροντιστές αξίζουν πολύ περισσότερα από ένα χειροκρότημα. Συνεπώς, η Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την φροντίδα, με ισχυρή διάσταση φύλου, που θα υιοθετεί μια ολιστική και δια βίου προσέγγιση της φροντίδας ενώ, παράλληλα, θα εξετάζει ειδικά μέτρα και δράσεις τόσο για τους φροντιστές όσο και για αυτούς που λαμβάνουν φροντίδα τόσο στον τομέα της τυπικής παροχής φροντίδας όσο και άτυπα στο σπίτι. Η στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, και θα πρέπει να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Θα αντιμετωπίζει ολιστικά την παροχή φροντίδας και θα αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των ταμείων και μέτρων που είναι επωφελή για τους Ευρωπαίους φροντιστές και για τα άτομα για τα οποία μεριμνούν. Επιπλέον, θα έχει στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων στρατηγικών επενδύσεων για όσους χρήζουν φροντίδας και για τους φροντιστές τους. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει: Δεδομένα Τη συλλογή τακτικών, ολοκληρωμένων και δημόσια προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των φροντιστών και αυτών που λαμβάνουν φροντίδα (παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία), με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, είδος της παρεχόμενης ή ληφθείσας φροντίδας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου παρέχεται (ιδιωτικό ή δημόσιο). Αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για την εκπόνηση της στρατηγικής. Επιπλέον, μια τέτοια συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη θέσπιση ενός δείκτη σχετικά με τη φροντίδα στο μέλλον. Μια πανευρωπαϊκή μελέτη για την αξιολόγηση των αναγκών των φροντιστών σε κάθε κράτος μέλος, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν σαφή και ευρύ ορισμό της τυπικής και της άτυπης φροντίδας. Ισότητα των φύλων και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την οικονομική αξία της φροντίδας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το κόστος της μείωσης της απασχόλησης των γυναικών ή της απόσυρσής τους από την αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις όσον αφορά τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Έγκριση από όλα τα κράτη μέλη αποτελεσματικών πολιτικών για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με σκοπό την περαιτέρω διαφύλαξη της οικογενειακής ζωής, με βάση την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία θέτει ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για την παροχή φροντίδας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια. Η ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την παροχή φροντίδας. Διερεύνηση από τα κράτη μέλη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των μόνων γονέων, των γονέων που έχουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, ή παιδιά με αναπηρία. Εξέταση από τα κράτη μέλη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποτυπωθεί στα συνταξιοδοτικά συστήματα το χρονικό διάστημα που αφιερώνεται σε καθήκοντα φροντίδας, προκειμένου να μειωθεί και τελικά να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Φροντίδα & Απασχόληση Στοχευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση των εργαζομένων ώστε να ληφθεί υπόψη το αυξανόμενο δυναμικό απασχόλησης στον τομέα της φροντίδας, με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, του συμφώνου δεξιοτήτων, του ΕΚΤ +, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία». Αναγνώριση των δεξιοτήτων των φροντιστών μέσω διαδικασίας πιστοποίησης, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην κατάρτιση, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σχετικά με την φροντίδα, τη μέριμνα και τα κατάλληλα μέτρα εξισορρόπησης παροχής φροντίδας και ιδιωτικής ζωής σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δεξιοτήτων. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Μέτρα για την αντιμετώπιση της άτυπης παροχής φροντίδας με την επισημοποίηση και την αναγνώρισή της σε επίπεδο κρατών μελών, την προώθηση της πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την περαιτέρω προώθηση της παγίωσης της άδειας φροντιστών, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και την παροχή δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και οι υπηρεσίες φροντίδας ανάπαυλας τόσο για τον φροντιστή όσο και για το άτομο που χρειάζεται φροντίδα είναι ουσιαστικής σημασίας. Για τους σκοπούς των δημόσιων εσόδων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο επισημοποίησης της απασχόλησης και, ως εκ τούτου, της είσπραξης εσόδων στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων φορολογικής έκπτωσης και της χρήσης δελτίων υπηρεσιών. Μέτρα για την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των φροντιστών. Χρήση ενωσιακών κονδυλίων Λήψη μέτρων από όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα διευκολύνουν τη δημιουργία σύγχρονων, υψηλής ποιότητας τοπικών υποδομών, υπηρεσιών και την απασχόληση παρόχων φροντίδας για ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα παιδιών, καθώς και παροχή φροντίδας για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και/ή μακροχρόνιες ασθένειες. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, και για την παροχή τους να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα. Προώθηση των επενδύσεων ενωσιακών κονδυλίων, μεταξύ άλλων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), σε υποδομές φροντίδας, η αναγκαιότητα των οποίων επισημαίνεται συχνά στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Οι δαπάνες της ΕΕ για την παροχή φροντίδας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται. Διερεύνηση νέων μοντέλων φροντίδας, που συνδυάζουν έργα πολλαπλών γενεών και έργα που προάγουν την κοινωνική ένταξη, όπως η παροχή φροντίδας σε παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, και εξέταση τέτοιων καινοτόμων προσεγγίσεων από τα κράτη μέλη. Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ψηφιακές λύσεις για τη στήριξη των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα ώστε να ζουν ανεξάρτητα και αυτόνομα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης και περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο μέσω κατάλληλων εργαλείων, καθώς και ποιοτικών δεδομένων προς ανταλλαγή και προώθηση της έρευνας και της θεραπείας σε διασυνοριακό επίπεδο. Στόχοι Το Συμβούλιο να εκδώσει σύσταση σχετικά με την «Εγγύηση για τα Παιδιά». Να αναθεωρηθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης και να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση για την επίτευξή τους.   Όλα τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας. Οι στόχοι αυτοί θα είναι παρεμφερείς ως προς το ύφος και τη δομή με τους στόχους της Βαρκελώνης. Να καταρτισθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισμός της άτυπης φροντίδας, με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με δυνατότητες για την επισημοποίησή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει κατά πόσον είναι αποτελεσματική η απαίτηση οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου ότι το ποσοστό των διασυνοριακών συνάψεων δημόσιων συμβάσεων παραμένει σταθερά πολύ χαμηλό παρά τις προσπάθειες για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς. Να εκπονηθούν κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την παροχή φροντίδας σε ιδρύματα στην παροχή φροντίδας σε τοπικό επίπεδο και να αναπτυχθεί οδηγός χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, με την Επιτροπή να λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τεκμηριωμένες, καινοτόμες λύσεις, νέα μοντέλα και εργαλεία για την παροχή φροντίδας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τη διαγενεακή κατανόηση. ...

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 09.03.2021

Το Μέλλον της Χριστιανοδημοκρατίας

Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση ωθεί πολλούς σε αμφισβήτηση της παγκοσμιοποίησης. Η οικολογική κρίση απειλεί ό,τι...

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 19.02.2019

Έγγραφο θέσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ σχετικά με το διεθνές εμπόριο

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες εμπορικές συνεργασίες που έχει συνάψει σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ισχυρή δέσμευσή της σε ένα πολυμερές σύστημα ενσωματωμένο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Υπό το πρίσμα των τρεχουσών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να προσεγγίσει εταίρους σε όλο τον κόσμο για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη εμπορική ατζέντα σε διεθνές πλαίσιο. Η εμπορική πολιτική είναι ένας σημαντικός πυλώνας που συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική καθώς και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, προωθεί την παγκόσμια ανάπτυξη και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες στο παγκόσμιο σκηνικό, ενισχύει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Ένωσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων συμμαχιών. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση και οι πολίτες να συμμετέχουν Η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχουν περιορίσει τη φτώχεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στον στόχο της διαμόρφωσης της εμπορικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αποσκοπώντας στον πιο ισομερή καταμερισμό των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας δημιουργούν ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ενώ προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Παραμένουμε πιστοί στο ελεύθερο εμπόριο βάσει κανόνων και αξιών και επιθυμούμε να διατηρήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για το διεθνές εμπόριο, καθώς και να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς αυτές πραγματοποιούν το 30% των εξαγωγών της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζουμε πάντοτε την προστασία των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, ζητούμε από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους σχετικά με την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Επιθυμούμε διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των βέλτιστων διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι μια σημαντική αρμοδιότητα της Ένωσης. Εν προκειμένω, η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Σιγκαπούρη ενίσχυσε τον δημοκρατικά νόμιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσαφήνισε εν γένει τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα χαιρετίζει την πρόταση του Συμβουλίου για τη γενική μελλοντική δομή των εμπορικών συμφωνιών. Καλούμε την Επιτροπή, όταν υποβάλλει τις οριστικοποιημένες συμφωνίες προς υπογραφή και σύναψη, και το Συμβούλιο, όταν αποφασίζει σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, να σέβονται πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Επιθυμούμε μια εμπορική πολιτική βάσει αξιών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης Επιθυμούμε μια υπεύθυνη εμπορική πολιτική βάσει αξιών και κανόνων. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο. Η επιτυχημένη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και η εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επιφέρουν πρόοδο στο πεδίο, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αποφυγή της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιθυμούμε να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ) που θα συνδυάζουν τα συμφέροντα των κρατών της Ευρώπης, καθώς και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), θα προωθούν την ανάπτυξη μέσω της προαγωγής της περιφερειακής ολοκλήρωσης, θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, θα βελτιώνουν την οικονομική διακυβέρνηση και θα μειώνουν τη φτώχεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και το ΣΓΠ+ είναι κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν την εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη. Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική στη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας σφαιρικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Σστηρίζουμε τα σχέδια για την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα αντίστοιχα έργα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, καθώς και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την προαγωγή των σχετικών διεθνών προτύπων στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη γενικότερη προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης με τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών βάσει διαλόγου και συνεργασίας. Οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικές και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής· ενισχύουν το πολυμερές σύστημα και υπόκεινται σε έναν ειδικό, αμοιβαίως αναγνωρισμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και εκτέλεση των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προτιμούμε μια πολυμερή προσέγγιση, ενώ στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών Πιστεύουμε ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει με διαφορά το καλύτερο πλαίσιο για την επίτευξη ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμια βάση και σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Οι ΣΕΣ είναι η δεύτερη καλύτερη, αλλά απαραίτητη επιλογή. Αναμένουμε ότι η ατζέντα του ΠΟΕ θα προαχθεί, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπά μας σε κάθε τομέα. Τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών στις άκρως απόκεντρες περιοχές, και τα συμφέροντα των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα δεσμευτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, καθώς και σε ένα ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο, που είναι κομβικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους εκκρεμείς διορισμούς στο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο του ΠΟΕ και ζητούμε από τους διεθνείς εταίρους μας να άρουν τα εμπόδια της διαδικασίας διορισμού νέων δικαστών για το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο. Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους μας σχετικά με πιθανές βελτιώσεις του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί μια καλή βάση για τη στενή συνεργασία μεταξύ ομόγνωμων εταίρων για την αναθεώρηση του ΠΟΕ και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια σφαιρική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΠΟΕ σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων για την καταπολέμηση των τρεχουσών προκλήσεων όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη. Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο όραμα στον ισχυρό διατλαντικό δεσμό της Ένωσης Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε τις πιο ολοκληρωμένες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός του διεθνούς συστήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της διατλαντικής σχέσης για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Μετά την παύση των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), πρέπει να δώσουμε μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση μας, να διαμορφώσουμε από κοινού τον 21ο αιώνα και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επανέναρξης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πολιτική συμφωνία της 25ης Ιουλίου 2018 μεταξύ του Προέδρου Juncker και του προέδρου Trump που αντικατοπτρίζεται σε μια κοινή δήλωση και στην οποία θα δοθεί συνέχεια στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Ομάδας Εργασίας, μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα διαδικασία  για να συνεργαστούμε και να εκκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τον μηδενισμό των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά και την αξιολόγηση συμμόρφωσης με προφανή αμοιβαία πλεονεκτήματα. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κομβικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση ενός λειτουργικού, διεθνούς εμπορικού συστήματος, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ΕΕ και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Φόρουμ, για να βρουν μια κοινή βάση σε εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να αποφύγουν να επηρεάσουν αρνητικά τις διατλαντικές σχέσεις στο μέλλον. Θεωρούμε ότι οι καθολικοί δασμοί που επέβαλε η τρέχουσα διοίκηση των ΗΠΑ στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου είναι ένα ακατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Στηρίζουμε θερμά την προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ- σε συνδυασμό με όλων των άλλων ενεργειών προστατευτικού χαρακτήρα- μεταξύ άλλων την αμφισβήτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την εν εξελίξει έρευνα για την επιβολή πιθανών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Υπό το πρίσμα της πολιτικής συμφωνίας, καλούμε επιτακτικά και τα δύο μέρη να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας λύσης για το ζήτημα των δασμών και να αποφύγουν την επιβολή νέων δασμών. Στηρίζουμε την ανάπτυξη βαθύτερων εμπορικών σχέσεων με τους εταίρους μας στην Ανατολική Γειτονία Συνειδητοποιούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας σταθερής, δημοκρατικής και ευημερούσας Γειτονίας της Ανατολικής Ευρώπης και στηρίζουμε τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) που προσφέρουν στους πρόθυμους εταίρους μας στην ανατολική εταιρική σχέση (EaP) ένα πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε ένα ελκυστικό πιο μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία σύνδεσης/DCFTA ως σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ. Ζητούμε την ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως των εμπορικών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε μια πρόωρη λύση στα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το κεφάλαιο της DCFTA μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και ζητούμε επιτακτικά την ταχεία εφαρμογή της. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Μεσόγειο Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου παρέχει καλές προοπτικές. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της Μεσογείου και τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με την κατάργηση των μη δασμολογικών και των τεχνικών φραγμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα και τα ευαίσθητα προϊόντα μας (όπως τα γεωργικά προϊόντα). Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) Θεωρούμε ότι η κύρωση της CETA και η προσωρινή έναρξη ισχύος της αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας και ένα προσχέδιο για μελλοντικές συμφωνίες. Δεδομένου ότι ο προστατευτισμός αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας, η κύρωση της CETA στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι η ΕΕ παραμένει πιστή στο βασιζόμενο σε κανόνες ανοιχτό εμπόριο και ότι διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση θεσπίζοντας τους δικούς της κανόνες και πρότυπα. Η συμφωνία ενισχύει τους διατλαντικούς δεσμούς της ΕΕ με τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, τον Καναδά. Στηρίζουμε τη θέσπιση πιο ενεργών και επικαιροποιημένων εμπορικών πολιτικών με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Οι εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική αποτελούν πλέον προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο δίκτυο των περιφερειακών συμφωνιών. Χαιρετίζουμε την έναρξη ισχύος του πυλώνα εμπορίου της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, καθώς και την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού, που από τον Ιανουάριο του 2017 επεκτάθηκε και στον Ισημερινό ως τρίτο εταίρο. Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος των ΣΟΕΣ με 14 χώρες της Καραϊβικής είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διατήρησης και προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ζητούμε την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή, και επικροτούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη επικαιροποίηση της συμφωνίας της ΕΕ με το Μεξικό. Θεωρούμε ότι μια σφαιρική και ισορροπημένη συμφωνία με τις χώρες του MERCOSUR που θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των δασμών/ποσοστώσεων για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα της ΕΕ (π.χ. ορισμένα γεωργικά προϊόντα) και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους σχετικούς τομείς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και για τις δύο περιοχές. Η επιτυχής σύναψη μιας ισορροπημένης συμφωνίας θα συμβάλει και στην άρση των υπερβολικά μεγάλων υφιστάμενων εμπορικών εμποδίων, ιδίως των υψηλών δασμών, της πολυπλοκότητας των εισαγωγών και των επιδοτήσεων στην περιοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν εν γένει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης βάσει ενός μοντέλου περιφερειοποίησης συμβατού με τους κανόνες του ΠΟΕ και σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους. Επιθυμούμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα Η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η τεράστια εσωτερική ανάπτυξή της προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις εξαγωγές και τους επενδυτές μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, ενώ για την ΕΕ η Κίνα έρχεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ. Ο όγκος του εμπορίου αγαθών με την Κίνα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι εξαγωγές της ΕΕ αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· εντούτοις, η ΕΕ καταγράφει συνεχώς σημαντικό εμπορικό έλλειμμα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα συνεχιζόμενα αδικαιολόγητα μη δασμολογικά μέτρα, τους τεχνικούς φραγμούς και την έλλειψη αμοιβαιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομικής εταιρικής σχέσης μας, αυτά τα εμπόδια πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν. Όσο συνεχίζονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ζητούμε τη συνεχή και αυστηρή εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και της νέας μεθοδολογίας αντιντάμπινγκ. Ωστόσο, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα με δίκαιους όρους και πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, στηρίζουμε και ελέγχουμε τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική συμφωνία επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου νομικού πλαισίου για μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της αμοιβαιότητας, η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και η αμερόληπτη μεταχείριση των επιχειρήσεων και των επενδυτών παραμένουν οι προτεραιότητές μας. Η πρόοδος αυτών των συζητήσεων και η προοδευτική εξάλειψη των υπόλοιπων αδικαιολόγητων δασμών που δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ και των μη δασμολογικών φραγμών, θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία. Ζητούμε επιτακτικά περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative/BRI) που έχει υιοθετήσει η Κίνα και χαιρετίζουμε τη σύσταση της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ διαθέτει μια ενιαία προσέγγιση ως προς τη σχέση της με την Κίνα και ότι τα πιθανά διμερή έργα συνάδουν με την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και καλούμε την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Στηρίζουμε μια νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με την ΕΕ, καθώς έχουν καταστεί σημαντικοί εταίροι. Τονίζουμε τη σημασία ύπαρξης πρότασης για μια νέα Στρατηγική μέχρι το τέλος του 2019 σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας (EPA) Η κύρωση της EPA μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την εφαρμογή της μεγαλύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του παγκοσμίου ΑΕγχΠ. Η EPA θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες αγοράς και για τις δύο πλευρές, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει τις επιμερισμένες δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλάβει για πρώτη φορά συγκεκριμένη δέσμευση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής σχετικά τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και την απόφαση προστασίας των επενδύσεων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η σφαιρική και φιλόδοξη EPA με την Ιαπωνία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες να αποκομίσουν όλα τα οφέλη των σχέσεων με την Ιαπωνία. Επιθυμούμε μια προορατική στρατηγική για την περιοχή του Ειρηνικού (π.χ. χώρες της ASEAN) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει μια προορατική στρατηγική για τη διαπραγμάτευση και την πλήρη εφαρμογή διμερών συμφωνιών με τις χώρες της ASEAN, καθώς και με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την προαγωγή της καλύτερης πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και οι επενδυτικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ είναι απόλυτα ικανές να ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις δύο χώρες της ASEAN με θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, και για τις δύο χώρες. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ταχεία σύναψη μιας σφαιρικής, ισορροπημένης εμπορικής συμφωνίας. Στηρίζουμε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες και τη δημιουργία μιας διαπεριφερειακής ΣΕΣ στα προσεχή πέντε έτη. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ, δεδομένων των κοινών αξιών και ιστορίας, αλλά και της συμμετοχής του στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση είναι, ως εκ τούτου, επωφελές και για τα δύο μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι δύο αγορές θα παραμείνουν όσο το δυνατόν καλύτερα ενσωματωμένες. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ως μέλους θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και για τα εναπομείναντα κράτη μέλη της ΕΕ, και η μοναδική λύση που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη συνέχιση των αμοιβαίων εμπορικών ροών και να διατηρήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα των οικονομικών μας σχέσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και να καλλιεργεί τη σχέση της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι αμοιβαίες εμπορικές ροές θα υποστούν τη μικρότερη δυνατή διαταραχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε εμπορική συμφωνία υπόκειται στην τελική συγκατάθεσή του. Ζητούμε ισχυρή προστασία των επενδύσεων Στηρίζουμε τη νέα ευρωπαϊκή  προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων που βελτιώνει τις μεμονωμένες προσεγγίσεις που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις πάνω από 1.400 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους. Ενώ η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στην ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εν λόγω διμερείς επενδυτικές συμφωνίες παραμένουν ένα επιτυχημένο μέσο προστασίας των επενδυτών της ΕΕ και των επενδύσεών τους έναντι των αθέμιτων πρακτικών στο εξωτερικό, μέχρι να αντικατασταθούν από συμφωνίες που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή προσέγγιση να συνδυάζει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων με τη διατήρηση του απαραίτητου περιθωρίου άσκησης πολιτικής σε άλλους τομείς, π.χ. για τα τρέχοντα και μελλοντικά νομοθετικά πρότυπα που αφορούν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την άσκηση κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Το μέσο αποτελεσματικής προστασίας των επενδύσεων που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ ή αυτοτελών επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να συνάδει με το δικαίωμα κανονιστικής ρύθμισης των κρατών και να το διαφυλάσσει· δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum-shopping). Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την εντολή του Συμβουλίου για τη σύσταση ενός πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών και προτρέπουμε την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προσέγγιση τρίτων χωρών με σκοπό τη σύσταση αυτού του δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζουμε θερμά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες της G7 και οι περισσότερες χώρες εταίροι της ΕΕ διαθέτουν ήδη έναν μηχανισμό ελέγχου επενδύσεων για ξένες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, επικροτούμε την εισαγωγή ενός παρόμοιου μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη συνεργασία, τον έλεγχο και ενδεχομένως τον περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς. Επιθυμούμε αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και ανοιχτές αγορές Η περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου εξακολουθεί να απαιτεί την ικανότητα πρόληψης και άμεσης αντίδρασης έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις αγορές μας προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε τη χρήση των διάφορων μηχανισμών, όπως είναι η ρήτρα αντιντάμπινγκ, η ρήτρα κατά των επιδοτήσεων και η ρήτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επομένως, θεωρούμε ότι η πρόσφατη ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας που έγιναν πιο άμεσα και πιο προσβάσιμα στις ΜΜΕ, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Επιπλέον, η πιο διάφανη, αμερόληπτη και θετική αμοιβαία πρόσβαση στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ένα βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. ...

ΑΡΧΗ