122196
PRIORITY

Ενέργεια, θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα: μια Ευρώπη που διαμορφώνει το μέλλον

Οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες δεν προσδοκούν μόνο μια Ευρώπη που θα παρέχει προστασία, αλλά και μια φιλόδοξη Ευρώπη που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο, διαμορφώνοντας τον σημερινό κόσμο. Το ΕΛΚ ηγήθηκε της Ευρώπης από την ίδρυσή της: τώρα στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την Ευρώπη στο μέλλον. Η κοινωνική μας οικονομία της αγοράς επιτρέπει στην Ευρώπη να λειτουργεί γρήγορα χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Από τη φόρτωση άνθρακα στα φορτηγά πλοία τότε έως τα δεδομένα του σήμερα, η επιτυχία μας βασίστηκε στην άρση των φραγμών που εμπόδιζαν την πορεία μας. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει την ήπειρο του επόμενου ψηφιακού κύματος και τον παγκόσμιο κόμβο της τεχνολογικής καινοτομίας. Αυτό το δυναμικό συνιστά τεράστια ευθύνη για εμάς: πρέπει να δημιουργήσουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε τις εταιρικές μας σχέσεις με δημοκρατίες σε ολόκληρο τον κόσμο και να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της Ευρώπης για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας.

Ενέργεια, θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα: μια Ευρώπη που διαμορφώνει το μέλλον

Προστατεύοντας:

 • τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά πρότυπα έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ, και δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα με μια στρατηγική ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη.
 • την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα με μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση, με μεγαλύτερη ποσότητα εγχώριας ενέργειας, στρατηγικό σχέδιο εισαγωγών και μεγαλύτερων επενδύσεων σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, όπως ο ευρωπαϊκός βασικός άξονας υδρογόνου, και επαρκές πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνοντας τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση σταθερών τιμών και την προστασία των καταναλωτών.
 • το επιχειρηματικό μας περιβάλλον, με την έγκριση σχεδίου δράσης για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου κατά 1/3 σε όλους τους τομείς, ώστε οι εταιρείες μας να μπορούν να αναπτύσσονται.
 • το κλίμα μας μέσω της στήριξης και της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που μπορούν να επιτύχουν τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές και, συνδράμοντάς τις, στη μείωση των εκπομπών.
 • τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο με έξυπνες εμπορικές συμφωνίες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα, αξίες και πρότυπα, όπως με τη Mercosur, την Αυστραλία και την Αφρική, με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στη στενότερη συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους σε μια Ένωση Δημοκρατιών.
 • τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στον ψηφιακό κόσμο με την επιβολή των νόμων για την ψηφιακή αγορά και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε το διαδίκτυο να καταστεί ασφαλέστερη, διαφανέστερη και δικαιότερη πλατφόρμα αγορών, και με την επικαιροποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπό το πρίσμα της ψηφιακής επανάστασης.

Δημιουργώντας:

 • νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες, αναδεικνύοντας την πράσινη αντίληψη ως τον νέο «χρυσό κανόνα»: θέλουμε να απελευθερώσουμε τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην καινοτομία για καθαρές τεχνολογίες με ένα επενδυτικό σχέδιο για ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, καλώντας τα κράτη μέλη να επιτύχουν συνδυασμένες επενδύσεις ύψους 4 % του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη.
 • τον θεσμό του απεσταλμένου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με άμεση εντολή να επιβλέπει την εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ σε όλη τη νομοθεσία της ΕΕ και να δημιουργεί ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ.
 • ευκαιρίες για τις γυναίκες ώστε να γίνουν επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενες, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Μολονότι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ, μόνο το 35 % περίπου των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και το 30 % των ιδιοκτητών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες. Η δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος με περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας.
 • ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις κρίσιμες πρώτες ύλες με στρατηγική χαρτογράφηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η ΕΕ χρειάζεται σχέδιο για την αύξηση της αυτάρκειας της Ευρώπης, ιδίως για την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.
 • ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική με στόχο να δοθούν κίνητρα για την επανεγκατάσταση στρατηγικών αλυσίδων αξίας εντός της ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει στην αναβιομηχάνιση της Ευρώπης.
 • ένα νέο «CERN» για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ως αποκεντρωμένο ίδρυμα που θα συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς πόρους και εμπειρογνωσία ώστε να καταστεί η Ευρώπη νέος κόμβος για τη δεοντολογική και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της ΤΝ και της ψηφιακής καινοτομίας.
 • ευρωπαϊκό ψηφιακό δίκτυο, το οποίο θα αναπτύξει νέας γενιάς ασφαλείς ψηφιακές υποδομές και υλισμικό σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και 6G, και θα θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη συμμόρφωση των κρατών μελών.
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προσαρμογή της ΕΕ στις σημερινές προκλήσεις και ανάγκες. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση όποτε η προστιθέμενη αξία της μετράει πραγματικά, αφήνοντας παράλληλα στα κράτη μέλη ζητήματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Ενισχύοντας:

 • την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας με έλεγχο ενωσιακής ανταγωνιστικότητας όλων των νέων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ για την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους και τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλευτικού οργάνου για την ανταγωνιστικότητα με στόχο την υποβολή προτάσεων που βελτιώνουν ενεργά το ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕ.
 • την ενιαία αγορά μας, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες του 21ου αιώνα, εξαλείφοντας τους εναπομένοντες φραγμούς, προωθώντας την ψηφιοποίηση, ολοκληρώνοντας την ενιαία αγορά υπηρεσιών και εμβαθύνοντας την αγορά ενέργειας. Θα ασκήσουμε επίσης πιέσεις για πιο εναρμονισμένους κανόνες μεταξύ των κρατών μελών, για μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας και για μια εναρμονισμένη αγορά τηλεπικοινωνιών.
 • την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προωθώντας την ψηφιακή καινοτομία, με τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση και χωρίς υπερβολική ρύθμιση, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική στον ψηφιακό κόσμο.
 • την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, ώστε να μπορούν οι ΜΜΕ, τα νοικοκυριά και οι πολίτες μας να επωφελούνται από την καλύτερη πρόσβαση σε δάνεια και περισσότερες επενδυτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της λιανικής αγοράς για τους καταναλωτές. Αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μας μετάβασης.
 • την οικονομία μας με διαφανείς, περιορισμένες και προσβάσιμες νόμιμες οδούς μετανάστευσης προς όφελος τόσο της Ευρώπης όσο και των χωρών καταγωγής. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ώστε να προσελκύσουμε τα καλύτερα ταλέντα από ολόκληρο τον κόσμο, να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη.
 • την Ευρωπαϊκή και Νομισματική μας Ένωση: υποστηρίζουμε την υπεύθυνη κατάρτιση του προϋπολογισμού, τις βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές, τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και ένα ισχυρό και σταθερό ευρώ. Αυτό συνεπάγεται επίσης την προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στα έτη μετά την κρίση, ώστε να διασφαλιστεί η νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
 • τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης: πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ΤΝ ανταποκρίνεται στα δεοντολογικά πρότυπα, στηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιώντας την ισχύ της ΤΝ για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καλύτερης ζωής για τους πολίτες μας.