tietosuoja

Tietosuoja

 

 

 

Tärkeä oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia sääntöjä.

 

Vastuuvapauslauseke

EPP-ryhmän verkkosivusto pyrkii parantamaan yleisön mahdollisuuksia saada tietoja ryhmän aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.
EPP-ryhmä ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston tiedoista.

Nämä tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin

 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia

 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole EPP-ryhmän yksiköiden valvonnassa ja joista ryhmä ei vastaa

 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

 •  
 •  
 •  
 •  

Huomatkaa, ettei voida taata sitä, että verkossa suorakäytössä oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö on todistusvoimaista.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. EPP-ryhmä ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

EPP-ryhmän ei yleisesti voida katsoa olevan vastuussa minkäänlaisista sivuston latautumiseen liittyvistä, luonteeltaan teknisistä ongelmista.

EPP-ryhmä pidättää itsellään oikeuden muuttaa koko sivustoa tai sen osaa taikka tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää koko sivuston tai sen osan käytön ilman ennakkoilmoitusta tai korvausta.

Käyttäjä tai kolmas osapuoli ei missään olosuhteissa voi katsoa EPP-ryhmän olevan vastuussa sivuston muutoksista, sen käytön keskeytymisestä tai keskeyttämisestä tai sen poistamisesta.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EPP-ryhmän vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa EPP-ryhmän vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan.

 

Tekijänoikeusilmoitus

© EPP-ryhmä, 2012–2027

EPP-ryhmä omistaa kaiken tämän sivuston teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineisto) tekijänoikeudet tai on hankkinut ja/tai neuvotellut itselleen sitä koskevat oikeudet. Sen vuoksi kaikki sivustolla olevat tekstit, valokuvat, videot, tiedot, ilmoitukset, logot, tavaramerkit ja muu aineisto ovat varattuja ja suojattuja tavaramerkki- ja/tai tekijänoikeuslailla ja/tai muilla immateriaalioikeuksiin sovellettavilla voimassa olevilla säännöksillä.

Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Sisältö ja erityisesti multimediasisältö on jäljennettävä alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä saa muokata tai muutoin muuttaa muihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin. Koko sivuston tai sen osan laiton käyttö (piratismi, väärentäminen jne.) voi johtaa syytteeseen voimassa olevan lain mukaisesti.

Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, koska ennakkoluvan vaatiminen osoittaa, että aineiston käyttöön liittyy rajoituksia.

 

Tietosuoja

EPP-ryhmä on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan. Tämä perustuu 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

Periaatetta sovelletaan kaikkiin EPP-ryhmän verkkosivustoihin.

Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin e-palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan sivustoilla edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustoilla annetaan tietoa henkilötietojen käytöstä jäljempänä mainituissa palveluissa ja myös muuta hyödyllistä tietoa.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen e-palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.

 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).

 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

 •  
 •  
 •  
 •  

EPP-ryhmän verkkosivustoilta on linkkejä muihin internetsivustoihin. Koska EPP-ryhmä ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

 

Mitä tarkoittaa e-palvelu?

EPP-ryhmän verkkosivustojen e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä eurooppalaisen poliittisen ryhmämme välillä.

Tarjoamme nykyisin tietopalveluja, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti. Näin parannetaan EU:n avoimuutta ja ryhmän politiikan ja toiminnan tuntemusta. Näihin sisältyvät uutiskirjepalvelut sekä mahdollisuus tallentaa luettelo yhteyshenkilöistä, mitä varten sinun on luotava itsellesi tili.

 

Tietosuojaperiaatteissamme annetaan seuraavat tiedot antamiesi tietojesi käytöstä:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EPP-ryhmä kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

 • Kenelle tiedot luovutetaan. EPP-ryhmä ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. Ryhmä ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.

 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.

 • Kuinka kauan tiedot säilytetään. EPP-ryhmä säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämistä tai jatkokäsittelyä varten.

 • Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutetaan estämään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.

 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

 • Milloin EPP-ryhmä voi käyttää tietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun.

 • Miten EPP-ryhmän verkkosivustoilla käytetään evästeitä ja miten voit torjua ne.

 

Mitä tietoja kokoamme sinusta, miksi ja miten?

Kun tilaat uutiskirjeitämme tai haluat ylläpitää luetteloa EPP-ryhmän yhteyshenkilöistäsi, tarjoamme sinulle mahdollisuutta luoda tili verkkosivullamme. Tätä varten pyydämme sinua antamaan sähköpostiosoitteen, johon haluat saada ilmoitukset ja joka toimii käyttäjätunnuksenasi. Tämä sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjetietokantaamme, jotta voimme käyttää sitä aina lähettäessämme sinulle ilmoituksia. Sinua pyydetään syöttämään salasana, joka salataan. Sinua pyydetään myös syöttämään etunimesi, sukunimesi ja valitsemasi kieli sekä ilmoittamaan, oletko lehdistön jäsen. Käytämme näitä tietoja voidaksemme puhutella sinua nimellä ja tietääksemme, minkä kielistä sisältöä lähetämme sinulle silloin, kun käännöksiä on saatavilla. Jos ilmoitat olevasi lehdistön jäsen, saatat myös saada meiltä lehdistökutsuja.

Käytämme omaa uutiskirjesovellustamme toimittaaksemme sinulle pyytämiäsi tietoja, ja tietosi tallennetaan sisäiseen tietokantaan, johon vain meillä on pääsy. Sinua saatetaan myös pyytää antamaan lisätietoja, kuten etu- ja sukunimesi, organisaatiosi nimen, maasi ja sen, oletko viestintäalan ammattilainen. Nämä tiedot tallennetaan, mutta niitä ei käytetä. Saatamme tutkia näitä tietoja pystyäksemme arvioimaan, mitä tietoja kannattaa lähettää tilaajillemme uutiskirjeissä.

Käytämme Google Analytics -työkalua kootaksemme tilastotietoa sivustollamme, muun muassa tietoa siitä, mistä maista kävijämme tulevat. Tarkoitus on analysoida ja parantaa verkkosivustoamme ja tarjoamiamme palveluita. Emme kuitenkaan kerää kokonaisia IP-osoitteita.

Saatamme myös käyttää antamiasi tietoja vastataksemme meille lähettämiisi kysymyksiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

EPP-ryhmä luovuttaa tietoja sivullisille vain, jos se on välttämätöntä edellä määritellyissä tarkoituksissa, ja mainituille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Ryhmä ei julkista henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Miten voit tarkistaa tietosi ja oikaista tai muuttaa niitä?

Voit peruuttaa uutiskirjeet milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen alalaidassa olevaa peruutuslinkkiä.

Voit myös kirjautua sisään tilillesi verkkosivustollamme, jos haluat muuttaa tietojasi, päivittää asetuksia tai tarkistaa, mitä tietoja meillä sinusta on. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä osoitteeseen eppgroup@europarl.europa.eu.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin tilaat palvelujamme tai kyselyysi vastaamiseksi tarvittavan ajan. Kun peruutat tilauksen, tiedot poistetaan tietokannoistamme. Poistamme pyynnöstäsi myös kyselyyn vastaamiseksi annetut tiedot.

 

Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutamme tietojen suojaamiseksi?

Tietoja säilytetään suojatussa tietokannassa. EPP-ryhmän internetpalvelimet on suojattu yrityspalomuurilla, ja tietokantoihin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Milloin voimme käyttää tietoja ottaaksemme yhteyttä sinuun?

Käytämme tietoja aina, kun lähetämme sinulle tilaamasi uutiskirjeen. Käytämme tietoja myös vastataksemme kyselyihisi.

 

Miten käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla tallennamme halutessasi asetuksesi (esim. valitsemasi kielen), kun käyt sivustollamme tai kirjaudut tilillesi (esim. kun valitset sisäänkirjautumisen yhteydessä ruudun "Muista sisäänkirjautuminen").

Mikä on eväste?

Eväste on pieni määrä dataa, johon sisältyy usein yksilöivä tunniste. Tunniste lähetetään verkkosivuston tietokoneelta sinun tietokoneesi tai matkapuhelimesi (jäljempänä "laite") selaimeen ja tallennetaan laitteen kiintolevylle. Kukin verkkosivusto voi lähettää selaimeesi oman evästeen, jos selaimen asetukset sallivat sen. Selaimesi kuitenkin (yksityisyytesi suojelemiseksi) sallii verkkosivustolle pääsyn vain niihin evästeisiin, jotka se on jo lähettänyt sinulle, ei muiden verkkosivustojen lähettämiin evästeisiin. Monet verkkosivustot tekevät näin aina käyttäjän käydessä sivustolla voidakseen seurata verkkoliikennettä.

 

Miten käsittelemme lähettämiäsi sähköposteja?

Joillakin EPP-ryhmän verkkosivustoilla on Yhteystiedot-linkki, josta pääset sivulle, jolla on yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Jos napsautat sähköpostiosoitetta, sähköpostiohjelmasi avautuu ja voit lähettää kommenttisi tiettyyn palveluosoitteeseen.

Kun lähetät kyseisen viestin, henkilötiedoistasi käytetään vain vastaamiseen tarvittavat tiedot. Jos palveluosoitteesta ei pystytä vastaamaan kysymykseesi, sähköpostisi lähetetään edelleen toiseen yksikköön.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit liittää ne viestiisi.

 

Keneltä saa lisätietoja?

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta eppgroup@europarl.europa.eu

Muutokset EPP-ryhmän tietosuojaperiaatteisiin

Näitä tietosuojaperiaatteita voidaan päivittää aika ajoin, joten sinun on hyvä tutustua niihin aina, kun lähetät henkilötietoja EPP-ryhmälle. Tällä sivulla ilmoitetaan viimeisimmät muutokset. Jos et hyväksy muutoksia, älä enää käytä EPP-ryhmän verkkosivustoja henkilötietojesi lähettämiseen ryhmälle. Jos tietosuojaperiaatteet muuttuvat olennaisesti, ilmoitamme siitä näkyvästi verkkosivustolla.

 

Viimeisin päivitys: 27.6.2012

 

 

Albania in EU
14.2.2018 - 15:07

EPP MEPs in Albania: joint efforts required from all political parties on EU prospects

Albania has progressed and showed political commitment to EU-related reforms - this is one of the conclusions of the EU-Albania Stabilisation and...
Europe vote election
9.2.2018 - 12:19

In the 2019 European Elections, let's talk about candidates and programmes, not procedures!

The European Parliament will be ready to reject any candidate in the investiture procedure of the President of the Commission who was not appointed...
Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca
9.2.2018 - 10:00

Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca

The European Parliament has voted for tougher sanctions against the Venezuelan regime as it prepares for early presidential elections seen as a sham...
Protests in Venezuela
8.2.2018 - 12:22

Venezuela: elections must be fair and free

“We have to raise our voices to denounce further attempts to undermine sovereignty and fixed elections that don’t even fulfil the minimum...

Viikon kohokohdat

19.2.2018. - 23.2.2018.
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...