Zamestnanosť a sociálne veci

Zvýšenie zamestnanosti, inkluzívnosti a mobility mladých ľudí

Patrí sem okrem iného politika v oblasti odbornej prípravy (vrátane odbornej kvalifikácie), voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov a diskriminácia na pracovisku a trhu práce (s výnimkou diskriminácie na základe pohlavia, ktorá patrí do právomoci Výboru pre práva žien).

V praxi tento výbor uprednostňuje naše opatrenia s cieľom posilniť zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí, podporiť inkluzívny trh práce a podporiť mobilitu pracovníkov.

Urobili sme niekoľko významných krokov vpred. Snažili sme sa zvýšiť európske financovanie všetkých politík súvisiacich s mládežou, od boja proti nezamestnanosti mladých ľudí až po programy pre mládež (napríklad záruka EÚ pre mladých ľudí a program Erasmus+).

Považujeme investície do vzdelávania a celoživotného vzdelávania za základné priority, ak chceme ponúknuť mladým Európanom lepšie vyhliadky a budovať dynamickejšie, inovatívnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo, a aktívne pracujeme na dosiahnutí týchto cieľov.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result