Prawdziwie światowy lider

Aby odgrywać rolę światowego lidera w kwestiach polityki zagranicznej, UE musi nadal wzmacniać zdolność do przemawiania jednym głosem, przechodząc od jednomyślności po podejmowanie większości decyzji dotyczących spraw zagranicznych.

Głęboko wierzymy, że Europa musi nadal aktywnie bronić praw człowieka, demokracji i podstawowych zasad UE we wszystkich politykach UE mających wymiar zewnętrzny, takich jak rozwój, migracja, bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, rozszerzenie i handel.

Europa powinna nadal wzmacniać swoje bezpieczeństwo i dążyć do prawdziwej Unii Obronnej. Musimy również priorytetowo traktować bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zapobiegać wykorzystywaniu energii jako narzędzia politycznego.

Partnerstwo transatlantyckie, wieloletni filar pokoju po II wojnie światowej, oparty na wspólnych wartościach i interesach, stoi w obliczu znaczącej liczby wyzwań i zakłóceń w perspektywie krótkoterminowej, ale fundamenty długoterminowe pozostają silne, a współpraca między UE a USA, podobnie jak partnerzy o podobnych poglądach, nadal mają istotne znaczenie, tak samo jak otwarty i wielostronny system wolnego i uczciwego handlu.

Chcemy, aby UE kontynuowała swoje zobowiązanie do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 r., pozostając nadal wiodącym światowym dostawcą pomocy rozwojowej. UE musi priorytetowo traktować pomoc dla krajów posiadających zadowalające wyniki w zakresie dobrych rządów oraz poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka.

Globalny handel i inwestycje

Naszym celem jest zbudowanie globalnego systemu handlu, który byłby możliwie jak najbardziej otwarty i sprawiedliwy oraz który pozwoliłby Europie budować więzi polityczne i tworzyć nowe miejsca pracy w swoich branżach eksportowych.

Chcemy, aby Europa nadal tworzyła wolne i uczciwe umowy handlowe, takie jak te z Kanadą czy Japonią, które chronią wysokie europejskie standardy w zakresie ochrony konsumentów, środowiska, społeczeństwa i danych, będące jednocześnie sposobem na otwarcie rynków, pobudzenie wzrostu, zmniejszenie poziomu ubóstwa i stworzenie możliwości dla Europejczyków.

Ochrona naszego sąsiedztwa

UE musi kontynuować tworzenie odpowiednio dopasowanych partnerstw w sąsiedztwie europejskim w oparciu o "więcej za więcej", wzmacniając przy tym procesy demokratyczne i rządy prawa. Musimy również pomóc tym regionom w osiągnięciu stabilizacji i zbliżeniu ich do Europy, przeciwstawiając się nieustannym próbom Rosji zmierzającym do destabilizacji naszych sąsiadów i przywrócenia wpływów na byłe kraje sowieckie.

Rozszerzenie to jeden z sukcesów UE. Każde państwo kandydujące powinno być nadal oceniane na podstawie swoich własnych zasług, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na pełne przestrzeganie kryteriów kopenhaskich i zdolność UE w zakresie integracji, która musi zostać wzmocniona.

Podtrzymujemy zobowiązania z Salonik, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy stworzyć odpowiednie warunki wstępne dla rozszerzenia.

więcej na temat

Do góry