OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY

Posłowie poparli reformę ETS, CBAM oraz Społeczny Fundusz Klimatyczny

FitFor55

 

W głosowaniu plenarnym, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli  stanowisko negocjacyjne w sprawie trzech kluczowych projektów pakietu Fit for 55: reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) oraz utworzenia, związanych z ETS, granicznego mechanizmu węglowego (CBAM) i Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF).

Reforma była konieczna, by dopasować system ETS do celów klimatycznych wyznaczonych przez prawo klimatyczne UE, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 55% do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej UE w 2050 r.

 „W Parlamencie Europejskim poprawiliśmy wiele rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską i sprawiliśmy, że dojście do założonych przez Europejski Zielony Ład celów będzie miało niższy koszt, zarówno dla przedsiębiorców jak i obywateli” - powiedział po głosowaniu Adam Jarubas ( PSL), poseł pracujący nad pakietem w Komisji Środowiska.

 „Nasz cel to likwidowanie emisji, a nie - miejsc pracy. Potrzebujemy rozwiązań, które skutecznie łączą ochronę klimatu z rozwojem gospodarczym, zwiększaniem konkurencyjności naszego przemysłu i firm oraz sprawiedliwą transformacją - i takie zapisy wypracowaliśmy w Parlamencie Europejskim. W tym kontekście szczególnie ważne są większe środki na Fundusz Modernizacyjny - także dla Polski” - dodał Jerzy Buzek (PO), poseł pracujący nad pakietem w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

 Wśród poprawionych rozwiązań znalazły się m.in.:

- przyjęcie rozwiązań usuwających z rynku ETS instytucji finansowych (tzw. Lex Buzek), mające na celu ograniczenie możliwości spekulacji negatywnie wpływających na ceny uprawnień;

- rozłożenie na dwa lata efektu ponownego obliczenia wypuszczanych na rynek uprawnień, co ma zapobiec szokowi podażowemu i gwałtownemu wzrostowi cen na rynku ETS;

- przyjęcie bardziej realistycznych zasad dotyczących obliczania przyznawanych darmowych uprawnień dla wielu sektorów przemysłu - w tym stalowego, cementowego czy nawozowego;

- ograniczenie wprowadzenia systemu ETS (tzw. ETS2) do sektorów transportu i budynków tylko do podmiotów komercyjnych. Do objęcia systemem gospodarstw domowych i prywatnego transportu potrzebna będzie osobna propozycja legislacyjna, przedłożona przez Komisję Europejską nie wcześniej niż w 2028 roku;

- opóźnienie wejścia w życie ETS2 o rok (start w 2027), przy równoczesnym przyspieszeniu działania Społecznego Funduszu Klimatycznego, który ma łagodzić skutki transformacji dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych i użytkowników transportu oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu;

- przyjęcie trajektorii odchodzenia od przydziału darmowych uprawnień dla sektorów przemysłu objętych CBAM w sposób pozwalający na ocenę działania nowego systemu i dający firmom więcej czasu na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

 Utrzymane zostało również, zaproponowane przez Komisję Europejską, zwiększenie o 2,5% w latach 2025-2030 Funduszu Modernizacyjnego, którego głównym beneficjentem jest Polska. Przyjęto też zasadę równowagi geograficznej przy rozdzielaniu środków z Funduszu Innowacyjnego, z którego firmy z naszego regionu miały dotychczas znacząco mniejszy odsetek przyznanych grantów niż firmy z zachodniej części UE.

 Posłowie poparli też poprawkę, zgłoszoną przez Jerzego Buzka i wymierzoną w rynkowych graczy (tzw. Lex Buzek):

„Wielokrotnie podkreślałem, że należy ograniczyć system ETS wyłącznie do tych podmiotów, które potrzebują uprawnień po to, by prowadzić swoją działalność. Chodzi o firmy energetyczne, ciepłownicze i przemysł energochłonny - instytucje finansowe muszą być z tego systemu wyłączone. Jesteśmy za ETS, ale przeciw spekulacjom w nim. Cieszy mnie, że poprawkę przyjął dzisiaj cały Parlament Europejski - teraz czas na poparcie jej przez rządy państw członkowskich w Radzie UE” - podkreślił Jerzy Buzek.

 Graniczny mechanizm węglowy (CBAM) ma ustanowić opłatę za niektóre importowane produkty, która będzie odzwierciedlać koszty emisji CO2 ponoszone przez producentów europejskich.

„Celem przyjęcia nowego mechanizmu jest wyrównanie zasad, a co za tym idzie konkurencyjności produktów europejskich i importowanych” - powiedział Adam Jarubas, nadzorujący pracę nad nowym rozporządzeniem z ramienia Grupy EPL. Wśród przyjętych przez Parlament rozwiązań znalazły się centralizacja systemu oraz wzmocnienie środków mających zapobiegać jego obchodzeniu, a tym samym nieuczciwej konkurencji.

  Celem powstania społecznego funduszu klimatycznego jest zabezpieczenie obywateli najbardziej narażonych na negatywne skutki transformacji energetycznej związane ze wzrostem cen energii elektrycznej czy ciepła. Z funduszu będzie można np. finansować termomodernizację budynków lub instalację pomp ciepła, a tym samym zmniejszać rachunki płacone przez Europejczyków.

 "Powstanie Funduszu jest kluczowe dla przeprowadzenia transformacji. Obok Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest to kolejny mechanizm który ma wspomagać obywateli którzy mogą zostać nią dotknięci – tym razem poprzez wzrost cen energii czy ciepła. Kluczowe jest żeby fundusz zaczął działać jak najszybciej tak, żeby najbardziej potrzebujący mogli dostać wsparcie jeszcze przed wejściem w życie zmian związanych z prawem klimatycznym'” - powiedział Adam Jarubas.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 176 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY