OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
Seeing through piggy bank [nid:47827]

Podczas wczorajszego głosowania w ramach sesji plenarnej, europosłowie przyjęli znaczną większością głosów sprawozdanie z własnej inicjatywy Komisji Budżetowej (BUDG), Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Rozwoju (DEVE), którego celem jest dokonanie politycznej oceny funduszy powierniczych UE powołanych począwszy od 2014 r. a także mechanizmu koordynacji jakim jest Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

Sprawozdawca z ramienia Komisji Budżetowej i jej wiceprzewodniczący Janusz Lewandowski podkreślił:

"W Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 fundusze powiernicze oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji stanowiły ważne narzędzie polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Pozwalały na łączenie środków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w celu zapewnienia skoordynowanej i szybkiej pomocy finansowej w warunkach kryzysu i katastrofy humanitarnej.

Potrzebne jest jednak uwzględnienie wniosków wyciągniętych podczas tworzenia i wdrażania funduszy powierniczych i Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji oraz zarządzania nimi, tak by zastosować je do nowej generacji instrumentów finansowania zewnętrznego oraz wzmocnić synergie i spójność unijnej pomocy zewnętrznej i kontroli parlamentarnej.

Bardzo istotne jest aby finansowanie następców obecnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji nie odbywało się kosztem nowo przyjętych instrumentów finansowych (IPA III i ISWMR – „Globalny wymiar Europy”) oraz rezerwy na nowe wyzwania i priorytety. Należy pamiętać iż następca obecnego instrumentu koordynacyjnego nie będzie mógł stanowić pełnej odpowiedzi na nowe wyzwanie lub kryzys. Dlatego też finansowaniem wszelkich tego typu inicjatyw powinno odbywać się za pomocą dodatkowych środków, w razie potrzeby wzmocnionych przez wkłady państw członkowskich."

Sprawozdanie  przypomina iż istniejące rozwiązania prawne, regulacyjne i budżetowe należy w pełni wykorzystać przed utworzeniem nowych funduszy powierniczych UE, które powinny pozostać instrumentem stosowanym w ostateczności. Podkreśla ponadto, że jeżeli w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie na jakikolwiek nowy fundusz powierniczy UE lub instrument ad hoc, wymaga to od samego początku pełnego respektowania prerogatyw Parlamentu Europejskiego.

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat