OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
Budget [nid:112860]

Europosłowie przyjęli stanowisko ws. unijnego budżetu na 2022 rok. Dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL w projekt budżetu wpisano pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które, w kolejnych latach będą mogły być realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To pomysły na rozwiązywanie problemów, które do tej pory nie były wspierane ze środków EU.

Poniżej lista zaproponowanych przez polskich europosłów projektów, które zostały przyjęte i będą zostaną sfinansowane od przyszłego roku:

* Tomasz Frankowski

Budżet -- 6,5 mln euro:

Sport dla ludzi i planety - nowe podejście do zrównoważonego rozwoju poprzez sport w Europie. Projekt ma na celu wykorzystać siłę sportu, aby uświadomić obywatelom Europy znaczenie zrównoważonego rozwoju i pomóc im zrozumieć, w jaki sposób mogą przyczynić się do spójności społecznej i ochrony środowiska. Ponadto, inicjatywa ta będzie zgodna z celami Nowego Europejskiego Bauhausu. Działanie powinno koncentrować się na przykładach inspirujących zachowań i praktyk na poziomie lokalnym, które można powielać, oraz na metodach angażowania obywateli i podmiotów sportowych w społecznościach w celu współtworzenia i współpracy w zakresie zrównoważonych praktyk sportowych.  Proponowany budżet: 1,5 mln Euro

Programy sportowe na poziomie amatorskim i innowacje w zakresie infrastruktury.  Celem tego działania przygotowawczego jest umożliwienie organizacjom sportowym rozwijania i promowania nowych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej, informowania o tych działaniach i korzyściach z nich płynących oraz rozwijania lekkich obiektów sportowych. Obejmuje to rozwój nowych form sportu i aktywności fizycznej, informowanie o tych formach i korzyściach z nich płynących oraz rozwój małych, rekreacyjnych obiektów sportowych. Proponowany budżet: 2 mln Euro

Writing European ma na celu wsparcie szybkiego ożywienia sektora audiowizualnego poprzez bezpośrednie wspieranie procesu twórczego, a w szczególności pisania i tworzenia projektów europejskich seriali telewizyjnych, które w przyszłości mają stać się koprodukcjami europejskimi. Ma ono na celu wspieranie procesu tworzenia opartego na współpracy w kontekście międzykulturowym, zbliżając do siebie twórców z różnych narodowości. Proponowany budżet: 3 mln Euro

* Jerzy Buzek

Budżet  -- 3,5 mln euro

Nowy Europejski Bauhaus. Proponowana Platforma Zarządzania Wiedzą ma na celu zebranie wszystkich regulacji dotyczących NEB w jednym miejscu i umożliwienie dostępu do nich potencjalnym partnerom i beneficjentom. Platforma  umożliwi również uproszczenie standardów i wytycznych dot. NEB i ułatwi dostęp do informacji o możliwościach finansowania projektów. Nowy Europejski Bauhaus to interdyscyplinarna inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca realizować założenia Europejskiego Nowego Ładu poprzez łączenie zrównoważonego rozwoju, innowacji, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz estetyki. Proponowany budżet: 2 mln euro

Analiza cyklu życia emisji gazów cieplarnianych w budynkach Unii Europejskiej. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie metodologii gromadzenia istniejących już i przyszłych danych na temat całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla w czasie produkcji, procesu budowy, eksploatacji czy końca życia budynków. Zebrane dane na temat całkowitych emisji zasobów budowlanych UE będą stanowić podstawę przyszłych interwencji, w tym legislacyjnych, w dziedzinie efektywnego gospodarowania zasobami, polityki energetycznej i klimatycznej, będą także stanowić cenne źródło informacji do dalszych badań. Proponowany budżet: 1,5 mln euro

* Magdalena Adamowicz

Budżet  -- 2,2 mln euro

Europejski Festiwal Dziennikarstwa i Wiedzy o Mediach ma na celu wzmocnienie dialogu oraz współpracy w UE pomiędzy dziennikarzami, mediami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz specjalistami w zakresie umiejętności korzystania z mediów. Festiwal ma stać się narzędziem uświadamiania na temat cennej, jednak coraz trudniejszej pracy dziennikarzy oraz alarmujących zjawisk związanych z naruszeniami wolności mediów w UE. Proponowany budżet: 1 mln euro

Europejskie Obserwatorium Narracji dla walki z dezinformacją związaną z koronawirusem. Celem projektu jest przeanalizowanie i zrozumienie przepływu narracji przekazywanych w związku z pandemią COVID19 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji. Pandemia COVID19 to nie tylko sytuacja bezprecedensowego zagrożenia dla życia, zdrowia i dobrobytu obywateli Europy. Jest ona również poważnym wyzwaniem dla sieci zaufania łączącej obywateli z ich państwami i UE. Obserwatorium przeanalizuje zmiany w narracji nt. Europy oraz państw członkowskich podczas i po pandemii COVID19 w celu wypracowania podstawowych zaleceń dotyczących skutecznej komunikacji i ochrony przed kampaniami dezinformacyjnymi. Proponowany budżet: 1,2 mln euro

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat