committee

Sprawy Zagraniczne

Wzmacnianie stosunków z państwami trzecimi

Komisja ściśle nadzoruje kwestie związane z prawami człowieka w państwach trzecich, wpływa na to, w jaki sposób agencje i instytucje wykorzystają fundusze europejskie i musi poprzeć wszystkie unijne umowy międzynarodowe przed ich podpisaniem. W kontekście rozszerzenia UE, komisja rozpoczyna i śledzi proces negocjacyjny oraz zaleca przyjęcie traktatów akcesyjnych.

Ponadto – wspólnie z Podkomisją Praw Człowieka i Komisją Rozwoju – Komisja Spraw Zagranicznych co roku wręcza Nagrodę im. Sacharowa  przyznawaną przez Parlament Europejski poszczególnym osobom i grupom ludzi, którzy poświęcili swoje życie obronie praw człowieka i wolności myśli.

Komisja odgrywa ważną rolę w promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityki zagranicznej UE. Na co dzień zgłasza uwagi na temat unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przygotowując stanowiska PE w kwestiach polityki zagranicznej w drodze niewiążących sprawozdań i rezolucji.

Koordynacja dialogu poza granicami Europy

Ponadto, komisja koordynuje prace wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji ds. współpracy z państwami trzecimi, a także delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów, które wchodzą w zakres jej kompetencji. Prowadzi także regularne wymianyę poglądów z przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz z przedstawicielami organów Komisji Europejskiej zajmującymi się sprawami zewnętrznymi. Odpowiada również za stosunki z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Komisja Spraw Zagranicznych ma dwie podkomisje: Podkomisję Praw Człowieka, która wspiera ją w kwestiach dotyczących demokracji, praworządności i praw człowieka, oraz Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony, która pomaga jejw kwestiach związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz europejską polityką bezpieczeństwa i obrony.

więcej na temat