Ochrona praw w Europie i poza jej granicami

Przepisy dotyczące migracji i azylu również wchodzą w zakres kompetencji tej komisji. Grupa EPL domaga się sprawiedliwszego rozłożenia i podziału odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl między państwami członkowskimi UE, wzywając Komisję Europejską do uzupełnienia istniejącego systemu wiążącym mechanizmem.

Komisja zajmuje się również kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w erze cyfrowej oraz zarządzania wspólnotowymi granicami. Grupa EPL usilnie dąży do zapewnienia solidnej ochrony danych obywateli UE, a także wdrożenia zasad pewności prawa i zaufania do przedsiębiorstw, a jej ogólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE. Wspierane przez Grupę EPL ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przywraca Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi.

W toku

więcej na temat

Do góry