Korzystanie z praw podstawowych i poszanowanie zasad państwa prawa

Chcemy UE, w której obywatele posiadają swoje podstawowe prawa, a praworządność jest w pełni przestrzegana. Nasza Grupa Robocza ds. Prawnych i Wewnętrznych koncentruje się na tym, aby tak się stało. Grupa ta zajmuje się również innymi ważnymi kwestiami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Nasza Grupa poczyniła nadzwyczajne postępy w wielu dziedzinach, począwszy od zabezpieczenia naszych granic, aby Europejczycy mogli nadal: cieszyć się czterema swobodami, kontynuować walkę z terroryzmem i oszustwami, i korzystać ze zwiększonej ochrony dla ofiar. Naciskaliśmy na stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), broniliśmy elektronicznych kontroli wszystkich obywateli przekraczających granice zewnętrzne Europy, nalegaliśmy, by linie lotnicze ujawniły dane pasażerów podróżujących do Europy, uaktualniliśmy ramy prawne dotyczące terroryzmu na całym kontynencie i położyliśmy kres opracowaniu finansowania terroryzmu.

Dziś pracujemy nad wspólnym europejskim podejściem do polityki imigracyjnej i azylowej. Wraz z rozwojem gospodarczym wymagającym ram prawnych, które zapewniają skuteczną ochronę praw własności intelektualnej w Internecie i poza nim, ochrona praw własności intelektualnej w dobie cyfryzacji również zajmuje wysokie miejsce w naszej agendzie.

Komisje w tej grupie roboczej

Kultura i Edukacja

Pogłębianie wiedzy i upowszechnianie kultury Zakres kompetencji komisji jest dość szeroki, jako że komisja pracuje nad sprawami związanymi z polityką audiow...

Czytaj dalej

Petycje

Doskonalenie przyszłego prawodawstwa Na poziomie praktycznym komisja odpowiada za rozpatrywanie petycji i kontakty z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. ...

Czytaj dalej

Prawa Kobiet i Równouprawnienie

Eliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć Komisja jest odpowiedzialna za definiowanie, promowanie i ochronę praw kobiet w Eur...

Czytaj dalej

Prawo

Ochrona prawa europejskiego i ochrona praw Europejczyków Do innych komisji obowiązków należy między innymi regulamin sprawowania mandatu posła do Par...

Czytaj dalej

Sprawy Konstytucyjne

Sprawy obywateli na pierwszym miejscu Komisja pracuje również nad poprawą sposobu regulacji europejskich partii politycznych i fundacji. M...

Czytaj dalej

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Ochrona praw w Europie i poza jej granicami Przepisy dotyczące migracji i azylu ...

Czytaj dalej

Kontakty

Alfredo Sousa De Jesus
Alfredo Sousa De Jesus

Kierownik zespołu ds. grupy roboczej „Sprawy wewnętrzne i prawne”

Więcej informacji
Do góry