Poprawa zatrudnienia młodzieży, integracji i mobilności

Działania komisji obejmują między innymi politykę szkolenia zawodowego (w tym kwalifikacje zawodowe), swobodny przepływ pracowników i emerytów oraz zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy (z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć, która leży w gestii Komisji Praw Kobiet) .

W praktyce, komisja ta priorytetowo traktuje działania na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, wspierania integracyji na rynku pracy i promowania mobilności pracowników.

Poczyniliśmy w tym zakresie znaczące postępy. Walczyliśmy o zwiększenie funduszy europejskich na wszystkie założenia związane z młodzieżą, od zwalczania bezrobocia wśród młodych po programy młodzieżowe (takie jak „Youth Guarantee” i program Erasmus+).

Uważamy, że inwestycje w edukację i naukę przez całe życie są zasadniczym priorytetem, jeśli chcemy zaoferować młodym Europejczykom lepsze perspektywy i zbudować bardziej dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę aktywnie działając na rzecz osiągnięcia tych celów.

W toku

więcej na temat

Do góry