Korzystanie z praw podstawowych i poszanowanie zasad państwa prawa

Chcemy UE, w której obywatele posiadają swoje podstawowe prawa, a praworządność jest w pełni przestrzegana. Nasza Grupa Robocza ds. Prawnych i Wewnętrznych koncentruje się na tym, aby tak się stało. Grupa ta zajmuje się również innymi ważnymi kwestiami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Nasza Grupa poczyniła nadzwyczajne postępy w wielu dziedzinach, począwszy od zabezpieczenia naszych granic, aby Europejczycy mogli nadal: cieszyć się czterema swobodami, kontynuować walkę z terroryzmem i oszustwami, i korzystać ze zwiększonej ochrony dla ofiar. Naciskaliśmy na stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), broniliśmy elektronicznych kontroli wszystkich obywateli przekraczających granice zewnętrzne Europy, nalegaliśmy, by linie lotnicze ujawniły dane pasażerów podróżujących do Europy, uaktualniliśmy ramy prawne dotyczące terroryzmu na całym kontynencie i położyliśmy kres opracowaniu finansowania terroryzmu.

Dziś pracujemy nad wspólnym europejskim podejściem do polityki imigracyjnej i azylowej. Wraz z rozwojem gospodarczym wymagającym ram prawnych, które zapewniają skuteczną ochronę praw własności intelektualnej w Internecie i poza nim, ochrona praw własności intelektualnej w dobie cyfryzacji również zajmuje wysokie miejsce w naszej agendzie.

Kultura i Edukacja

Komisja Kultury i Edukacji odpowiada za pogłębianie wiedzy i upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz ochronę i ...

Czytaj dalej

Petycje

Komisja Petycji odpowiada za rozpatrywanie petycji i za stosunki z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Prawa Kobiet i Równouprawnienie

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia odpowiada za definiowanie, wspieranie i ochronę praw kobiet w UE...

Czytaj dalej

Prawo

Komisja Prawna odpowiada za wykładnię i stosowanie prawa unijnego oraz zgodność aktów unijnych z prawem pierwotnym. Dokonuje też wykładni prawa...

Czytaj dalej

Sprawy Konstytucyjne

Główne zadania Komisji Spraw Konstytucyjnych związane są z instytucjonalnymi aspektami procesu integracji europejskiej, ze stosowaniem...

Czytaj dalej

Terroryzm

W ciągu ostatnich kilku lat problem terroryzmu poważnie dotknął Europejczyków. Mimo że zapobiegnięto niektórym zagrożeniom terrorystycznym,...

Czytaj dalej

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odpowiada...

Czytaj dalej

Kontakty