Wprowadzanie prawdziwej zmiany w codziennym życiu Europejczyków

Nasza Grupa Robocza ds. Gospodarki, Zatrudnienia i Środowiska zajmuje się kilkoma bardzo różnorodnymi kwestiami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej aż po dostawy i bezpieczeństwo energetyczne, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza. Jednolity rynek cyfrowy, telekomunikacja, badania i rozwój, wsparcie dla MŚP, filar społeczny UE i bezpieczeństwo żywności również wchodzą również w zakres kompetencji tej Grupy Roboczej.

Od zawsze byliśmy siłą napędową zmian, osiągając znaczące wyniki w wielu różnych dziedzinach. Udało nam się znieść opłaty roamingowe wewnątrz UE. Uruchomiliśmy wypłaty prawie 200 miliardów euro na prywatne inwestycje w Europie i stworzyliśmy ponad 300 000 miejsc pracy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kładliśmy silny nacisk na stworzenie Europejskiej Unii Obronnej, zapewniając 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania i rozwój w dziedzinie obrony.

Nasze priorytety na przyszłość są równie szerokie i godne uwagi: reforma strefy euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania i rozwój w nadchodzącym programie ramowym badań i innowacji Horizon Europe oraz wzmocnienie programu obrony przemysłowej.

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego...

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odpowiada za politykę przemysłową Unii i zastosowania nowych...

Przestępstwa Finansowe, Uchylanie się od Opodatkowania i Unikanie Opodatkowania

Po kolejnych skandalach ujawnionych w ciągu ostatnich 5...

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odpowiada za koordynację na szczeblu Unii krajowych...

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Komisja Gospodarcza i Monetarna odpowiada za politykę gospodarczą i pieniężną Unii, funkcjonowanie unii gospodarczej...

Transport i Turystyka

Komisja Transportu i Turystyki odpowiada za wspólną politykę transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego...

Unijna Procedura Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na...

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, takie...