Bouwen aan een concurrentieel en toekomstgericht Europa

Onze Werkgroep begroting en structuurbeleid ijvert voor een begroting waarmee Europa concurrentiëler en toekomstgerichter wordt, waarbij het geld van de belastingbetaler doeltreffend wordt gebruikt om de EU-middelen optimaal te besteden. Zo heeft de EVP-Fractie met succes aangedrongen op eenvoudiger financiële en administratieve regels om de last voor landbouwers, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale en regionale overheden en alle andere begunstigden van EU-financiering te verlichten.

Wij hebben het MKB consequent gesteund in alle wetgeving die op hen van invloed is, met name bij de toewijzing van begrotingsmiddelen. Dankzij een wijziging van de regels hebben de Europese landbouwers voortaan gemakkelijker toegang tot EU-financiering. Onze EP-leden hebben hun steun verleend aan maatregelen om honingfraude een halt toe te roepen, alsook aan een rechtskader voor duurzame visserij in de Noordzee.

Commissies in de werkgroepen

Begroting

Een begroting die een weerspiegeling is van de EU-prioriteiten Onze prioriteiten voor de begroting zijn zeer duidelijk: het concurrentievermogen vergroten,...

Zie ook

Begrotingscontrole

Het geld van de belastingbetaler beter besteden De Commissie begrotingscontrole is bevoegd voor de controle op de uitvoering van de EU-begroting, m.a...

Zie ook

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Landbouwers steunen en voedselzekerheid waarborgen Naast haar wetgevingswerkzaamheden ziet de commissie ook toe op de...

Zie ook

Regionale ontwikkeling

Cohesie en economische ontwikkeling bevorderen De Commissie regionale ontwikkeling is ook bevoegd voor de beoordeling van de impact van andere...

Zie ook

Visserij

De visserij vereenvoudigden en de toekomst ervan waarborgen Het visserijbeleid moet de belangen van tal van belanghebbenden verzoenen en daarbij niet alleen de...

Zie ook

Contactgegevens

Fani Zarifopoulou
Fani Zarifopoulou

Hoofd Werkgroep begroting en structuurbeleid

Meer informatie
TOP