Il-prijoritajiet tagħna 

Id-dinja tinsab fi stadju ta’ bidliet kbar: id-diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni, l-immigrazzjoni, l-iżvilupp demografiku, u sfidi ġodda ta’ sigurtà. Dawn il-bidliet qed iħallu l-impatt fuq l-Ewropa wkoll, sal-punt li l-proġett Ewropew qed isib sfidi kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Il-punt fejn l-Unjoni Ewropea se tkun imkejla se jkun l-abbiltà li tindirizza dawn l-isfidi u ttejjeb il-ħajja ta’ kuljum tan-nies. Għamilna progressi kbar f’temi li huma importanti għall-Ewropej: nassiguraw il-fruntieri, niġġieldu t-terroriżmu, insaħħu l-investiment u noħolqu x-xogħol. Imma rridu nibqgħu ambizzjużi - u hekk se nibqgħu.

Appoġġ lill-bdiewa

Aħna kommessi li nsaħħu l-Politika Agrikola Komuni biex tibqa’ sostenibbli, kompetittiva u ġusta, u biex il-bdiewa tagħna jistgħu jkomplu jipproduċu ikel ta’ kwalità għolja b’kundizzjonijiet tajbin, biex nipreżervaw iż-żoni rurali tagħna.

 ahbarijiet 29.05.2018

L-agrikoltura jkollha futur jekk ninvestu fil-bdiewa żgħar

“L-agrikoltura jista’ jkollha biss futur jekk nattiraw u ninvestu fil-bdiewa...

Enerġija affordabbli u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

L-Ewropa kollha rwol importanti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Ma nistgħux nwaqqfu l-pass. Irridu nnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, filwaqt li nassiguraw il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna, u ninvestu f’sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

No result

Fruntieri sikuri

L-ivjaġġar bla passaport fl-UE jista’ jkun iggarantit biss jekk inkunu nafu min qed jaqsam il-fruntieri esterni l-ħin kollu. Mexxejna ‘l quddiem sforzi tal-UE biex nassiguraw il-fruntieri esterni biex l-Ewropej ikompli jgawdu l-libertajiet li draw fihom.

 ahbarijiet 29.10.2018

Roberta Metsola se tmexxi l-liġi tal-UE dwar il-fruntieri

In-negozjati dwar liġi ġdida tal-Unjoni Ewropea li se tmexxi l-mod kif il-fruntieri esterni t...

Ftehim ġust għall-Ewropa

L-istil ta’ ħajja Ewropew qed jiffaċċja sfidi ġodda: kompetizzjoni bażata fuq livelli baxxi soċjali u ambjentali f’pajjiżi terzi, l-evoluzzjoni fil-mod kif naħdmu ġabet żviluppi diġitali u prattiċi dubjużi f’dak li għandu x’jaqsam mat-taxxa. L-Ekonomija tas-Suq Soċjali tibqa’ l-aqwa għodda biex nirrispondu għal dawn l-isfidi.

No result

Id-difiża tal-UE

Bil-ħolqien tal-hybrid warfare, l-attakki cyber, metodi ġodda ta’ terroriżmu u l-proliferazzjoni tal-armi nukleari, l-Ewropea qed tiffaċċja l-akbar theddida mill-Gwerra Bierda. L-Ewropa għandha tikber u tieqaf isserraħ fuq l-Istati Uniti għas-sigurtà tagħha.

No result

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Aħna konna l-ewwel forza politika li fhimna l-urġenza li nsaħħu l-infrastruttura tas-sigurtà tal-Ewropa, u ħdimna kemm biex jidħlu fis-seħħ miżuri li jipprevjenu attakki terroristiċi kif ukoll inkoraġġejna l-integrazzjoni, u ġġilidna r-radikalizzazzjoni.

No result

In-nies fil-qalb tal-ekonomija diġitali

Konxji mill-potenzjal tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, aħna qed immexxu sforzi biex noħolqu ambjent fejn l-ekonomija diġitali tista’ tikber, twassal firxa wiesgħa lill-konsumaturi u tippromwovi l-inklużjoni soċjali.

No result

Innovazzjoni

L-Ewropa għandha terġa’ tibda tmexxi fl-innovazzjoni, u fir-rivoluzzjoni diġitali li diġà qed tittrasforma l-industriji u d-djar tagħna. Imma l-mudell Ewropew tal-innovazzjoni għandu jkun dwar in-nies li jwettqu l-ideat għan-nies. Għandu jkun bażat fuq il-valuri, mhux fuq algoritmi u digrieti awtoritarji.

No result

Investiment għal aktar impjiegi

L-isforzi tagħna biex niġġieldu l-kriżi ekonomika permezz ta’ finanzi pubbliċi fis-sod u riformi strutturali, ħallew il-frott. Issa rridu ninvestu fil-ħolqien tal-impjiegi, nneħħu l-ostakli tas-Suq Wieħed, nwettqu riformi fil-banek u nassiguraw ewro stabbli.

No result

Kummerċ ħieles u ġust

Wieħed minn kull seba’ impjiegi fl-UE jiddependu mill-kummerċ mad-dinja barra l-Ewropa. Aħna kommessi għal sistema miftuħa u multilaterali ta’ kummerċ ħieles u ġust, biex neqirdu l-faqar u noħolqu l-opportunitajiet għall-Ewropej.

No result

Ngħinu n-negozji ż-żgħar biex jirnexxu

L-SMEs jmexxu ‘l quddiem l-ekonomija, joħolqu l-impjiegi u jġibu prodotti u servizzi ġodda fis-suq. Irridu nassiguraw li l-liġi tal-UE ma tkunx ta’ ostaklu għalihom, u li jingħataw il-finanzjament li għandhom bżonn biex jibdew u jkomplu jikbru.

No result

Opportunitajiet għaż-żgħażagħ Ewropej

Irridu nagħtu l-poter lill-imprendituri żgħażagħ tal-futur, ninvestu fi programmi edukattivi li jgħallmuhom il-ħiliet li għandhom bżonn f’suq tax-xogħol li qed jevolvi u jneħħu l-ostakli biex jinġabu ideat innovattivi għas-suq.

 ahbarijiet 12.09.2018

Il-futur tal-artisti mhux assigurat mingħajr ħlas ġust

"Il-vot tal-lum fil-plenarja huwa pass pożittiv favur l-artisti Maltin u l-media. Matul ...

Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
pubblikazzjonijiet 05.04.2022

Linji gwida politiċi tal-Grupp PPE dwar ir-risposta immedjata għall-invażjoni u għall-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajna

Fl-24 ta' Frar 2022, bil-gwerra u bl-aggressjoni, mhux provokata u mhux ġustifikata, tar-Russja – li tikkostitwixxi delitt internazzjonali kontra l-Ukrajna – ir-realtà ġeopolitika Ewropea nbidlet drammatikament. L-Ukrajna sal-lum uriet livell bla preċedent ta' reżistenza u reżiljenza u impediet lir-Russja milli tilħaq l-objettivi inizjali tagħha tal-gwerra. L-Unjoni Ewropea rreaġixxiet malajr u b'mod deċiżiv, billi introduċiet sanzjonijiet bla preċedent li laqtu lir-Russja u lill-Belarussja, li hija kompliċi magħha. Kull analiżi li saret turi li din il-gwerra se ddum fit-tul. Għaldaqstant, hemm bżonn li jkompli jiżdied l-impatt, li l-komunità internazzjonali diġà ħalliet fuq ir-reġim Russu, bil-għan li tgħin biex din il-gwerra tintemm mill-aktar fis possibbli. Linji ta' azzjoni ewlenin:   Forniment ta' armi min-naħa tal-UE u tal-Istati Membri u għajnuna lill-Ukrajna biex tiddefendi ruħha. Jeħtieġ li l-UE tuża l-Faċilità Ewropea għall-Paċi u l-mezzi possibbli l-oħra kollha biex tgħin fil-forniment tal-armi; Iridu jiġu offruti kurituri umanitarji sikuri lill-popolazzjoni ċivili li qed jaħarbu mill-attakki u biex jissaħħu n-networks ta' għajnuna umanitarja tal-UE fl-Ukrajna (fjuwil, ikel, mediċini, ġeneraturi tal-enerġija u kampijiet mobbli). Fl-istess waqt, iridu jinfetħu kurituri tal-art "ħodor" biex tiddaħħal fl-Ukrajna kwalunkwe ħaġa meħtieġa biex tiżdied il-produzzjoni agrikola (eż. pestiċidi u fertilizzanti) u biex jinħarġu mill-Ukrajna l-prodotti agrikoli kollha li għadhom jistgħu jiġu esportati. Il-mument għal aktar sanzjonijiet wasal:   jintalab li jiġi applikat embargo totali u immedjat fuq l-importazzjonijiet mir-Russja ta' żejt, faħam, fjuwil nukleari u gass; jintalab li jiġu abbandunati għalkollox in-Nord Stream 1 u 2; u jiġi ppreżentat pjan biex tkompli tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-UE fuq perjodu qasir; jeħtieġ li jiġu esklużi mis-sistema SWIFT, il-banek Russi involuti fil-kummerċ ta' żejt u faħam; jeħtieġ li l-Istati Membri jiċħdu l-aċċess għall-portijiet kollha tal-UE lill-bastimenti li l-aħħar waqfa f'port jew dik li jmiss tkun fir-Russja. L-infrastrutturi tagħna ma jistgħux jintużaw biex jagħlfu magna tal-gwerra; l-Istati Membri għandom ikeċċu lill-ambaxxaturi Russi minn pajjiżhom bil-għan li jnaqqsu l-preżenza diplomatika Russa kemm jista' jkun sal-minimu; jeħtieġ li s-sanzjonijiet fil-konfront tal-Belarussja jirriflettu dawk introdotti fil-konfront tar-Russja, biex tingħalaq kull lakuna li permezz tagħha, Putin ikun jista' juża l-għajnuna ta' Lukashenko, ħalli jaħrab mis-sanzjonijiet (pereżempju, fuq il-banek u fuq l-esportazzjonijiet tal-prodotti taż-żejt); l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet sekondarji fuq dawk l-entitajiet kollha li se jgħinu lir-reġim Russu u lir-reġim Belarussu biex jaħarbu mis-sanzjonijiet; il-pożizzjonijiet li ħadu ċerti pajjiżi biex jappoġġaw jew jastjenu milli jikkundannaw ir-reġim ta' Putin u l-aggressjoni jridu jwasslu għal konsegwenzi; is-sanzjonijiet għandhom jitneħħew biss meta l-aħħar suldat tal-forzi okkupanti jkun telaq mit-territorju Ukren fuq il-bażi ta' ftehim konkluż mal-Gvern kostituzzjonali tal-Ukrajna. L-istatus ta' pajjiż kandidat tal-Ukrajna: b'segwitu għall-applikazzjoni uffiċjali tal-Ukrajna għall-adeżjoni mal-UE, ippreżentata fit-28 ta' Frar 2022, u b'segwitu għall-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-10 u l-11 ta' Marzu, skont liema l-Ukrajna hija parti mill-familja Ewropea tagħna, l-istituzzjonijiet Ewropej jeħtieġ li jaħdmu biex iżommu l-wegħda li jagħtu lill-Ukrajna l-istatus ta' pajjiż kandidat mingħajr dewmien. Dan għaliex għandu jiġi evitat li l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-Ukrajna u taċ-ċittadini tagħha jisfaw vittmi tar-rikjesti ostili mir-Russja, li bħalissa qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jaħdmu favur l-integrazzjoni aċċelerata ta l-Ukrajna fis-Suq Uniku tal-UE, skont il-formula "kollox ħlief istituzzjonijiet" u fuq il-linji tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni; Fond għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna wara l-gwerra fuq il-mudell tal-Pjan Marshall. Dan il-messaġġ se jnissel tama fost l-Ukreni. Il-fond jeħtieġ li jkun ġeneruż u ffinanzjat mill-UE, mill-Istati Membri, mill-kontribuzzjonijiet tad-donaturi u mir-riżarċiment għad-danni tal-gwerra min-naħa tar-Russja, inklużi dawk l-assi Russi kkonfiskati/ssekwestrati b'riżultat ta' sanzjonijiet f'konformità mad-dritt internazzjonali; Putin u Lukashenko jiġu ddefiniti bħala "kriminali tal-gwerra". Nagħmlu appell biex il-proċedimenti ġuridiċi fi ħdan id-dritt internazzjonali jinvestigaw u jieħdu azzjoni legali kontra kwalunkwe att, li jikkwalifika, mil-lat ġuridiku, bħala delitt tal-gwerra; Ir-Russja post-Putin – jeħtiġilna naħdmu mal-poplu Russu. Jeħtiġilna nuru li l-UE lesta tgħin lir-Russja demokratika ta' għada. Illum il-ġurnata l-oppożizzjoni Russa għandha quddiemha diffikultajiet biex tkompli topera – mhux biss minħabba r-repressjonijiet ta' Putin, iżda wkoll minħabba l-effetti tas-sanzjonijiet tal-Punent. Jeħtieġ li nibagħtu sinjal ċar, li aħna lesti nerġgħu nistiednu lil Russja demokratika u responsabbli fil-komunità tan-nazzjonijiet.   ...

pubblikazzjonijiet 09.03.2021

Il-Futur tad-Demokrazija Kristjana

Aħna qed ngħixu fi żminijiet ta' kriżijiet globali. Kriżi ekonomika fit-tul qed twassal biex ħafna jqajmu dubji dwar il-globa...

pubblikazzjonijiet 19.02.2019

Dokument ta' Pożizzjoni tal-Grupp tal-PPE dwar il-Kummerċ Internazzjonali

L-UE tinsab fuq quddiem nett tal-kummerċ dinji ħieles u ġust. Dan hu...

pubblikazzjonijiet 16.10.2018

Għalina s-sigurtà tan-nies tiġi l-ewwel

L-Ewropej jeħtieġ li jħossuhom sikuri Id-dinja tagħna hija dinja li qed tinbidel. L-alleati l-antiki qed jit...

Dak li nemmnu

Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU

L-Intern u l-Affarijiet Legali

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU