Veidot lābāku Eiropas iedzīvotāju ikdienu

Mūsu ekonomikas, darba un vides darba grupa nodarbojas ar ļoti plaša mēroga jautājumiem:  Ekonomikas un monetārās savienības nākotnes ES, eiro un finanšu stabilitātes drošību, klimata politikas, vides aizsardzības un gaisa kvalitāte. Šīs darba grupas kompetencē ietilpst digitālais vienotais tirgus, telekomunikācijas, pētniecība un attīstība, atbalsts MVU, ES sociālais pīlārs un pārtikas nekaitīgums.

Mēs vienmēr esam bijusi pārmaiņu virzītājspēks, panākot ievērojamus rezultātus daudzās dažādās jomās. Mēs atcēlām mobilo sakaru viesabonēšanas maksu ES. Mēs mobilizējām gandrīz 200 miljardus eiro privāto ieguldījumu Eiropā un izveidojām vairāk nekā 300 000 darba vietu ar Eiropas Stratēģisko ieguldījumu fonda (EFSI) starpniecību. Un mēs stingri uzstājām, lai izveidotu Eiropas Aizsardzības savienību, nodrošinot 500 miljonus eiro no ES finansējuma kopīgai pētniecībai un attīstībai aizsardzības pētniecībā.

Mūsu prioritātes nākotnei ir vienlīdz plašas un ievērojamas: eiro zonas reforma, pētniecība un attīstībai piešķirtā budžeta palielināšana gaidāmajā "Horizon Europe" pētniecības un inovāciju pamatprogrammā un rūpnieciskās aizsardzības programmas stiprināšana.

Komitejas šajā Darba grupā

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Stimulēt izaugsmi nodarbinātības palielināšanai Šī komiteja tiecas stimulēt augstvērtīgu izaugsmi un tādējādi palielināt...

Lasīt vairāk

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus Šī komiteja koordinē valstu likumdošanu sais...

Lasīt vairāk

Nodarbinātība un sociālās lietas

Stimulēt jauniešu nodarbinātību, iekļaušanu un mobilitāti Cita starpā tā skata jautājumu par arodmācību politiku ...

Lasīt vairāk

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Sagatavot Eiropu nākamajam inovāciju vilnim Tāpat komiteja ir atbildīga par pētniecības politiku, tostarp par izpēt...

Lasīt vairāk

Transports un tūrisms

Vairāk investīciju un mazāk piesārņojuma Būtībā šī komiteja ir atbildīga par to, lai izstrādātu kopīgu Eiropas politiku dzelzceļa, autoceļu, iek...

Lasīt vairāk

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Ilgtspējīgas Eiropas veidošana Mūsu darba kārtības augšgalā ir cīņa pret klimata pārmaiņ...

Lasīt vairāk

Kontaktinformācija

Lasse Böhm
Lasse Böhm

Darba grupas „Ekonomika un vide” vadītājs

Vairāk informācijas
TOP