Põhiõiguste ja õigusriigi austamine

Me tahame Euroopa Liitu, kus kodanikel on tagatud põhiõigused ja kus õigusriigi põhimõtteid täielikult austatakse. See on meie õigus- ja siseküsimuste töörühma eesmärk. Samuti käsitleb töörühm olulisi teemasid nagu ränne, kodanikuvabadused, sooline võrdõiguslikkus ja haridusalased, põhiseaduslikud ja õiguslikud küsimused.

Oleme teinud erakordseid edusamme paljudes valdkondades: kindlustanud piire, et eurooplastel oleks jätkuvalt neli vabadust, võidelnud terrorismi ja pettusega ja suurendanud ohvrite kaitset. Me nõudsime Euroopa piiride ja rannavalve loomist (FRONTEX), toetasime seda, et kõiki Euroopa välispiiri ületanud kodanikke elektrooniliselt kontrollitaks, võitlesime lennuettevõtjatega, et avalikustada Euroopasse sõitvate reisijate andmed, ajakohastasime ülemaailmse terrorismivastase raamistiku ja kehtestasime terrorismi rahastamine lõpetamise.

Täna töötame ühtse Euroopa lähenemisviisi suunas sisserände ja varjupaigapoliitika osas. Majanduskasv, mis eeldab intellektuaalomandile nii internetis kui ka väljaspool tõhusat kaitset pakkuvat õigusraamistikku, seab digitaalajastul intellektuaalomandi kaitse kõrgele kohale ka meie tegevuskavas.

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon vastutab kodanikuõiguste, inimõiguste ja...

Loe veel

Kultuur ja haridus

Kultuuri- ja hariduskomisjoni vastutada on kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine, kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine...

Loe veel

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon vastutab naiste õiguste mä...

Loe veel

Õigus

Õiguskomisjon vastutab Euroopa Liidu õiguse tõlgendamise ja kohaldamise eest ning liidu õigusaktide kooskõla eest esmase õ...

Loe veel

Petitsioonid

Petitsioonikomisjon vastutab petitsioonide menetlemise eest ja suhete eest Euroopa Ombudsmaniga.

Loe veel

Põhiseadus

Põhiseaduskomisjoni vastutusalasse kuuluvad Euroopa integratsiooniprotsessi institutsioonilised aspektid, ELi lepingu rakendamine ja selle toimimise...

Loe veel

Terrorism

Viimase paari aasta jooksul on terrorism Euroopa kodanikke tõsiselt mõjutanud. Kuigi mõned terrorirünnakud on suudetud ära hoida, on...

Loe veel

Kontaktid