Muutes igapäevaelu Euroopas paremaks

Meie majandus-, tööhõive- ja keskkonna töörühm tegeleb väga laiaulatuslike küsimustega: ELi majandus- ja rahaliidu tulevik, euro ja finantsstabiilsus energiavarustus ja -julgeolek, kliimapoliitika, keskkonnakaitse ja õhu kvaliteet. Selle töörühma pädevusse kuulub ka digitaalne ühtne turg, telekommunikatsioon, uurimis- ja arendustegevus, VKEde toetamine, ELi sotsiaalne sammas ja toiduohutus.

Me oleme alati olnud muutuste liikumapanevaks jõuks, saavutades märkimisväärseid tulemusi paljudes erinevates valdkondades. Tühistasime mobiilikõnede rändlustasud ELis. Oleme mobiliseerinud Euroopas ligikaudu 200 miljardit eurot erainvesteeringuid ja loonud Euroopa strateegilise investeerimisfondi (EFSI) vahendusel rohkem kui 300 000 töökohta. Toetasime jõuliselt Euroopa Kaitseliidu loomist, tagades ELi rahaliste vahenditest 500 miljonit eurot eraldamise ühiste teadus- ja arendustegevuseks kaitsealaste teadusuuringute jaoks.

Meie tulevikuprioriteedid on võrdselt laiaulatuslikud ja märkimisväärsed: euroala reformimine, uurimis- ja arendustegevusele antava eelarve suurendamine eelseisval Horizon Europe teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis ning tööstuse kaitseprogrammi tugevdamine.

Komisjonid selles töörühmas

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Ehitada kestlikku Euroopat Peame väga oluliseks võitlust kliimamuutustega. See tähendab, et toetame ELi...

Loe veel

Majandus ja rahandus

Ergutada kasvu tööhõive suurendamiseks Stabiilsuse ja investeeringute edendamise kaudu püüab komisjon ergutada...

Loe veel

Siseturg ja tarbijakaitse

Täielikult toimiv ühtne turg Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon koordineerib ühtset turgu ja tolliliitu käsitlevaid...

Loe veel

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Edendada kaasamist, liikuvust ja noorte tööhõivet Komisjoni tegevus hõlmab muu hulgas...

Loe veel

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Ettevalmistused Euroopas uueks innovatsioonilaineks Komisjon vastutab ka teaduspoliitika, sealhulgas teadustulemuste...

Loe veel

Transport ja turism

Rohkem investeeringuid ja vähem saastet Transpordi- ja turismikomisjoni põhiülesanne on koostada Euroopa ühine raudtee-,...

Loe veel

Kontaktid

ÜLES