Muutes igapäevaelu Euroopas paremaks

Meie majandus-, tööhõive- ja keskkonna töörühm tegeleb väga laiaulatuslike küsimustega: ELi majandus- ja rahaliidu tulevik, euro ja finantsstabiilsus energiavarustus ja -julgeolek, kliimapoliitika, keskkonnakaitse ja õhu kvaliteet. Selle töörühma pädevusse kuulub ka digitaalne ühtne turg, telekommunikatsioon, uurimis- ja arendustegevus, VKEde toetamine, ELi sotsiaalne sammas ja toiduohutus.

Me oleme alati olnud muutuste liikumapanevaks jõuks, saavutades märkimisväärseid tulemusi paljudes erinevates valdkondades. Tühistasime mobiilikõnede rändlustasud ELis. Oleme mobiliseerinud Euroopas ligikaudu 200 miljardit eurot erainvesteeringuid ja loonud Euroopa strateegilise investeerimisfondi (EFSI) vahendusel rohkem kui 300 000 töökohta. Toetasime jõuliselt Euroopa Kaitseliidu loomist, tagades ELi rahaliste vahenditest 500 miljonit eurot eraldamise ühiste teadus- ja arendustegevuseks kaitsealaste teadusuuringute jaoks.

Meie tulevikuprioriteedid on võrdselt laiaulatuslikud ja märkimisväärsed: euroala reformimine, uurimis- ja arendustegevusele antava eelarve suurendamine eelseisval Horizon Europe teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis ning tööstuse kaitseprogrammi tugevdamine.

Finantskuriteod, maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine

Pärast viimase viie aasta jooksul avaldatud pettusejuhtumite...

Loe veel

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon vastutab säästva arengu, keskkonnapoliitika ja...

Loe veel

Majandus ja rahandus

Majandus- ja rahanduskomisjon vastutab Euroopa Liidu majandus- ja rahapoliitika, majandus- ja rahaliidu ning Euroopa rahandus- ja finantssü...

Loe veel

pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus

Pestitsiidide autoriseerimismenetluste erikomisjon (PEST) loodi enamjaolt seetõttu, et hiljutine Monsanto...

Loe veel

Siseturg ja tarbijakaitse

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab siseturu ja tolliliidu valdkonda kuuluvate siseriiklike õigusaktide koordineerimise eest...

Loe veel

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutab tööhõivepoliitika ja kõigi sotsiaalpoliitika...

Loe veel

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon vastutab järgmiste valdkondade eest: Euroopa Liidu...

Loe veel

Transport ja turism

Transpordi- ja turismikomisjon vastutab raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja õhutranspordi ühise poliitika arendamise eest. Selle...

Loe veel

Kontaktid