Konkurentsivõimelise ja tulevikku suunatud Euroopa loomine

Meie eelarve ja struktuuripoliitika töörühm töötab sellise eelarve nimel, mis oleks tulevikku suunatud, muudaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja võimaldaks kasutada liidu maksumaksjate raha võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult. ERP fraktsioonil on õnnestunud lihtsustada finants- ja haldusreegleid, et vähendada põllumajandustootjate, VKEde, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kõigi teiste ELi rahastuse saajate halduskoormust.

Oleme järjepidevalt toetanud VKEsid kõigi neid mõjutavate õigusaktide puhul, eelkõige eelarveeraldiste osas. Tänu reeglite muutmisele on ELi rahalised vahendid Euroopa põllumajandustootjatele paremini kättesaadavad. Meie fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed toetasid mee võltsimise vastaseid meetmeid ja uusi nõudeid säästva kalapüügi tagamiseks Põhjamerel.

Komisjonid selles töörühmas

Eelarve

ELi prioriteete kajastav eelarve Meie eelarveprioriteedid on selged: konkurentsivõime suurendamine, haavatavate elanikkonnarühmade kaitsmine, ELi kaitse...

Loe veel

Eelarve kontroll

Maksumaksjate raha tõhusam kasutamine Eelarvekontrollikomisjoni ülesanne on kontrollida ELi eelarve täitmist ja tagada maksumaksja raha...

Loe veel

Kalandus

Lihtsam ja säästvam kalapüük Kalanduspoliitikas tuleb kokku sobitada paljude sidusrühmade huvid, kaitstes samal ajal merekeskkonna ja...

Loe veel

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine Lisaks seadusandlikule tööle jälgib...

Loe veel

Regionaalareng

Ühtekuuluvuse ja majandusliku arengu toetamine Regionaalarengukomisjoni ülesanne on ka hinnata muude ELi poliitikavaldkondade mõju...

Loe veel

Kontaktid

Adriaan Bastiaansen
Adriaan Bastiaansen

eelarve- ja struktuuripoliitika töörühma juht

Rohkem informatsiooni
ÜLES