Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να είναι φιλική προς τις ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ΜΜΕ παράγουν το 58% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύουν το 67% όλων των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Προωθούν την καινοτομία, προσαρμόζονται εύκολα στις δυνάμεις της αγοράς, έχουν ισχυρό οικονομικό όφελος σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και προσφέρουν ένα νέο εργατικό δυναμικό με ειδίκευση. Η άμεση ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων συχνά οφείλεται σε ισχυρά επιχειρηματικά στοιχεία με επίκεντρο την οικογένεια, γεγονός που τις καθιστά βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Με μετοχικό κεφάλαιο άνω του μέσου όρου και με μεγάλο εύρος επενδυτικών κινδύνων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σταθερές απέναντι στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τον αντίκτυπό της στις ΜΜΕ. Η «ενιαία προσέγγιση για όλους» δεν είναι πάντα η καταλληλότερη. Οι κανόνες της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγούν σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις και γραφειοκρατικούς περιορισμούς για τις μικρότερες επιχειρήσεις, καθιστώντας αδύνατη την ευημερία τους.

Χρηματοδότηση των ΜΜΕ και η επανάσταση της καινοτομίας

Παράλληλα, οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, διαθέτουμε μέσα όπως το COSME. Υποστηρίζουμε, επίσης, την αποδέσμευση αχρησιμοποίητου κεφαλαίου για να συμπληρώσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και να προωθήσουμε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους είναι πάντα ΜΜΕ. Αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην επανάσταση της καινοτομίας, χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να ευημερήσουν και να διευρύνουν τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες.


Related content

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις

ΑΡΧΗ