Ο κόσμος αλλάζει ριζικά: ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, δημογραφική ανάπτυξη, νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν την Ευρώπη, σε τέτοιο σημείο ώστε το ευρωπαϊκό σχέδιο να αμφισβητείται τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί από την ικανότητά της να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της. Έχουμε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε θέματα σημαντικά για τους Ευρωπαίους: διασφάλιση των συνόρων μας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενίσχυση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει και παραμένουμε φιλόδοξοι και θα παραμείνουμε.

Άμυνα της ΕΕ

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη απειλή έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο εξαιτίας της εμφάνισης του υβριδικού πολέμου, των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, των νέων μορφών τρομοκρατίας και στης διάδοσης πυρηνικών όπλων. Η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει και να σταματήσει να βασίζεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλειά της.


Ασφαλή σύνορα

Ταξίδια χωρίς τη χρήση διαβατηρίου εντός της Ε.Ε. μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν γνωρίζουμε ποιος διασχίζει τα εξωτερικά σύνορά μας ανά πάσα στιγμή. Συμβάλλαμε  στις προσπάθειες της Ε.Ε. να ενισχύσει τα εξωτερικά μας σύνορα, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες στις οποίες είναι συνηθισμένοι.


Βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν

Οι ΜΜΕ κινούν την οικονομία μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και φέρνοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της Ε.Ε. δεν θέτει εμπόδια και ότι οι ΜΜΕ παίρνουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να μπορέσουν να επεκταθούν.


Ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο

1 στις 7 θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από το εξωτερικό εμπόριο. Τασσόμαστε υπέρ ενός ανοικτού, πολυμερούς συστήματος ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου για την εξάλειψη της φτώχειας και την δημιουργία ευκαιριών για τους Ευρωπαίους.

publications 19.02.2019

Έγγραφο θέσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ σχετικά με το διεθνές εμπόριο

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες εμπορικές συνεργασίες που έχει συνάψει σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ισχυρή δέσμευσή της σε ένα πολυμερές σύστημα ενσωματωμένο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Υπό το πρίσμα των τρεχουσών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να προσεγγίσει εταίρους σε όλο τον κόσμο για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη εμπορική ατζέντα σε διεθνές πλαίσιο. Η εμπορική πολιτική είναι ένας σημαντικός πυλώνας που συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική καθώς και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, προωθεί την παγκόσμια ανάπτυξη και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες στο παγκόσμιο σκηνικό, ενισχύει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Ένωσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων συμμαχιών. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση και οι πολίτες να συμμετέχουν Η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχουν περιορίσει τη φτώχεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στον στόχο της διαμόρφωσης της εμπορικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αποσκοπώντας στον πιο ισομερή καταμερισμό των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας δημιουργούν ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ενώ προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Παραμένουμε πιστοί στο ελεύθερο εμπόριο βάσει κανόνων και αξιών και επιθυμούμε να διατηρήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για το διεθνές εμπόριο, καθώς και να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς αυτές πραγματοποιούν το 30% των εξαγωγών της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζουμε πάντοτε την προστασία των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, ζητούμε από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους σχετικά με την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Επιθυμούμε διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των βέλτιστων διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι μια σημαντική αρμοδιότητα της Ένωσης. Εν προκειμένω, η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Σιγκαπούρη ενίσχυσε τον δημοκρατικά νόμιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσαφήνισε εν γένει τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα χαιρετίζει την πρόταση του Συμβουλίου για τη γενική μελλοντική δομή των εμπορικών συμφωνιών. Καλούμε την Επιτροπή, όταν υποβάλλει τις οριστικοποιημένες συμφωνίες προς υπογραφή και σύναψη, και το Συμβούλιο, όταν αποφασίζει σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, να σέβονται πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Επιθυμούμε μια εμπορική πολιτική βάσει αξιών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης Επιθυμούμε μια υπεύθυνη εμπορική πολιτική βάσει αξιών και κανόνων. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο. Η επιτυχημένη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και η εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επιφέρουν πρόοδο στο πεδίο, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αποφυγή της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιθυμούμε να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ) που θα συνδυάζουν τα συμφέροντα των κρατών της Ευρώπης, καθώς και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), θα προωθούν την ανάπτυξη μέσω της προαγωγής της περιφερειακής ολοκλήρωσης, θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, θα βελτιώνουν την οικονομική διακυβέρνηση και θα μειώνουν τη φτώχεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και το ΣΓΠ+ είναι κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν την εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη. Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική στη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας σφαιρικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Σστηρίζουμε τα σχέδια για την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα αντίστοιχα έργα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, καθώς και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την προαγωγή των σχετικών διεθνών προτύπων στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη γενικότερη προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης με τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών βάσει διαλόγου και συνεργασίας. Οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικές και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής· ενισχύουν το πολυμερές σύστημα και υπόκεινται σε έναν ειδικό, αμοιβαίως αναγνωρισμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και εκτέλεση των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προτιμούμε μια πολυμερή προσέγγιση, ενώ στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών Πιστεύουμε ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει με διαφορά το καλύτερο πλαίσιο για την επίτευξη ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμια βάση και σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Οι ΣΕΣ είναι η δεύτερη καλύτερη, αλλά απαραίτητη επιλογή. Αναμένουμε ότι η ατζέντα του ΠΟΕ θα προαχθεί, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπά μας σε κάθε τομέα. Τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών στις άκρως απόκεντρες περιοχές, και τα συμφέροντα των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα δεσμευτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, καθώς και σε ένα ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο, που είναι κομβικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους εκκρεμείς διορισμούς στο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο του ΠΟΕ και ζητούμε από τους διεθνείς εταίρους μας να άρουν τα εμπόδια της διαδικασίας διορισμού νέων δικαστών για το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο. Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους μας σχετικά με πιθανές βελτιώσεις του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί μια καλή βάση για τη στενή συνεργασία μεταξύ ομόγνωμων εταίρων για την αναθεώρηση του ΠΟΕ και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια σφαιρική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΠΟΕ σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων για την καταπολέμηση των τρεχουσών προκλήσεων όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη. Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο όραμα στον ισχυρό διατλαντικό δεσμό της Ένωσης Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε τις πιο ολοκληρωμένες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός του διεθνούς συστήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της διατλαντικής σχέσης για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Μετά την παύση των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), πρέπει να δώσουμε μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση μας, να διαμορφώσουμε από κοινού τον 21ο αιώνα και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επανέναρξης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πολιτική συμφωνία της 25ης Ιουλίου 2018 μεταξύ του Προέδρου Juncker και του προέδρου Trump που αντικατοπτρίζεται σε μια κοινή δήλωση και στην οποία θα δοθεί συνέχεια στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Ομάδας Εργασίας, μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα διαδικασία  για να συνεργαστούμε και να εκκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τον μηδενισμό των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά και την αξιολόγηση συμμόρφωσης με προφανή αμοιβαία πλεονεκτήματα. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κομβικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση ενός λειτουργικού, διεθνούς εμπορικού συστήματος, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ΕΕ και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Φόρουμ, για να βρουν μια κοινή βάση σε εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να αποφύγουν να επηρεάσουν αρνητικά τις διατλαντικές σχέσεις στο μέλλον. Θεωρούμε ότι οι καθολικοί δασμοί που επέβαλε η τρέχουσα διοίκηση των ΗΠΑ στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου είναι ένα ακατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Στηρίζουμε θερμά την προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ- σε συνδυασμό με όλων των άλλων ενεργειών προστατευτικού χαρακτήρα- μεταξύ άλλων την αμφισβήτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την εν εξελίξει έρευνα για την επιβολή πιθανών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Υπό το πρίσμα της πολιτικής συμφωνίας, καλούμε επιτακτικά και τα δύο μέρη να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας λύσης για το ζήτημα των δασμών και να αποφύγουν την επιβολή νέων δασμών. Στηρίζουμε την ανάπτυξη βαθύτερων εμπορικών σχέσεων με τους εταίρους μας στην Ανατολική Γειτονία Συνειδητοποιούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας σταθερής, δημοκρατικής και ευημερούσας Γειτονίας της Ανατολικής Ευρώπης και στηρίζουμε τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) που προσφέρουν στους πρόθυμους εταίρους μας στην ανατολική εταιρική σχέση (EaP) ένα πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε ένα ελκυστικό πιο μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία σύνδεσης/DCFTA ως σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ. Ζητούμε την ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως των εμπορικών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε μια πρόωρη λύση στα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το κεφάλαιο της DCFTA μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και ζητούμε επιτακτικά την ταχεία εφαρμογή της. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Μεσόγειο Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου παρέχει καλές προοπτικές. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της Μεσογείου και τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με την κατάργηση των μη δασμολογικών και των τεχνικών φραγμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα και τα ευαίσθητα προϊόντα μας (όπως τα γεωργικά προϊόντα). Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) Θεωρούμε ότι η κύρωση της CETA και η προσωρινή έναρξη ισχύος της αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας και ένα προσχέδιο για μελλοντικές συμφωνίες. Δεδομένου ότι ο προστατευτισμός αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας, η κύρωση της CETA στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι η ΕΕ παραμένει πιστή στο βασιζόμενο σε κανόνες ανοιχτό εμπόριο και ότι διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση θεσπίζοντας τους δικούς της κανόνες και πρότυπα. Η συμφωνία ενισχύει τους διατλαντικούς δεσμούς της ΕΕ με τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, τον Καναδά. Στηρίζουμε τη θέσπιση πιο ενεργών και επικαιροποιημένων εμπορικών πολιτικών με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Οι εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική αποτελούν πλέον προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο δίκτυο των περιφερειακών συμφωνιών. Χαιρετίζουμε την έναρξη ισχύος του πυλώνα εμπορίου της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, καθώς και την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού, που από τον Ιανουάριο του 2017 επεκτάθηκε και στον Ισημερινό ως τρίτο εταίρο. Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος των ΣΟΕΣ με 14 χώρες της Καραϊβικής είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διατήρησης και προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ζητούμε την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή, και επικροτούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη επικαιροποίηση της συμφωνίας της ΕΕ με το Μεξικό. Θεωρούμε ότι μια σφαιρική και ισορροπημένη συμφωνία με τις χώρες του MERCOSUR που θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των δασμών/ποσοστώσεων για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα της ΕΕ (π.χ. ορισμένα γεωργικά προϊόντα) και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους σχετικούς τομείς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και για τις δύο περιοχές. Η επιτυχής σύναψη μιας ισορροπημένης συμφωνίας θα συμβάλει και στην άρση των υπερβολικά μεγάλων υφιστάμενων εμπορικών εμποδίων, ιδίως των υψηλών δασμών, της πολυπλοκότητας των εισαγωγών και των επιδοτήσεων στην περιοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν εν γένει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης βάσει ενός μοντέλου περιφερειοποίησης συμβατού με τους κανόνες του ΠΟΕ και σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους. Επιθυμούμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα Η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η τεράστια εσωτερική ανάπτυξή της προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις εξαγωγές και τους επενδυτές μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, ενώ για την ΕΕ η Κίνα έρχεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ. Ο όγκος του εμπορίου αγαθών με την Κίνα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι εξαγωγές της ΕΕ αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· εντούτοις, η ΕΕ καταγράφει συνεχώς σημαντικό εμπορικό έλλειμμα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα συνεχιζόμενα αδικαιολόγητα μη δασμολογικά μέτρα, τους τεχνικούς φραγμούς και την έλλειψη αμοιβαιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομικής εταιρικής σχέσης μας, αυτά τα εμπόδια πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν. Όσο συνεχίζονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ζητούμε τη συνεχή και αυστηρή εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και της νέας μεθοδολογίας αντιντάμπινγκ. Ωστόσο, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα με δίκαιους όρους και πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, στηρίζουμε και ελέγχουμε τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική συμφωνία επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου νομικού πλαισίου για μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της αμοιβαιότητας, η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και η αμερόληπτη μεταχείριση των επιχειρήσεων και των επενδυτών παραμένουν οι προτεραιότητές μας. Η πρόοδος αυτών των συζητήσεων και η προοδευτική εξάλειψη των υπόλοιπων αδικαιολόγητων δασμών που δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ και των μη δασμολογικών φραγμών, θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία. Ζητούμε επιτακτικά περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative/BRI) που έχει υιοθετήσει η Κίνα και χαιρετίζουμε τη σύσταση της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ διαθέτει μια ενιαία προσέγγιση ως προς τη σχέση της με την Κίνα και ότι τα πιθανά διμερή έργα συνάδουν με την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και καλούμε την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Στηρίζουμε μια νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με την ΕΕ, καθώς έχουν καταστεί σημαντικοί εταίροι. Τονίζουμε τη σημασία ύπαρξης πρότασης για μια νέα Στρατηγική μέχρι το τέλος του 2019 σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας (EPA) Η κύρωση της EPA μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την εφαρμογή της μεγαλύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του παγκοσμίου ΑΕγχΠ. Η EPA θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες αγοράς και για τις δύο πλευρές, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει τις επιμερισμένες δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλάβει για πρώτη φορά συγκεκριμένη δέσμευση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής σχετικά τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και την απόφαση προστασίας των επενδύσεων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η σφαιρική και φιλόδοξη EPA με την Ιαπωνία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες να αποκομίσουν όλα τα οφέλη των σχέσεων με την Ιαπωνία. Επιθυμούμε μια προορατική στρατηγική για την περιοχή του Ειρηνικού (π.χ. χώρες της ASEAN) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει μια προορατική στρατηγική για τη διαπραγμάτευση και την πλήρη εφαρμογή διμερών συμφωνιών με τις χώρες της ASEAN, καθώς και με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την προαγωγή της καλύτερης πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και οι επενδυτικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ είναι απόλυτα ικανές να ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις δύο χώρες της ASEAN με θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, και για τις δύο χώρες. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ταχεία σύναψη μιας σφαιρικής, ισορροπημένης εμπορικής συμφωνίας. Στηρίζουμε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες και τη δημιουργία μιας διαπεριφερειακής ΣΕΣ στα προσεχή πέντε έτη. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ, δεδομένων των κοινών αξιών και ιστορίας, αλλά και της συμμετοχής του στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση είναι, ως εκ τούτου, επωφελές και για τα δύο μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι δύο αγορές θα παραμείνουν όσο το δυνατόν καλύτερα ενσωματωμένες. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ως μέλους θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και για τα εναπομείναντα κράτη μέλη της ΕΕ, και η μοναδική λύση που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη συνέχιση των αμοιβαίων εμπορικών ροών και να διατηρήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα των οικονομικών μας σχέσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και να καλλιεργεί τη σχέση της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι αμοιβαίες εμπορικές ροές θα υποστούν τη μικρότερη δυνατή διαταραχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε εμπορική συμφωνία υπόκειται στην τελική συγκατάθεσή του. Ζητούμε ισχυρή προστασία των επενδύσεων Στηρίζουμε τη νέα ευρωπαϊκή  προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων που βελτιώνει τις μεμονωμένες προσεγγίσεις που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις πάνω από 1.400 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους. Ενώ η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στην ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εν λόγω διμερείς επενδυτικές συμφωνίες παραμένουν ένα επιτυχημένο μέσο προστασίας των επενδυτών της ΕΕ και των επενδύσεών τους έναντι των αθέμιτων πρακτικών στο εξωτερικό, μέχρι να αντικατασταθούν από συμφωνίες που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή προσέγγιση να συνδυάζει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων με τη διατήρηση του απαραίτητου περιθωρίου άσκησης πολιτικής σε άλλους τομείς, π.χ. για τα τρέχοντα και μελλοντικά νομοθετικά πρότυπα που αφορούν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την άσκηση κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Το μέσο αποτελεσματικής προστασίας των επενδύσεων που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ ή αυτοτελών επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να συνάδει με το δικαίωμα κανονιστικής ρύθμισης των κρατών και να το διαφυλάσσει· δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum-shopping). Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την εντολή του Συμβουλίου για τη σύσταση ενός πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών και προτρέπουμε την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προσέγγιση τρίτων χωρών με σκοπό τη σύσταση αυτού του δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζουμε θερμά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες της G7 και οι περισσότερες χώρες εταίροι της ΕΕ διαθέτουν ήδη έναν μηχανισμό ελέγχου επενδύσεων για ξένες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, επικροτούμε την εισαγωγή ενός παρόμοιου μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη συνεργασία, τον έλεγχο και ενδεχομένως τον περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς. Επιθυμούμε αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και ανοιχτές αγορές Η περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου εξακολουθεί να απαιτεί την ικανότητα πρόληψης και άμεσης αντίδρασης έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις αγορές μας προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε τη χρήση των διάφορων μηχανισμών, όπως είναι η ρήτρα αντιντάμπινγκ, η ρήτρα κατά των επιδοτήσεων και η ρήτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επομένως, θεωρούμε ότι η πρόσφατη ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας που έγιναν πιο άμεσα και πιο προσβάσιμα στις ΜΜΕ, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Επιπλέον, η πιο διάφανη, αμερόληπτη και θετική αμοιβαία πρόσβαση στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ένα βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. ...


Επενδύσεις για περισσότερες θέσεις εργασίας

Οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσω υγιών δημόσιων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λειτουργούν. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην Ενιαία Αγορά, να μεταρρυθμίσουμε τις τράπεζες και να διασφαλίσουμε ένα σταθερό ευρώ.


Ευκαιρίες για τους νέους Ευρωπαίους

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους επιχειρηματίες του μέλλοντος, επενδύοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα τους διδάξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται σε μια εξελισσόμενη αγορά εργασίας, και, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην κυκλοφορία νέων καινοτόμων ιδεών στην αγορά.


Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Υπήρξαμε η πρώτη πολιτική δύναμη που κατανοήσαμε την σημασία βελτίωσης των υποδομών ασφάλειας της Ευρώπης, προσπαθώντας να θεσπίσουμε μέτρα για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και να ενθαρρύνουμε την ένταξη, καταπολεμώντας την ριζοσπαστικοποίηση.


Καινοτομία

Η Ευρώπη πρέπει να κατέχει και πάλι ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και στην ψηφιακή επανάσταση, που ήδη μεταμορφώνει τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά μας. Αλλά το ευρωπαϊκό μοντέλο καινοτομίας πρέπει να αφορά ιδέες υλοποιήσιμες. Πρέπει να βασίζεται σε αξίες, όχι σε αλγόριθμους ή αυταρχικά διατάγματα.


Μια δίκαιη συμφωνία για την Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις όπως: ο ανταγωνισμός από χώρες με χαμηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ο τρόπος εργασίας μας ο οποίος εξελίσσεται λόγω ψηφιακής επανάστασης, οι πρακτικές φοροδιαφυγής. Η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς εξακολουθεί να είναι η πλέον κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.


Οι άνθρωποι στην καρδιά της ψηφιακής οικονομίας

Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καταβάλλουμε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο η ψηφιακή οικονομία μπορεί να ευδοκιμήσει, να προσφέρει ευρύτερη επιλογή στους καταναλωτές και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη.


Προσιτή ενέργεια και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρώπη διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας και επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Στήριξη προς τους αγρότες

Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και δίκαιη ΚΑΠ, έτσι ώστε οι αγρότες μας όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε δίκαιες συνθήκες, αλλά και να διατηρήσουν με αυτόν τον τρόπο τις μοναδικές μας αγροτικές περιοχές.


Οι θέσεις μας

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 19.02.2019

Έγγραφο θέσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ σχετικά με το διεθνές εμπόριο

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες εμπορικές συνεργασίες που έχει συνάψει σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ισχυρή δέσμευσή της σε ένα πολυμερές σύστημα ενσωματωμένο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Υπό το πρίσμα των τρεχουσών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να προσεγγίσει εταίρους σε όλο τον κόσμο για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη εμπορική ατζέντα σε διεθνές πλαίσιο. Η εμπορική πολιτική είναι ένας σημαντικός πυλώνας που συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική καθώς και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, προωθεί την παγκόσμια ανάπτυξη και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες στο παγκόσμιο σκηνικό, ενισχύει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Ένωσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων συμμαχιών. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση και οι πολίτες να συμμετέχουν Η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχουν περιορίσει τη φτώχεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στον στόχο της διαμόρφωσης της εμπορικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αποσκοπώντας στον πιο ισομερή καταμερισμό των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας δημιουργούν ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ενώ προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Παραμένουμε πιστοί στο ελεύθερο εμπόριο βάσει κανόνων και αξιών και επιθυμούμε να διατηρήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για το διεθνές εμπόριο, καθώς και να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς αυτές πραγματοποιούν το 30% των εξαγωγών της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζουμε πάντοτε την προστασία των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, ζητούμε από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους σχετικά με την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Επιθυμούμε διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των βέλτιστων διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι μια σημαντική αρμοδιότητα της Ένωσης. Εν προκειμένω, η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Σιγκαπούρη ενίσχυσε τον δημοκρατικά νόμιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσαφήνισε εν γένει τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα χαιρετίζει την πρόταση του Συμβουλίου για τη γενική μελλοντική δομή των εμπορικών συμφωνιών. Καλούμε την Επιτροπή, όταν υποβάλλει τις οριστικοποιημένες συμφωνίες προς υπογραφή και σύναψη, και το Συμβούλιο, όταν αποφασίζει σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, να σέβονται πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Επιθυμούμε μια εμπορική πολιτική βάσει αξιών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης Επιθυμούμε μια υπεύθυνη εμπορική πολιτική βάσει αξιών και κανόνων. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο. Η επιτυχημένη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και η εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επιφέρουν πρόοδο στο πεδίο, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αποφυγή της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιθυμούμε να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ) που θα συνδυάζουν τα συμφέροντα των κρατών της Ευρώπης, καθώς και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), θα προωθούν την ανάπτυξη μέσω της προαγωγής της περιφερειακής ολοκλήρωσης, θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, θα βελτιώνουν την οικονομική διακυβέρνηση και θα μειώνουν τη φτώχεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και το ΣΓΠ+ είναι κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν την εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη. Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική στη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας σφαιρικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Σστηρίζουμε τα σχέδια για την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα αντίστοιχα έργα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, καθώς και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την προαγωγή των σχετικών διεθνών προτύπων στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη γενικότερη προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης με τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών βάσει διαλόγου και συνεργασίας. Οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικές και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής· ενισχύουν το πολυμερές σύστημα και υπόκεινται σε έναν ειδικό, αμοιβαίως αναγνωρισμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και εκτέλεση των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προτιμούμε μια πολυμερή προσέγγιση, ενώ στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών Πιστεύουμε ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει με διαφορά το καλύτερο πλαίσιο για την επίτευξη ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμια βάση και σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Οι ΣΕΣ είναι η δεύτερη καλύτερη, αλλά απαραίτητη επιλογή. Αναμένουμε ότι η ατζέντα του ΠΟΕ θα προαχθεί, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπά μας σε κάθε τομέα. Τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών στις άκρως απόκεντρες περιοχές, και τα συμφέροντα των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα δεσμευτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, καθώς και σε ένα ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο, που είναι κομβικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους εκκρεμείς διορισμούς στο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο του ΠΟΕ και ζητούμε από τους διεθνείς εταίρους μας να άρουν τα εμπόδια της διαδικασίας διορισμού νέων δικαστών για το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο. Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους μας σχετικά με πιθανές βελτιώσεις του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί μια καλή βάση για τη στενή συνεργασία μεταξύ ομόγνωμων εταίρων για την αναθεώρηση του ΠΟΕ και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια σφαιρική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΠΟΕ σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων για την καταπολέμηση των τρεχουσών προκλήσεων όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη. Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο όραμα στον ισχυρό διατλαντικό δεσμό της Ένωσης Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε τις πιο ολοκληρωμένες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός του διεθνούς συστήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της διατλαντικής σχέσης για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Μετά την παύση των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), πρέπει να δώσουμε μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση μας, να διαμορφώσουμε από κοινού τον 21ο αιώνα και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επανέναρξης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πολιτική συμφωνία της 25ης Ιουλίου 2018 μεταξύ του Προέδρου Juncker και του προέδρου Trump που αντικατοπτρίζεται σε μια κοινή δήλωση και στην οποία θα δοθεί συνέχεια στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Ομάδας Εργασίας, μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα διαδικασία  για να συνεργαστούμε και να εκκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τον μηδενισμό των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά και την αξιολόγηση συμμόρφωσης με προφανή αμοιβαία πλεονεκτήματα. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κομβικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση ενός λειτουργικού, διεθνούς εμπορικού συστήματος, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ΕΕ και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Φόρουμ, για να βρουν μια κοινή βάση σε εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να αποφύγουν να επηρεάσουν αρνητικά τις διατλαντικές σχέσεις στο μέλλον. Θεωρούμε ότι οι καθολικοί δασμοί που επέβαλε η τρέχουσα διοίκηση των ΗΠΑ στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου είναι ένα ακατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Στηρίζουμε θερμά την προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ- σε συνδυασμό με όλων των άλλων ενεργειών προστατευτικού χαρακτήρα- μεταξύ άλλων την αμφισβήτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την εν εξελίξει έρευνα για την επιβολή πιθανών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Υπό το πρίσμα της πολιτικής συμφωνίας, καλούμε επιτακτικά και τα δύο μέρη να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας λύσης για το ζήτημα των δασμών και να αποφύγουν την επιβολή νέων δασμών. Στηρίζουμε την ανάπτυξη βαθύτερων εμπορικών σχέσεων με τους εταίρους μας στην Ανατολική Γειτονία Συνειδητοποιούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας σταθερής, δημοκρατικής και ευημερούσας Γειτονίας της Ανατολικής Ευρώπης και στηρίζουμε τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) που προσφέρουν στους πρόθυμους εταίρους μας στην ανατολική εταιρική σχέση (EaP) ένα πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε ένα ελκυστικό πιο μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία σύνδεσης/DCFTA ως σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ. Ζητούμε την ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως των εμπορικών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε μια πρόωρη λύση στα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το κεφάλαιο της DCFTA μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και ζητούμε επιτακτικά την ταχεία εφαρμογή της. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Μεσόγειο Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου παρέχει καλές προοπτικές. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της Μεσογείου και τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με την κατάργηση των μη δασμολογικών και των τεχνικών φραγμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα και τα ευαίσθητα προϊόντα μας (όπως τα γεωργικά προϊόντα). Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) Θεωρούμε ότι η κύρωση της CETA και η προσωρινή έναρξη ισχύος της αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας και ένα προσχέδιο για μελλοντικές συμφωνίες. Δεδομένου ότι ο προστατευτισμός αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας, η κύρωση της CETA στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι η ΕΕ παραμένει πιστή στο βασιζόμενο σε κανόνες ανοιχτό εμπόριο και ότι διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση θεσπίζοντας τους δικούς της κανόνες και πρότυπα. Η συμφωνία ενισχύει τους διατλαντικούς δεσμούς της ΕΕ με τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, τον Καναδά. Στηρίζουμε τη θέσπιση πιο ενεργών και επικαιροποιημένων εμπορικών πολιτικών με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Οι εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική αποτελούν πλέον προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο δίκτυο των περιφερειακών συμφωνιών. Χαιρετίζουμε την έναρξη ισχύος του πυλώνα εμπορίου της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, καθώς και την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού, που από τον Ιανουάριο του 2017 επεκτάθηκε και στον Ισημερινό ως τρίτο εταίρο. Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος των ΣΟΕΣ με 14 χώρες της Καραϊβικής είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διατήρησης και προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ζητούμε την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή, και επικροτούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη επικαιροποίηση της συμφωνίας της ΕΕ με το Μεξικό. Θεωρούμε ότι μια σφαιρική και ισορροπημένη συμφωνία με τις χώρες του MERCOSUR που θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των δασμών/ποσοστώσεων για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα της ΕΕ (π.χ. ορισμένα γεωργικά προϊόντα) και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους σχετικούς τομείς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και για τις δύο περιοχές. Η επιτυχής σύναψη μιας ισορροπημένης συμφωνίας θα συμβάλει και στην άρση των υπερβολικά μεγάλων υφιστάμενων εμπορικών εμποδίων, ιδίως των υψηλών δασμών, της πολυπλοκότητας των εισαγωγών και των επιδοτήσεων στην περιοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν εν γένει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης βάσει ενός μοντέλου περιφερειοποίησης συμβατού με τους κανόνες του ΠΟΕ και σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους. Επιθυμούμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα Η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η τεράστια εσωτερική ανάπτυξή της προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις εξαγωγές και τους επενδυτές μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, ενώ για την ΕΕ η Κίνα έρχεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ. Ο όγκος του εμπορίου αγαθών με την Κίνα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι εξαγωγές της ΕΕ αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· εντούτοις, η ΕΕ καταγράφει συνεχώς σημαντικό εμπορικό έλλειμμα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα συνεχιζόμενα αδικαιολόγητα μη δασμολογικά μέτρα, τους τεχνικούς φραγμούς και την έλλειψη αμοιβαιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομικής εταιρικής σχέσης μας, αυτά τα εμπόδια πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν. Όσο συνεχίζονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ζητούμε τη συνεχή και αυστηρή εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και της νέας μεθοδολογίας αντιντάμπινγκ. Ωστόσο, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα με δίκαιους όρους και πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, στηρίζουμε και ελέγχουμε τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική συμφωνία επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου νομικού πλαισίου για μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της αμοιβαιότητας, η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και η αμερόληπτη μεταχείριση των επιχειρήσεων και των επενδυτών παραμένουν οι προτεραιότητές μας. Η πρόοδος αυτών των συζητήσεων και η προοδευτική εξάλειψη των υπόλοιπων αδικαιολόγητων δασμών που δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ και των μη δασμολογικών φραγμών, θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία. Ζητούμε επιτακτικά περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative/BRI) που έχει υιοθετήσει η Κίνα και χαιρετίζουμε τη σύσταση της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ διαθέτει μια ενιαία προσέγγιση ως προς τη σχέση της με την Κίνα και ότι τα πιθανά διμερή έργα συνάδουν με την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και καλούμε την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Στηρίζουμε μια νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με την ΕΕ, καθώς έχουν καταστεί σημαντικοί εταίροι. Τονίζουμε τη σημασία ύπαρξης πρότασης για μια νέα Στρατηγική μέχρι το τέλος του 2019 σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας (EPA) Η κύρωση της EPA μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την εφαρμογή της μεγαλύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του παγκοσμίου ΑΕγχΠ. Η EPA θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες αγοράς και για τις δύο πλευρές, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει τις επιμερισμένες δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλάβει για πρώτη φορά συγκεκριμένη δέσμευση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής σχετικά τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και την απόφαση προστασίας των επενδύσεων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η σφαιρική και φιλόδοξη EPA με την Ιαπωνία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες να αποκομίσουν όλα τα οφέλη των σχέσεων με την Ιαπωνία. Επιθυμούμε μια προορατική στρατηγική για την περιοχή του Ειρηνικού (π.χ. χώρες της ASEAN) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει μια προορατική στρατηγική για τη διαπραγμάτευση και την πλήρη εφαρμογή διμερών συμφωνιών με τις χώρες της ASEAN, καθώς και με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την προαγωγή της καλύτερης πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και οι επενδυτικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ είναι απόλυτα ικανές να ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις δύο χώρες της ASEAN με θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, και για τις δύο χώρες. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ταχεία σύναψη μιας σφαιρικής, ισορροπημένης εμπορικής συμφωνίας. Στηρίζουμε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες και τη δημιουργία μιας διαπεριφερειακής ΣΕΣ στα προσεχή πέντε έτη. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ, δεδομένων των κοινών αξιών και ιστορίας, αλλά και της συμμετοχής του στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση είναι, ως εκ τούτου, επωφελές και για τα δύο μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι δύο αγορές θα παραμείνουν όσο το δυνατόν καλύτερα ενσωματωμένες. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ως μέλους θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και για τα εναπομείναντα κράτη μέλη της ΕΕ, και η μοναδική λύση που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη συνέχιση των αμοιβαίων εμπορικών ροών και να διατηρήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα των οικονομικών μας σχέσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και να καλλιεργεί τη σχέση της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι αμοιβαίες εμπορικές ροές θα υποστούν τη μικρότερη δυνατή διαταραχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε εμπορική συμφωνία υπόκειται στην τελική συγκατάθεσή του. Ζητούμε ισχυρή προστασία των επενδύσεων Στηρίζουμε τη νέα ευρωπαϊκή  προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων που βελτιώνει τις μεμονωμένες προσεγγίσεις που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις πάνω από 1.400 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους. Ενώ η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στην ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εν λόγω διμερείς επενδυτικές συμφωνίες παραμένουν ένα επιτυχημένο μέσο προστασίας των επενδυτών της ΕΕ και των επενδύσεών τους έναντι των αθέμιτων πρακτικών στο εξωτερικό, μέχρι να αντικατασταθούν από συμφωνίες που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή προσέγγιση να συνδυάζει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων με τη διατήρηση του απαραίτητου περιθωρίου άσκησης πολιτικής σε άλλους τομείς, π.χ. για τα τρέχοντα και μελλοντικά νομοθετικά πρότυπα που αφορούν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την άσκηση κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Το μέσο αποτελεσματικής προστασίας των επενδύσεων που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ ή αυτοτελών επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να συνάδει με το δικαίωμα κανονιστικής ρύθμισης των κρατών και να το διαφυλάσσει· δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum-shopping). Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την εντολή του Συμβουλίου για τη σύσταση ενός πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών και προτρέπουμε την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προσέγγιση τρίτων χωρών με σκοπό τη σύσταση αυτού του δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζουμε θερμά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες της G7 και οι περισσότερες χώρες εταίροι της ΕΕ διαθέτουν ήδη έναν μηχανισμό ελέγχου επενδύσεων για ξένες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, επικροτούμε την εισαγωγή ενός παρόμοιου μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη συνεργασία, τον έλεγχο και ενδεχομένως τον περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς. Επιθυμούμε αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και ανοιχτές αγορές Η περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου εξακολουθεί να απαιτεί την ικανότητα πρόληψης και άμεσης αντίδρασης έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις αγορές μας προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε τη χρήση των διάφορων μηχανισμών, όπως είναι η ρήτρα αντιντάμπινγκ, η ρήτρα κατά των επιδοτήσεων και η ρήτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επομένως, θεωρούμε ότι η πρόσφατη ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας που έγιναν πιο άμεσα και πιο προσβάσιμα στις ΜΜΕ, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Επιπλέον, η πιο διάφανη, αμερόληπτη και θετική αμοιβαία πρόσβαση στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ένα βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. ...

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 16.10.2018

Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών

Οι Ευρωπαίοι ...

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 24.04.2018

Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη θεραπεία του καρκίνου: σε 20 χρόνια κανένας δεν θα πεθαίνει από καρκίνο

Ο καρκίνος είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι. Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα εμφανίσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του και δεν υπάρχει Ευρωπαίος που να μην γνωρίζει πόσο επώδυνο και δυσβάστακτο εξακολουθεί να είναι το βάρος του καρκίνου. Σχεδόν όλοι μας έχουμε έναν φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας που υποφέρει από καρκίνο ή που έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτής της φρικτής ασθένειας. Παρόλο που τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για τις σημαντικότερες αποφάσεις στον τομέα της υγείας, η ΕΕ μπορεί και οφείλει να παίξει τον ρόλο της. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι σε 20 χρόνια από σήμερα κανένας δεν θα πεθαίνει από καρκίνο στην ΕΕ. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  υποστηρίζει τα εξής συγκεκριμένα μέτρα: 1. Έρευνα Α) Θέλουμε να διπλασιαστεί το ποσό που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα για τον καρκίνο έως το 2024. Β) Το νέο ευρωπαϊκό  πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξής αποστολή: «Σε 20 χρόνια κανένα παιδί δεν θα πρέπει να πεθαίνει από καρκίνο.» Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για την έρευνα στον τομέα του παιδικού καρκίνου θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί έως το 2024. Γ)  Η έρευνα που διεξάγουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα για τον καρκίνο, θα πρέπει να λαμβάνει πενταπλάσια στήριξη σε σύγκριση με το παρελθόν. Δ) Ζητούμε να εφαρμοστεί με σύνεση ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, ούτως ώστε η έρευνα για τον καρκίνο να μην προσκρούει σε περιττούς περιορισμούς. 2. Φαρμακευτική πολιτική Α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και οι εθνικοί φορείς για τις Αξιολογήσεις Τεχνολογίας Υγείας, οι οποίοι καταρτίζουν την απόφαση των κρατών μελών σε περίπτωση που πρέπει να επιστραφούν οι δαπάνες ενός φαρμάκου, θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα, ούτως ώστε να εστιάσουν τις επενδύσεις σε φάρμακα που θα ωφελήσουν πραγματικά τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, ζητούμε να εγκριθεί άμεσα η πρόταση της Επιτροπής για τις αξιολογήσεις των τεχνολογιών υγείας ΑΤΥ. Β) Βελτίωση του πλαισίου για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο. Γ)  Λιγότερη γραφειοκρατία στις κλινικές δοκιμές, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 3. Ηλεκτρονική υγεία Θα πρέπει να βελτιωθεί η στήριξη της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να διαχειριστούμε το ζήτημα πιο εξειδικευμένων θεραπειών και να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις ασθενών. Καλούμε, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει κατεπειγόντως χάρτη πορείας –συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων– που να εξασφαλίζει την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των αναγκαίων υποδομών ηλεκτρονικής υγείας. 4. Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη Εφαρμογή μιας οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ούτως ώστε να έχουν οι ασθενείς τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τους πλέον κατάλληλους ειδικούς όσον αφορά τη θεραπεία τους, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. 5. Πρόληψη Αυστηρή και ταχεία εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής, μέτρα για την ποιότητα του αέρα που αντιμετωπίζουν τα αίτια της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 6. Προληπτικός έλεγχος και έγκαιρη διάγνωση Οι υπουργοί Υγείας θα πρέπει να επανεξετάσουν τις συστάσεις του Συμβουλίου του 2003 για τον προληπτικό  έλεγχο του καρκίνου. 7. Μητρώο καρκίνου Η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών μητρώων καρκίνου το συντομότερο δυνατόν. 8. Διάσταση του φύλου Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα από πλευράς ανδρών και γυναικών. 9. Φροντίδα ατόμων που θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο Τα άτομα που επιβιώνουν από τον καρκίνο και δεν βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο, δηλαδή ο ιατρικός τους κίνδυνος δεν είναι μεγαλύτερος από εκείνον του μέσου πληθυσμού, θα πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις. 10. Ανίατες ασθένειες στον χώρο εργασίας Τα άτομα που πάσχουν από ανίατες ασθένειες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν. 11. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνει την περίπτωση των γονέων και των ατόμων που φροντίζουν τους ασθενείς με καρκίνο. 12. Ανακουφιστική φροντίδα Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας και να στηρίζει την έρευνα στον τομέα αυτόν. Εάν συνεργαστούν τα λαμπρότερα μυαλά της Ευρώπης και δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να επωφελούνται από την πρόοδο, όπου και αν διαμένουν, τότε μπορεί να ενισχυθεί η επιτυχία της έρευνας για τον καρκίνο και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του καρκίνου. Αυτό ισχύει γενικά για τον καρκίνο, αλλά και ειδικότερα για τον παιδικό καρκίνο ή τα σπάνια είδη καρκίνου. Επίσης, η μεγαλύτερη εξατομίκευση της ιατρικής καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων. ...

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 18.04.2018

Καινοτομία στην Ευρώπη: βάζουμε τους ανθρώπους στην καρδιά της καινοτομίας

Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει! Παρόλο που, κατά τις δεκαετίες του '80 και του '90, ο κόσμος άλλαζε χάρη στις πολιτιστικές και πολιτικές εξελίξεις, η κινητήρια δύναμη πίσω από τις τεράστιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις είναι σήμερα οι τεχνολογικές καινοτομίες. Αν λάβει κανείς υπόψη τις τεχνολογικές βελτιώσεις που σημειώνονται στις ΗΠΑ, στην Ασία και σε μέρος της Μέσης Ανατολής, η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τις χώρες αυτές και να αναζωπυρώσει τη φιλοδοξία της να διαμορφώσει τον ψηφιακό κόσμο, καθώς οι πολιτικές καινοτομίας θα ορίσουν πώς θα διασφαλίσουμε στο μέλλον τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Η Ευρώπη διαθέτει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα όσον αφορά την καινοτομία Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει το επόμενο κύμα καινοτομιών χάρη στις αξίες μας. Η πολιτική μας σταθερότητα και η κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι πολύτιμα εργαλεία που μας δίνουν μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζουν την ηγετική μας θέση κατά την προσεχή ψηφιακή μεταβατική περίοδο. Η ήπειρός μας έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσει το επόμενο κύμα της ψηφιακής επανάστασης: στα προσεχή χρόνια, οι νέες τεχνολογίες θα μεταμορφώσουν ριζικά τις παραδοσιακές βιομηχανίες και θα επηρεάζουν πολυάριθμες πτυχές της καθημερινής μας ζωής, και όχι μόνο τους τρόπους επικοινωνίας μας. Το επόμενο ψηφιακό κύμα δεν θα αφορά μόνο τις δεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε πώς θα εφαρμόσουμε την καινοτομία στην καθημερινότητά μας. Η Ευρώπη είναι πλέον ικανή να ανταπεξέλθει στην πρόκληση αυτή, καθώς η ειδοποιός διαφορά έγκειται στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας, χάρη στις αξίες, την κοινωνική οικονομία της αγοράς, τη δημιουργική ικανότητα και την πολιτική σταθερότητά του, αλλά και χάρη στις βιομηχανίες, το ερευνητικό δυναμικό, τα εκπαιδευτικά συστήματα και την καταναλωτική ισχύ του. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής θα διαμορφώσει την ψηφιακή εποχή Η καινοτομία βρισκόταν ανέκαθεν στον πυρήνα του ευρωπαϊκού DNA: πρέπει οι Ευρωπαίοι να ονειρευτούν και πάλι μια Ευρώπη που είναι παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο της καινοτομίας. Η ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας, καθώς και η κοινωνική μας ασφάλεια στο μέλλον, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καινοτομία. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει το θέλω της για καινοτομία: διαθέτουμε εκατομμύρια νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες, ερευνητές και φοιτητές που βρίσκονται σε ετοιμότητα να φέρουν εις πέρας τον ρόλο τους, εφόσον δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και προσφέρουμε τα κατάλληλα κίνητρα για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν στην Ευρώπη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον καινοτομίας, που θα τροφοδοτείται από τις αξίες μας και δεν θα είναι έρμαιο στα χέρια τεχνολογικών κολοσσών ή αυταρχικών δυνάμεων, καθώς η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μια λύση όχι μόνο ισορροπημένη, αλλά και δίκαιη, που σημαίνει ότι πρέπει επίσης να εξαλείψουμε το χάσμα ανάμεσα στις προηγμένες περιοχές και εκείνες που έχουν δρόμο να καλύψουν. Η Ευρώπη ακούει τους φόβους και τις ανησυχίες των πολιτών και απαντά: η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Η πολιτική ηγεσία φέρει την ευθύνη να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενσωματωθεί η καινοτομία στις κοινωνίες, αλλά πρέπει επίσης να προβλέπει και να εξισορροπεί τον αντίκτυπο της καινοτομίας στους πολίτες και στις κοινωνίες. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια πανευρωπαϊκή Ένωση Καινοτομίας η οποία: 1) θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών, 2) θα προετοιμάσει τους πολίτες, τις βιομηχανίες και τους πανεπιστημιακούς μας για το επόμενο ψηφιακό κύμα, 3) θα εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε ψηφιακές ευκαιρίες στη ζωή τους, 4) θα επωφελείται από φιλόδοξη χρηματοδότηση.  (1) Πιστεύουμε ότι η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών μας Η ενίσχυση της καινοτομίας απαιτεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου: δημιουργία νέων ευρωπαϊκών κέντρων ερευνών για την κυβερνοασφάλεια· διασφάλιση της συνεχούς επικαιροποίησης των ισχυρών προτύπων για την ασφάλεια των υποδομών ζωτικής σημασίας (σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις υδροληψίας) μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS)· δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος  για την προάσπιση του κυβερνοχώρου, ούτως ώστε να δείξουμε ότι διαθέτουμε μέσα άμυνας βάσει της τεχνογνωσίας μας. Η ενίσχυση της καινοτομίας συνεπάγεται νέα επιθετική δράση σε ηγετικούς τομείς για την δημιουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα και τη δημιουργία του επόμενου «Airbus»: για την υγεία (π.χ. έργα για τη θεραπεία του καρκίνου/Alzheimer) – κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (νέα ευρωπαϊκά  «εργαστήρια»), προσωποποιημένη υγειονομική περίθαλψη με τη χρήση μαζικών δεδομένων  στο πλαίσιο εφαρμογών, με όλες τις κατάλληλες εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων· για την κινητικότητα – συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), ευφυείς δρόμοι και βελτιωμένη διατροπικότητα και συνδεσιμότητα, ημιαυτόνομη και αυτόνομη οδήγηση, περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες εναλλακτικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως οι κυψέλες καυσίμου· για τη στέγαση – ψηφιακή αρχιτεκτονική για τη μείωση του κατασκευαστικού κόστους, συνδεδεμένα σπίτια για την εξοικονόμηση ενέργειας, πολεοδομικός σχεδιασμός για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόβλεψη της αστικής ανάπτυξης, προώθηση της έννοιας των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων χωριών· για τη διαστημική στρατηγική – έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές· δορυφορική χαρτογράφηση της λειψυδρίας, της ποιότητας του εδάφους και της αλλαγής χρήσης της γης σε παγκόσμιο επίπεδο· επιχειρήσεις διάσωσης· χαρτογράφηση πυρκαγιών· πλοήγηση αυτοκινήτων· συνοριακοί έλεγχοι· επικοινωνία· για την ενέργεια – χρήση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, π.χ. καινοτόμος παραγωγή πράσινου βιοαερίου από την επεξεργασία κοπριάς. Η ενίσχυση της καινοτομίας σημαίνει επίσης την αναζωογόνηση τομέων που είναι κρίσιμοι για την ποιότητα ζωής μας: για τη γεωργική παραγωγή – χρήση της ρομποτικής, τεχνολογίες λεπτομηχανικής και χαρτογράφησης για τον περιορισμό της χρήσης παρασιτοκτόνων· μαζικά δεδομένα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των ζωικών ασθενειών, της χρήσης λιπασμάτων και των φυτικών ελλείψεων· σταδιακή ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε γεωργικές περιοχές, της καινοτόμου επεξεργασίας κοπριάς για την παραγωγή ανόργανων συμπυκνωμάτων υψηλής ποιότητας ως βιώσιμη εναλλακτική λύση για τα ανόργανα λιπάσματα· για καλύτερες συνθήκες εργασίας – τηλεργασία, επαγγελματική κινητικότητα· για την έξυπνη πρόσβαση σε υπηρεσίες από το σπίτι – τηλεϊατρική, ηλεκτρονική υγεία· για την παροχή περισσότερων ευκαιριών σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Η ενίσχυση της καινοτομίας σημαίνει την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής μας πολιτιστικής πολυμορφίας και δημιουργικής ταυτότητας: προώθηση ενός ευρωπαϊκού «Netflix»· δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης· επένδυση στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) στην Ευρώπη και αξιοποίηση του ανεξερεύνητου δυναμικού της ψηφιοποίησης στους ΚΠΔ.  (2) Θέλουμε να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για το επόμενο κύμα καινοτομιών Θέτουμε το σωστό πλαίσιο – μπορούμε να επιβάλλουμε τους κανόνες, τις αξίες και τα πρότυπά μας, καθώς είμαστε μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών: εμβάθυνση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για να δώσουμε τέλος στον κατακερματισμό και να δημιουργήσουμε μια αγορά με τις μεγαλύτερες δυνατές διαστάσεις· ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων και ελεύθερη ροή δεδομένων σε όλη την ΕΕ για τις μεγάλες εταιρείες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμούς· ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης και πλατφόρμα δεδομένων· απόρρητο και ασφάλεια των δεδομένων, ούτως ώστε να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη στο ψηφιακό οικοσύστημα· δυναμική ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· βελτίωση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές με στόχο τις έξυπνες επενδύσεις· διευκόλυνση της μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη – πολύ συχνά οι καινοτομίες δημιουργούνται, αλλά δεν κινούνται στην αγορά· προώθηση των βραβείων «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» και «Καινοτόμες Ευρωπαίες»· προώθηση των βραβείων «StartUp Europe» για την καινοτομία. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην τεχνολογία και η παροχή των κατάλληλων υποδομών θα παίξουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής συνοχής: η Ευρώπη πρέπει να αδράξει τις ευκαιρίες που προσφέρουν το «διαδίκτυο των πραγμάτων», τα μαζικά δεδομένα, η αλυσίδα συστοιχιών και η εφαρμογή λογισμικού· ανανέωση και αναβάθμιση του προγράμματος «Ορίζων 2020» με βάση τους νέους κανόνες και την αξία των ιδεών, με στόχο τη δημιουργία μιας απλής και δίκαιης διαδικασίας· τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά το 3% του ΑΕγχΠ για την έρευνα και την καινοτομία· στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να γίνει το εξ ορισμού πρότυπο· επενδυτικό σχέδιο 4.0 (συνέχεια του σχεδίου Juncker)· ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών και πρόσβαση σε αυτές, για να καταστεί δυνατή η πολύγλωσση ψηφιακή ενιαία αγορά· WiFi4EU, ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, φασματική αναγνώριση, ανάπτυξη κβαντικών τεχνολογιών και 5G· υπερυπολογιστές και ηλεκτρονικές υποδομές σε κάθε περιφέρεια (π.χ. εξόρυξη δεδομένων)· θέσπιση ευρωπαϊκού δικτύου νεοφυών επιχειρήσεων – «Erasmus 4.0»· ενθάρρυνση της συνέχισης και ευρύτερης εφαρμογής της έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. πρωτοβουλία Vanguard) στις περιφέρειες και συνέχιση των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Συνδυασμός των κατάλληλων δεξιοτήτων με τις κατάλληλες ευκαιρίες – παροχή ελκυστικών κινήτρων για να επιστρέψουν άτομα με ΤΑΛΕΝΤΑ στην ΕΕ: ψηφιακή μάθηση και κατάρτιση  από μικρή ηλικία έως το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένης επαγγελματικής κατάρτισης· διοργάνωση «ψηφιακών θερινών κατασκηνώσεων» με τη χορηγία εταιρειών· Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την καινοτομία· ενίσχυση των δικτύων νέων καινοτόμων και επιχειρηματιών, π.χ. μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ· συντονισμός κοινών προγραμμάτων μάστερ και μεταδιδακτορικής έρευνας, ψηφιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus· Internet Think Tank (‘EUI 4.0’); Ευρωπαϊκή Ακαδημία Γνώσης και Καινοτομίας – ερευνητικές πλατφόρμες ψηφιακής ικανότητας· ενθάρρυνση της «επιστήμης του πολίτη»· ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην κατάρτιση νέων γεωργών, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας. Δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς: η καινοτομία παρέχει επίσης νέες ευκαιρίες απασχόλησης – πρέπει να ενθαρρύνουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα διατηρούν τα κοινωνικά πρότυπα στην ψηφιακή οικονομία· δίκαιες εμπορικές συμφωνίες που προστατεύουν τους εργαζομένους μας από το αθέμιτο ντάμπινγκ· δια βίου επαγγελματική κατάρτιση, ούτως ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα οι δεξιότητες των εργαζομένων στις μεταβολές της αγοράς εργασίας· ανάπτυξη νέων μοντέλων συνθηκών εργασίας που βελτιώνουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή· νέο πλαίσιο για ψηφιακές πλατφόρμες που διασφαλίζει ότι εμπορικές πρακτικές που είχαν απαγορευτεί στον αναλογικό κόσμο θα παραμείνουν απαγορευμένες στην ψηφιακή εποχή. (3) Θέλουμε κάθε πολίτης να συμμετέχει στην Ένωση Καινοτομίας Συμμετοχική δημοκρατία (διαβουλεύσεις, συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κλπ.)· διενέργεια των ευρωπαϊκών εκλογών με ψηφιακή ψηφοφορία (σε φάση δοκιμής το 2019)· διοίκηση χωρίς χαρτί (εσθονικό μοντέλο)· μείωση της γραφειοκρατίας κατά 30% με την απλούστευση των διαδικασιών και την κατάργηση ρυθμίσεων που μπορούν να αντικατασταθούν από εικονικές προσομοιώσεις· κοινοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών έργων (π.χ. «Να Λάμψουν τα Αστέρια!»). (4) Θέλουμε η φιλοδοξία μας να διέπει τον προϋπολογισμό μας Η καινοτομία πρέπει να είναι μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες στο επόμενο ΠΔΠ (μετά το 2020) και πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο κατά την ενδιάμεση αξιολόγησή του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του 9ου ΠΠ και τα μελλοντικά κονδύλια των ΕΔΕΤ: 120 δισεκατ. ευρώ από το 9ο ΠΠ θα πρέπει να προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία, με 46 εκατ. ευρώ επιπλέον από τη θεματική συγκέντρωση του προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής· θα πρέπει να απλουστευτούν οι κανόνες και διαδικασίες για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα πρέπει να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό με καινοτόμο τρόπο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία· θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των ταμείων για την έρευνα και την καινοτομία, των διαρθρωτικών ταμείων, των ΕΔΕΤ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδοτική μας στήριξη και να την παρέχουμε στα καλύτερα έργα που έχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και των οποίων η διαχείριση δεν είναι δυνατή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι κανόνες σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαπεριφερειακή συνεργασία όσον αφορά την καινοτομία. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τα διάφορα μέσα θα πρέπει να εναρμονίζονται, ούτως ώστε να βγαίνουν από την «κοιλάδα του θανάτου». Οι τεχνολογικοί κολοσσοί πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το κύμα καινοτομιών με την καταβολή νέου φόρου για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να προωθεί έργα με κοινωνικά υπεύθυνο αντίκτυπο, όπως ψηφιακές κατασκηνώσεις, ψηφιακή δια βίου εκμάθηση, ψηφιακή κατάρτιση, ψηφιακή ολοκλήρωση, κλπ. Θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια και σε δάνεια. ...

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις

ΑΡΧΗ