Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

:

  • Μέλος - Partido Popular
  • Μέλος - Eurolat
  • Μέλος - Μεξικό
  • Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Κεντρική Αμερική
  • Αναπληρώτρια - Αλιεία
  • Αναπληρώτρια - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
  • Αναπληρώτρια - Προϋπολογισμοί

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 11E258 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09086 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex