My Positions in Parliament:

  • Συντονιστής - Πολιτισμός και Παιδεία
  • Μέλος - Platforma Obywatelska
  • Μέλος - Euronest
  • Μέλος - Λευκορωσία
  • Μέλος - Πολιτισμός και Παιδεία
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - AKE
  • Αναπληρωτής - Μεταφορές και Τουρισμός

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 13E142 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10034 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ