Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

:

  • Συντονιστής - Πολιτισμός και Παιδεία
  • Μέλος - Partido Popular
  • Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο
  • Μέλος - Μαγκρέμπ
  • Μέλος - Διεθνές Εμπόριο
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ινδία
  • Αναπληρωτής - Πολιτισμός και Παιδεία

:

  • Αντιπρόεδρος - Ομάδα Εργασίας «Εξωτερικές Υποθέσεις»
  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 11E246 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09141 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex