Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

:

 • Αντιπρόεδρος του ΕΚ αρμόδιος για τη STOA - Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA)
 • Αντιπρόεδρος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος - Partido Popular
 • Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Μέλος - Μασρέκ
 • Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Μέλος - Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Αναπληρωτής - Παλαιστίνη
 • Αναπληρωτής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

BRU:


ASP 11E130 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T06031 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex