My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Αλιεία
  • Συντονιστής - Αλιεία
  • Μέλος - ChristenUnie
  • Μέλος - Νότια Ασία
  • Μέλος - Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Μασρέκ
  • Αναπληρωτής - Εξωτερικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08E254 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11149 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ