Χώρα:Γερμανία | Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

:

 • Συντονιστής - Αναφορές
 • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Κοινότητα τωνΆνδεων
 • Μέλος - Αναφορές
 • Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Euronest
 • Αναπληρωτής - Ουκρανία
 • Αναπληρωτής - Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
 • Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

BRU:


ASP 14E264 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10078 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex