Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

My Positions in Parliament:

  • Συντονιστής - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών
  • Μέλος - Partido Popular
  • Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες
  • Μέλος - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Eurolat
  • Αναπληρωτής - Κοινότητα τωνΆνδεων
  • Αναπληρωτής - Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
  • Αναπληρωτής - Μεταφορές και Τουρισμός

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


SPINELLI 10E140 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T10086 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ