Χώρα:Γερμανία | Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί
  • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
  • Μέλος - AKE
  • Μέλος - Αλιεία
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ιράν
  • Αναπληρωτής - Έλεγχος του Προϋπολογισμού

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 15E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11016 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ