Χώρα:Γαλλία | Κόμμα: Les Républicains (FR)

:

  • Συντονιστής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  • Μέλος - Les Républicains
  • Μέλος - ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και Βορράς
  • Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ένωση για τη Μεσόγειο
  • Αναπληρωτής - Μασρέκ
  • Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 13E116 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10045 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex