My Positions in Parliament:

 • Αντιπρόεδρος - AKE
 • Συντονιστής - Εξωτερικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Μέλος - Νότιος Αφρική
 • Μέλος - Ασφάλεια και Άμυνα
 • Μέλος - Εξωτερικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Μεταφορές και Τουρισμός

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 15E264 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ