Χώρα:Ιταλία | Κόμμα: Forza Italia (IT)

:

  • Μέλος - Forza Italia
  • Μέλος - Ινδία
  • Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
  • Μέλος - Μεταφορές και Τουρισμός
  • Μέλος - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ένωση για τη Μεσόγειο
  • Αναπληρωτής - Μασρέκ

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 10E217 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10089 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex