My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
  • Μέλος - TOP 09 a Starostové
  • Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Κορεατική Χερσόνησο
  • Αναπληρωτής - Μεταφορές και Τουρισμός
  • Αναπληρωτής - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 07F265 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T08058 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ