Χώρα:Ρουμανία | Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)

My Positions in Parliament:

  • Συντονιστής - Αναφορές
  • Μέλος - Uniunea Democrată Maghiară din România
  • Μέλος - Ινδία
  • Μέλος - Αναφορές
  • Μέλος - Συνταγματικές Υποθέσεις
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ηνωμένες Πολιτείες
  • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 12E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T13049 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ