Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

My Positions in Parliament:

 • Αντιπρόεδρος - Χιλή
 • Συντονιστής - Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μέλος - Partido Popular
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Mercosur
 • Αναπληρωτής - Βραζιλία
 • Αναπληρωτής - Αναφορές
 • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 10E210 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10078 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ