My Positions in Parliament:

 • Μέλος - Δημοκρατικός Συναγερμός
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Μεξικό
 • Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
 • Μέλος - Προϋπολογισμοί
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - AKE
 • Αναπληρωτής - Λευκορωσία
 • Αναπληρωτής - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 14E157 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T08049 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ