My Positions in Parliament:

 • Πρόεδρος - Βραζιλία
 • Συντονιστής - Προϋπολογισμοί
 • Μέλος - Partido Social Democrata
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Mercosur
 • Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
 • Μέλος - Προϋπολογισμοί
 • Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Αναπληρωτής - Μαγκρέμπ
 • Αναπληρωτής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08E142 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09147 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ