Χώρα:Αυστρία | Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)

:

 • Συντονιστής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Österreichische Volkspartei
 • Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Μέλος - Παλαιστίνη
 • Μέλος - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων
 • Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Καναδάς
 • Αναπληρωτής - Τρομοκρατία
 • Αναπληρωτής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 08F164 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09051 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex