Χώρα:Λουξεμβούργο | Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)

:

  • Μέλος - Parti chrétien social luxembourgeois
  • Μέλος - ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και Βορράς
  • Μέλος - Μεταφορές και Τουρισμός
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Καναδάς
  • Αναπληρωτής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 11E253 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09093 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex